Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

Haberler

Belediye Başkanlığından...

Belediye Başkanlığından...

4 Mart 2010 Perşembe

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Çorum Merkez Çepni Mahallesinde bulunan, imar planının 20.K.III.D paftasında “Çok Katlı Otopark”; işaretli, tapunun 25 pafta, 450 ada, 29 nolu parselde kayıtlı, 2.374,34 m² miktarlı gayrimenkulün üzerinde bulunan Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı ile 29 nolu parselde otopark ile birlikte kullanılması gereken, 25 pafta, 450 ada, 28 nolu parsel üzerinde inşa edilen Yunus Emre İş Merkezinin 4. Katında bulunan (B) blok, 48 nolu, 359/6976 arsa paylı ve (A) blok 55 nolu 397/ 6976 arsa paylı otoparklar, 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak-İstimlak Birimi) den 5.000,00 TL Karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 25.03.2010 Perşembe günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 6.000.000,00 TL Geçici Teminatı : 180.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. D- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. E- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri. F- Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun) G- Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H- Yabancı istekliler için; Türkiye` de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye` de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. I- Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J- İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 25.03.2010 Perşembe günü saat: 14.00` e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat Meclis Salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.