YUNUS EMRE İŞ MERKEZİNDE 11 ADET İŞYERİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S. NO MAH. KAT NO B.BL.NO ARSA PAYI

 

 M2 Sİ KİRA MUH. BED.(TL.) GEÇİCİ  TEM.

(TL.)

1. Yunus Emre İş Merkezi A-BLOK 1. KAT 27 43/6976

 

 

43 m2

1.200,00 72,00
2. Yunus Emre İş Merkezi A-BLOK 2. KAT 38 61/6976

 

 

61 m2

1.200,00 72,00
3. Yunus Emre İş Merkezi A- BLOK 2. KAT 39 61/6976

 

 

61  m2

1.200,00 72,00
4. Yunus Emre İş Merkezi A- BLOK 2. KAT 40 61/6976

 

 

61 m2

1.200,00 72,00
5. Yunus Emre İş Merkezi A- BLOK 2. KAT 41 61/6976

 

 

61 m2

1.200,00 72,00
6.  Yunus Emre İş Merkezi A- BLOK 2. KAT 42 65/6976

 

 

65 m2

1.200,00 72,00
7. Yunus Emre İş Merkezi B- BLOK 2. KAT 32 61/6976

 

 

61 m2

1.200,00 72,00
8. Yunus Emre İş Merkezi B- BLOK 2. KAT 33 60/6976

 

 

60 m2

1.200,00 72,00
9. Yunus Emre İş Merkezi B- BLOK 2. KAT 34 61/6976

 

 

61 m2

1.200,00 72,00
10. Yunus Emre İş Merkezi B- BLOK 2. KAT 35 62/6976

 

 

61 m2

1.200,00 72,00
11. Yunus Emre İş Merkezi B- BLOK 2. KAT 41 291/6976

 

 

291 m2

2.400,00 144,00

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre İş Merkezinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen 11 adet işyeri;

 

Bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile 3 (üç) yıl müddetle ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak ayrı ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Şartname : Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü İstimlak Biriminden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 23.12.2019 Pazartesi günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,B) Kanuni İkametgâh Belgesi,C) Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,Ç) Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)  E) Geçici teminatlarını vermeleri,F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) G) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.H) İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.I) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.İ) Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi).H) İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. I) Kamu yararına çalışan vakıf, dernek, vb. olduğunu kanıtlayan resmi evrak. Keyfiyet ilan olunur.

09 Aralık 2019
817 kez görüntülendi