Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

27°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

27°C açık

Haberler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

15 Nisan 2011 Cuma

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen, Çepni Mahallesi, Sebze Halinde bulunan, komisyoncu yeri vasıflı 12 adet işyeri ile çay ocağı vasıflı bir adet işyeri, hazırlanan şartnameleri dahilinde, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile 1 (bir) yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere, ihaleye çıkartılmıştır. İşlerin ihalesi 26.04.2011 Salı günü saat 14.00′ de Belediyemiz Meclis Salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A) Kanuni ikametgah belgesi, B)Türkiye`de tebligat için adres göstermesi C)T.C vatandaşı olmak, D)Reşit ve mümeyyiz olmak, E)Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi, suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak F)Müstahsil yada komisyoncu olduklarını ilgili kuruluşlardan alacakları belge ile belgelendirmeleri, G)Üretici birlikleri ve kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir. H)Kooperatif ve üretici birlikleri, a)Kooperatif ve birliğin kuruluş tesciline dair ticaret sicili belgesi, b)Yönetim kurulunun temsilci atanmasına ilişkin karar sureti. c)İflas ve konkardotaya uğramamış olduğuna ilişkin resmi belge. d)Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı, e)Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi. I)Üreticiler sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze ve meyve üreten kimseden, üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır. J)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi. K)İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) L) İstekli dernek ise derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, M)İstekli dernek ise yönetim kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, N)Geçici teminatlarını vermeleri. O) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) P)İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. R)İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Hal Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

S.N

Mahallesi

Niteliği

Numarası

Dükkan Alanı

Kira Muh.Bed.(TL)

Geç.Tem (TL)

1

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

2

65,00 m2

5.000,00

150,00

2

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

2/A

65,00 m2

5.000,00

150,00

3

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

3

65,00 m2

5.000,00

150,00

4

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

3/A

65,00 m2

5.000,00

150,00

5

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

13

65,00 m2

5.000,00

150,00

6

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

13/A

65,00 m2

5.000,00

150,00

7

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

17

65,00 m2

5.000,00

150,00

8

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

17/A

65,00 m2

5.000,00

150,00

9

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

18

65,00 m2

5.000,00

150,00

10

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

18/A

65,00 m2

5.000,00

150,00

11

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

19

65,00 m2

5.000,00

150,00

12

Çepni (Sebze Hali)

İşyeri

19/A

65,00 m2

5.000,00

150,00

13

Çepni (Sebze Hali)

Çay Ocağı

21

10,00 m2

600,00

18,00


2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.