Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

21°C parçalı az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

21°C parçalı az bulutlu

İhale Detayı

Çorum Yaşayan Şehir Müzesi Yapım İşi

İhale Tarihi: 9 Haziran 2023 Cuma - 14:00
IKN: 2023/493779
İhale Türü: Yapım işi
Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


İhale Kayıt Numarası

:

2023/493779

İşin Adı

:

Çorum Yaşayan Şehir Müzesi Yapım İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040

b) Telefon ve faks numarası

:

3642250810 - 3642244607

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.corum.bel.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 313 ada, 9-26 parselde kayıtlı, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan mülkiyeti mülhak Velipaşa Vakfı’na ait, Belediyemize kiralanmış Velipaşa Hanı’nın 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.02.2023 tarih, 3353 sayılı kararı ile onay. projesine uygun olarak Çorum Yaşayan Şehir Müzesi yapım işi

b) Yapılacağı Yer

:

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 313 ada, 9-26 parselde kayıtlı Velipaşa Hanı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Çorum Belediye Başkanlığı /Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ ihale Toplantı Salonu/ Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok

b) Tarihi ve saati

:

09.06.2023 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3)  Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’nin Uygulama İşleri Genel Şartnamesi’ndeki hükümler uygulanacaktır. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, en az bir yıldır  tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

 

4)  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyim belgeleri

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.

Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I grubu  işlerinden "Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon uygulamaları"  işleri kabul edilecektir. Benzer iş olarak verilen iş deneyime ait yapılan işin tescilli yapı olduğunu kanıtlayacak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan yapıya ilişkin sadece Restorasyon veya Revize Restorasyon Proje kararın örneğinin iş deneyim belgesi ekinde verilmesi zorunludur. İstenen Koruma Kurulu Kararı verilmediği takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750,00 TL karşılığı [aynı adresten/Çorum Belediye Başkanlığı adresinden] satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (İhale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.

12 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14 – İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar” esasları uygulanacaktır.

15 – Fiyat Farkı Ödenecektir.


2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.