Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

Haberler

Belediye Başkanlığından...

Belediye Başkanlığından...

4 Mart 2010 Perşembe

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Çorum Belediyesi, mücavir alan sınırları dahilinde Belediye ve yüklenici tarafından tespit edilecek yerlere, 100 adet Otobüs Durağı (50 adet Ege tipi durak ve 50 adet Efe tipi durak), 100 adet Çift Yüzlü Reklam Vitrini (Raket), 10 adet Scroller (Reklam Değiştiricili) Wiege Megalight, 250 adet Işıklı Billboard, 10 adet Kuleboad (Totem) ve 1 adet Kent Bilgi Bankası Cihazı (E-İnfo ünitesi) tesis etme ve üzerine Reklam koyma hakkı, 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü`nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 18.03.2010 Perşembe günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 100.000,00 TL Geçici Teminatı : 30.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler :

A)Ticaret ve Sanayi Odası`ndan Reklam işini yaptıklarına dair belge; (2009 yılı içinde alınmış olacak) B)Kanuni İkametgahı olması; C)Türkiye`de tebligat için adres göstermesi; a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge; c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)`deki esaslara göre temin edecekleri belge, D) Geçici teminat makbuzu, teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Geçici teminatın belediye veznesi, banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) E)Yatırım Teminatı makbuzu, teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Geçici teminatın belediye veznesi, banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) F) İmza Sirkülerinin verilmesi; a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişimin olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, G) Son teklif verme tarihinden önceki son üç (3) ay içinde yerli veya yabancı bankalardan alınmış asgari 2.250.000-TL (ikimilyon ikiyüzellibin TL) kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat kredisi tutarında Banka Referans Mektubunun aslı, H) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini vermesi; I) Megalight, raket pano, billboard, otobüs durakları gibi Açıkhava reklamcılığı işleriyle ilgili ihale tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (beş) yılın herhangi bir yılında en az 3.000.000-TL (üçmilyon TL) ciro yaptığını fatura ve sözleşmeler ile tevsik edecek ve buna ilişkin belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İ) İsteklilerin; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunu, gelir tablosunu veya bilançonun gerekli bölümlerini, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri vermesi zorunludur. J) İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı, ihalenin kendisinde kalması halinde sözleşmenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş SGK prim ve Vergi Dairesine vergi borcu olmadığına dair belge getirecektir. K) İhaleye katılacak olan firmalar ihale gününden bir gün önce, ihaleye çıkartılan kent mobilyalarından birer adet numuneyi, encümene uygun görülen alanda teşhir edecekler, kent mobilyalarının kalite ve estetik yönleri encümence değerlendirilecek, ihale teknik şartnamesine uygun örneklerini getiren firmalar ihaleye girebileceklerdir. L) Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin Belediye veznesine yatırıldığına dair makbuzunun ibraz edilmesi. M) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

Tekliflerin en geç 18.03.2010 Perşembe günü saat: 14.00` e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.