Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C parçalı bulutlu

İhale Detayı

DENEME SINAV FASİKÜLÜ ALIMI

İhale Tarihi: 9 Ekim 2023 Pazartesi - 10:00
IKN: 2023/1033805
İhale Türü: Mal alımı
Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü


4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1033805

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

364 3191213 - 364 2244607

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Deneme Sınav Fasikülü Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Belediyemizce imzalanan “Çorum Gençlik Çalışmaları İş Birliği” protokolü çerçevesinde, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek deneme sınavlarında kullanılmak üzere 4 kalem Deneme Sınav Fasikülü Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici Firma; aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda ÇORUM İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek adreslere (okullara) tutanak ile teslim edecektir. 7. Sınıf Deneme Sınav Fasikülü (LGS), ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılacak 3 adet sınav için ; Miktar: 4300 Adet, Teslim Tarihi 27.10.2023 Miktar: 4300 Adet, Teslim Tarihi 30.11.2023 Miktar: 4300 Adet, Teslim Tarihi 27.12.2023 8. Sınıf Deneme Sınav Fasikülü (LGS), ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılacak 3 adet sınav için ; Miktar: 4200 Adet, Teslim Tarihi 27.10.2023 Miktar: 4200 Adet, Teslim Tarihi 30.11.2023 Miktar: 4200 Adet, Teslim Tarihi 27.12.2023 11. Sınıf Deneme Sınav Fasikülü (TYT), ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılacak 3 adet sınav için; Miktar: 3500 Adet, Teslim Tarihi 27.10.2023 Miktar: 3500 Adet, Teslim Tarihi 30.11.2023 Miktar: 3500 Adet, Teslim Tarihi 27.12.2023 12. Sınıf Deneme Sınav Fasikülü (TYT), ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılacak 3 adet sınav için; Miktar: 4400 Adet, Teslim Tarihi 27.10.2023 Miktar: 4400 Adet, Teslim Tarihi 30.11.2023 Miktar: 4400 Adet, Teslim Tarihi 27.12.2023 olmak üzere Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şartnamede belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

23.10.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum Belediye Başkanlığı /Destek Hizmetleri Müdürlüğü/ Kunduzhan Mah. Farabi Cad. No:22 B Blok Kat:2


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                                                                              

                                                                          

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.