Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

32°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

32°C parçalı bulutlu

İhale Detayı

ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:00
IKN: 2023/119582
İhale Türü: Mal alımı
Birim: Fen İşleri Müdürlüğü

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/119582

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 A Blok Kat:2 19040 Merkez/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

364 2250810 /1213 - 364 2244607

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Çimento Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Bordür Üretim Tesisi, Beton Santrali ve İnşaat işlerinde kullanılmak üzere 5000 Ton CEM I 42,5 R - TS EN 197-1 Dökme Çimento, 300 Ton CEM I 32,5 R - TS EN 197-1 Torba Çimento ve 15 Ton CEM I 52,5 R - Süper Beyaz Portland Çimentosu (Torbalı) Çimento Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Melik Gazi Taş Ocağı Şantiyesi Beton Santrali’dir Adres : Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi No:166 – Merkez / ÇORUM

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin Süresi; Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacak olup 15/03/2023 – 24/12/2023 tarihleri arasındadır. CEM I 42,5 R - TS EN 197-1DÖKME ÇİMENTO TESLİMAT PROGRAMI AYLAR MİKTAR BİRİM 1.AY 300 TON 2.AY 600 TON 3.AY 600 TON 4.AY 750 TON 5.AY 750 TON 6.AY 700 TON 7.AY 500 TON 8.AY 500 TON 9.AY 300 TON TOPLAM 5.000 TON CEM I 42,5 R - TS EN 197-1 TORBA ÇİMENTO (25 KG TORBALI VE PALETLİ) TESLİMAT PROGRAMI AYLAR MİKTAR BİRİM 1.AY 30 TON 2.AY 30 TON 3.AY 30 TON 4.AY 30 TON 5.AY 30 TON 6.AY 40 TON 7.AY 40 TON 8.AY 40 TON 9.AY 30 TON TOPLAM 300 TON CEM I 52,5 R - SÜPER BEYAZ PORTLAND ÇİMENTOSU (25 KG TORBALI VE PALETLİ) TESLİMAT PROGRAMI CEM I 52,5 R - Süper Beyaz Portland Çimentosu (Torbalı) – 15,00 Ton çimentonun teslimatında İdare işin yoğunluğuna göre ihtiyaç dahilinde sipariş vererek çimento talebinde bulunacaktır. Teslimat programı yukarıdabelirtildiği şekilde olacaktır.İdarece ihtiyaç olması halinde herhangi bir aydaki teslimat programında İdarenin çalışma yoğunluğuna göre çimento talebinde eksiltme yada çoğaltma yetkisi idarede olup, yüklenici firma bu konuda herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.

d) İşe başlama tarihi

:

15.03.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.03.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü /Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 A Blok Kat :2 Merkez /ÇORUM


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde; Çimento veya Kireç veya Kum veya Alçı Malzemesi veya Betopan veya Hazır beton veya İnşaat Malzemeleri veya  Gaz beton Yapı Malzemelerinden herhangi birini veya birkaçını veya tamamının  Satışını Yapmış olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.