Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

28°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

28°C açık

Karaca Köy, 4211 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

Karaca Köy, 4211 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

14 Temmuz 2023 Cuma

Karaca Köy, 4211 ada, 1 nolu parselin “Toptan Ticaret (Borsa Binası, Depolama Tesisleri ve Müştemilatı) Alanı”, yapılaşma koşullarının ise E=0.60 ve Yençok=10.50 m olarak belirlenmesi şeklinde plan değişikliği teklif edildiği, yapı yaklaşma mesafeleri;  batı cephesinden 15 metre diğer tüm cephelerden 10 metre olacak şekilde belirlenmiştir.

1.      Bu plan, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür.

2.      Yapı adasında inşa edilecek depolar için saçak seviyesi günün teknolojik gereklerine göre belirlenecektir. Silolar için Yençok hükmü uygulanmayacaktır.

3.      Yapı adasında vaziyet planına uygun iç yollar yapılacaktır.

 1. Yapılaşmaya ilişkin hükümlerde ve plan notlarında yer almayan hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili uygulama yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 2. Bu planda belirtilmeyen hususlarda Planlı Alanlar Yönetmeliği geçerlidir.
 3. Teknik altyapıya ilişkin doğalgaz boru hattı, isale hattı, enerji nakil hattı gibi güzergahların ve koruma alanlarının ilgili kurum ve kuruluşların (TEİAŞ,YEDAŞ,ÇORUMGAZ) görüşleri alınarak parsel üzerinde ruhsat verilecektir.
 4. Parsel  ifraz edilemez.
 5. Parsel için hazırlanacak vaziyet planı belediyece onaylanmak zorundadır.
 6. Kamuya terk edilmeksizin parselin batı cephesinde bulunan 15 metrelik yola paralel 5 metre genişlikteki alan parklanma ihtiyacı için ayrılacaktır. Parsel dış duvarına katılmayacaktır.
 7. Yapılacak depolarda tehlikeli madde patlayıcı, parlayıcı, yanıcı madde depolanamaz.
 8. Parsel üzerinde yapılacak binalar için “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
 9. Parsel üzerinde yapılacak depolama işlemlerinde Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine uyulacaktır.
 10. Parsel üzerindeki depolanacak ürünlerin atıkları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilmek zorundadır.
 11. Parsel üzerinde emsali aşmamak koşuluyla ihtiyaç duyulan ticari faaliyetler vaziyet planında gösterilerek yapılabilir.
 12. Parsel üzerinde ihtiyaç olması halinde dini tesis yapılabilir.
 13. Parsel için vaziyet planında gösterilmek koşuluyla teknik altyapı alanları (trafo alanı) oluşturulabilir.
 14. Parsel üzerinde atölye,depo,soğuk hava deposu vb. yapılabilir. Şeklinde plan notları belirlendiği, 

                Biyogaz tesisi olarak planlanmış olan Karaca Köy, 4211 ada 1 parselde yapılması düşünülen biyogaz tesisinin Tatar Köyü, 1258 nolu parselde planlanarak faaliyete geçirildiği için bu alana ihtiyaç kalmadığı Karaca Köy, 4211 ada, 1 parselin Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27.02.2023 tarih 5580258 sayılı yazısı ile  “İlimizde üretilen ürünlerin depolanması amacıyla çeşitli depolar lojistik ve ticaret merkezi yapılaması, borsa binası ve müştemilatı yapmak amacıyla 2 yıl içinde gerekli çalışmaların yapılarak satın alma amacına uygun hale getirilmesi ve satış bedelinin ödenmesi halinde borsa binası ve müştemilatı yapmak üzere” Çorum Ticaret Borsasına tahsis edildiği; Tahsis amacına uygun işlem tesis etmek amacıyla plan değişikliği teklifinin, Çorum Ticaret Borsası tarafından, yetkili plan müellifine hazırlatılmış olduğu, mikro bölgeleme esaslı Çorum jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda parselin büyük bir kısmının önlemli alan 2-1A (Ö.A 2-1A), kalan kısmının ise önlemli alan 5-1 (Ö.A 5-1) olarak belirlendiği dosyadaki bilgilerden anlaşılmıştır. Şeklindeki A grubu plan müellifine hazırlattırılarak Belediyemize sunulmuş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:191011025) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:191011022) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisçe 07.04.2023 tarih ve 66 sayılı karar ile OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

          Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 12.07.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

İlgili Müdürlük

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi, No: 22, Çorum Belediyesi Hizmet Binası B Blok, Kat: 3

0364 319 15 10

[email protected]

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.