Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

İhale Detayı

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi: 29 Mart 2022 Salı - 10:00
IKN: 2022/194784
İhale Türü: Mal alımı
Birim: Temizlik İşleri Müdürlüğü

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Biyosidal Ürün Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/194784

 

1-İdarenin
a) Adı:ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası:3642250810/1451 – 3642125571
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Biyosidal Ürün Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:2022 Yılı Vektörel Mücadele Çalışmalarında kullanılmak üzere; 1400 Litre Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç (Pyriproxyfen), 400 Litre Residual (Kalıcı Etkili) İnsektisit İlaç,1200 Litre Uçkun İnsektisit İlaç Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü depolarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacak olup 20 (yirmi) takvim gün içerisinde ürünler teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin İmzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.03.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Çorum Belediyesi Hizmet Binası / Turgut Özal İşhanı / Konferans Salonu / Yeniyol Mah. Gazi 4. Sk. No : 4/310 Kat :4 / ÇORUM
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerce teklif edilen ilaç, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. (24 aylık stabilite testleri tamamlanmadığından dolayı, geçici ruhsata sahip ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.) Ruhsat Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilecektir. İsteklilerce teklif edilen ilaç, ithal ise Bakanlıkça ithaline izin verilmiş olmalı ve bu ruhsat veya ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

 *  Yeterlik Bilgileri Tablosunda belgelerin sunuluşunda Tablo 1’de yer alan bilgiler esas alınacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

*İstekli, Yetkili Satıcı ise;  2022 yılı  ”Satış Yetki Belgesi”ni Yeterlik Bilgi Tablosunda sunacaktır.

 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1- İsteklilerce teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri olmalıdır. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

2-İsteklilerce teklif edilen İlacı üreten firmanın, ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi (imal ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olarak) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

3-İsteklilerce teklif edilen ürünlerin, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

 4-İstekliler, Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış suretleri Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

5-İsteklilerce teklif edilen biyosidal ürünlerin birim (litre veya kg) maliyet hesap cetveli ; Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/ha) ya da Larvasit ve Residualinsektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) hesabını açık olarak yapacak ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

6-İlaçların ürün güvenlik belgeleri (MSDS) Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.

 • Yeterlik Bilgileri Tablosunda belgelerin sunuluşunda Tablo 1’de yer alan bilgiler esas alınacaktır.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

I.KISIM (Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç (Pyriproxyfen))
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Larvasit ve Residualinsektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur TanımıFiyat Dışı
Unsur Puanı
Larvasit ve Residualinsektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )40


II.KISIM(Residual (Kalıcı Etrkili) İnsektisit İlaç)

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Larvasit ve Residualinsektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur TanımıFiyat Dışı
Unsur Puanı
Larvasit ve Residualinsektisitler için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )40


III.KISIM(Uçkun İnsektisit İlaç)

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Sayısal Değer Belirleme
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı:Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Nispi Değeri:Düşük olanlara puan uygulanacak

 

Fiyat Dışı Unsur TanımıFiyat Dışı
Unsur Puanı
Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )40
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.