Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

32°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

32°C parçalı bulutlu

İhale Detayı

GAZ KLORLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:00
IKN: 2023/278393
İhale Türü: Mal alımı
Birim: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/278393

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642250810/1215 - 3642244607

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Gaz Klorlama Sistemi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Paket Bağcılar Depo Otomatik Gaz Klorlama Sistemi 1 Paket Kale Depo Otomatik Gaz Klorlama Sistemi 1 Paket Nadık Depo Otomatik Gaz Klorlama Sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bağcılar, Kale, Nadık içme suyu depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 90 (doksan) takvim gün olup; ihale konusu tüm sistem bu süre zarfında eksiksiz teslim edilecektir. Yüklenici Gaz Klor dozaj sisteminin kurulum montajına başlamadan 1 (bir) hafta önce idareye bilgi verecek ve Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yetkilendirilen kontrol heyet nezaretinde yerinde Otomatik Gaz Klorlama Sistemi Paketlerinde bulunan ekipman listesi heyet tarafından kontrol edilecek olup eğer teknik şartnameye uygun olmayan veya kusurlu bir ekipman varsa idare tarafından kabul edilmeyecektir. Gaz klor dozaj sisteminin kurulumu tamamlandıktan sonra idarenin görevlendireceği personel ile birlikte devreye alınacaktır. Devreye alma öncesindeki kontroller ve devreye alma işlemi üretici firmanın vermiş olduğu yetkili servis belgeli şirket personeli tarafından yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.04.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kunduzhan Mahallesi Farabi Cad. No:22 B Blok Kat:2/İhale Salonu Merkez/ÇORUM


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belge veya belgelerden birini sunması yeterli kabul edilecektir.

1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İstekli Yetkili Satıcı ise; Yetki aldığı İmalatçı Firmanın yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini sunması yeterli olacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

ISO ve CE Belgeleri

İstekliler, teklifi ile beraber, Klorinatör için ISO ve CE belgelerini Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda ISO 9001:2015 kalite yönetim ve CE belgeleri isteklinin firması adına veya yetki aldığı firma adına olacaktır. Belgenin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

TS 13467 (Yetkili Servisler-Klorlama Cihazları)

İstekliler, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen TS 13467 (Yetkili Servisler-Klorlama Cihazları) Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda isteklinin, TS 13467 Belgesinin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

TS 13460 (Yetkili Servisler-Havuz vb. Su Arıtma Sistemleri)

İstekliler, TS 13460 (Yetkili Servisler-Havuz vb. Su Arıtma Sistemleri) Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunacaklardır. Yeterlilik bilgileri tablosunda isteklinin, TS 13460 Belgesinin tarih, sayı ve firma ismi yeterlilik tablosuna yazılacaktır.

Yetkili Teknik Servis Belgesi

İstekliler, Gaz Klorlama Sistemine ilişkin olarak, yurt dışındaki üretici firma tarafından verilen Türkiye?de Yetkili Teknik Servis Belgesini Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunacaklardır. Yetkili Satıcı ve Yetkili Teknik Servis Belgesi, doğrudan üretici firma tarafından verilmiş veya noter onaylı Türkçe tercümede olması gerekmektedir. Üretici firma tarafından verilecek olan Yetkili Satıcı ve Yetkili Teknik Servis Belgesi NOTER onaylı Türkçe ye çevrilmiş olarak sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

                                                                                                                                              

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.