Yangın Arazözü Alımı

YANGIN ARAZÖZÜ SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yangın Arazözü Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/215451

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 364 2250810/1452 – 364 2245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü Yangın Hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet 6000 Lt Su Tanklı Çift Kabinli Yangın Arazözü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 150(Yüzelli) takvim gün içerisinde ihale konusu araç ve ekipmanların tamamı teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:
İstekli Firmaya ait, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
İtfaiye Aracına ait CE belgesi İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığından verilmiş Sanayi Sicil Belgesi İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
İstekli Firmaya ait; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim  Sistem Belgesi İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
İstekli Firmaya ait; Yangın Söndürme Pompaları – Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (Primer) santrifüjlü  pompalar  için EN 1028-1: 2002+A1: 2008 belgesi İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
TS EN ISO 3834-2 Metalik Malzemelerin Eritme Kaynağı için  kalite şartlarını kapsayan Kaynak belgesini  İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
İstekli Firmanın İtfaiye aracı ürettiğine dair Kapasite Raporu, İstekli Yetkili Satıcı ise Yetki aldığı Firmaya ait İtfaiye Aracı Üretildiğine dair Kapasite Raporunu İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
Yangın pompasına ait orijinal kataloglar, basınç debi ve devir eğrileri ve benzeri belgeler İhale teklif dosyasında sunulacaktır.
İtfaiye ekipmanının monte edileceği şase Araç garantili olacaktır. İstekli  Firma ekipman üreticisi veya yetkili satıcı ise; şase araç üzerine itfaiye ekipmanını imal ettikten sonra şasi aracın garantisinin devam ettiğine ve daralmadığına dair şase araç üreticisinden alınmış garanti teyid yazısı ve onaylı üstyapıcı olduğunu gösterir belgeyi İhale Teklif dosyasında sunulacaktır.. Bu yazı “ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINA” hitaben yazılacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler

İhale konusu arazöze ve ekipmanlara ait katalog, arazözün teknik özelliklerini gösterir klavuz veya belgeleri ihale teklif dosyasında sunucaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale Yetkilisi

İsmail ÖĞÜTVERİCİ

İtfaiye Müdürü

08 Mayıs 2017
261 kez görüntülendi