Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

4°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

4°C açık

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- Amaç ve Kapsam

MADDE 2- Dayanak

MADDE 13- Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Toptancı Halinin Yönetimi ve Denetim

MADDE 4- Belediye Toptancı Halinin Yönetimi

MADDE 5- Toptancı Hal Yönetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- Hal Yöneticisi

MADDE 7- Hal Yöneticisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 8- Hal Zabıtası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toptancı Hallerinde İşyerlerinin Satış, Kiralama ve Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

MADDE 9- Kiralama ve Satış

MADDE 10- İşyerinde Faaliyet Gösterenlerde Aranılacak Şartlar

MADDE 11- Teminat

MADDE 12- Devir ve Ortaklık

MADDE 13- Tüzel Kişiliklerde Hisse Devri

MADDE 14- Kiralama ve Satışın İptali

MADDE 15- Kiracı ve Malikin Bildirim Yükümlülüğü

Sayfa 11 / 42

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toptancı Hallerinin Yönetimi, İşleyişi ve Denetimi

MADDE 16- Kiracı ve İşyeri Malikleri ile Çalışan Personele İlişkin Düzenlemeler

MADDE 17- Çevre Temizliği

MADDE 18- Toptancı Hal Güvenliği

MADDE 19- Toptancı Halinde Trafik Akışı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 20- Ücretler

MADDE 21- Kontrol ve Denetim Noktaları

MADDE 22- Denetim

BEŞİNCİ BÖLÜM

Halde Faaliyet Gösterenlerce Tutulacak Defter ve Belgeler

MADDE 23- Tutulacak Defter ve Belgeler

MADDE 24- Defterlerin Tutulma Şekli, Kayıt Usulü ve Tasdiki

ALTINCI BÖLÜM

Satıcı, Alıcı, Malların Satışı, Bildirim, Bildirimci ve Hal Rüsumu ile Künye İşlemleri

MADDE 25- Satıcı ve Alıcılar

MADDE 26- Malların Satışı

MADDE 27- Bildirim ve Bildirimci

MADDE 28- Hal Rüsumu

MADDE 29- Künye

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezalar

MADDE 30- Cezalı Hal Rüsumu

MADDE 31- Faaliyetten Men

MADDE 32- İdari Para Cezaları

MADDE 33- Uyuşmazlıkların Çözümü

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 34- Boş Kasa Dağıtım Usulleri

MADDE 35- Çürük ve Hasarlı Ürün Tespit Komisyonu

MADDE 36- Dara ve Fire

MADDE 37- Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 38 Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 39- Yürütme

MADDE 40- Yürürlük

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Toptancı Halinde sebze ve meyve ticaretinin kaliteli,

standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılması, işyerlerinin

kiralanması, devredilmesi, satılması ile Toptancı Halin yönetimi, işleyişi ve denetimine ilişkin esasları belirlemek

amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- Bu yönetmelik, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Olan Diğer

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 1,4, 6, 11, 14 ve 17 inci maddeleri ve 5393 sayılı Belediye

Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sayfa 12 / 42

Tanımlar

MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;

a) Açık işyeri: Toptancı hallerindeki kiralama veya satış işlemi yapılmamış olan işyerlerini,

b) Banka: Hal rüsumunun tahsilini ve ilgili belediye ile işletmelere dağılımını yapmak üzere Bakanlıkça

belirlenen bankayı,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç)Bakanlık Yönetmeliği: 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sebze ve Meyve

Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliği,

d) Belediye: Çorum Belediyesini,

e) Belediye Başkanı: Çorum Belediye Başkanını,

f) Belediye Encümeni: Çorum Belediyesi Encümenini,

g) Belediye Meclisi: Çorum Belediye Meclisini,

ğ) Bildirim miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile

yapılan satışlarda 100 kilogramı,

h) Hal rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya

işletmelere bu Yönetmeliğe göre ödenen meblağı,

ı) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünü,

i) İşyeri: Toptancı hal yönetimince belirlenen ve malların üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar

tarafından toptancı halinde toptan olarak alım satımının yapıldığı yerleri,

j) İş yeri devir ücreti: Bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlenen ücretsiz devirler dışında, iş yeri

devralanların belediye meclisince belirlenen miktarda ödemesi gereken ücreti,

k) İşyeri Maliki: Haldeki işyerlerine medeni hukuk hükümlerine göre sahip olan üretici, üretici örgütü,

komisyoncu ve tüccarları,

l) Kanun: 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler

ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

m) Kiracı: Bir kira sözleşmesine istinaden haldeki işyerlerinde faaliyette bulunan üretici, üretici örgütleri,

komisyoncular ile tüccarları,

n) Komisyoncu: Malların toptan satışı amacı ile kendi adına başkası hesabına komisyon esası üzerinden

çalışan meslek mensuplarını,

o) Mal: Organik ve iyi tarım ürünleri kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil ticarete konu sebze ve

meyveleri

ö)Meslek mensubu: Malların ticaretiyle iştigal eden ilgili meslek odalarına kayıtlı kişileri,

p) Meslek örgütü: Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu, federasyonlara üye

derneklerden toptancı halindeki işyerlerinde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip derneği,

r) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt

sistemini,

s) Sistem internet sayfası: www.hal.gov.tr’yi,

ş) Toptancı Hali: Çorum Belediyesi Toptancı Halini,

t) Tüccar: Malların toptan satışı amacı ile kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensuplarını,

u) Tüketim yeri: Malların tüketildiği il, ilçe veya belde belediye sınırı ve mücavir alanlarını,

ü) Üretici: Malları üretenleri,

v) Üretici örgütü: Üreticilerce kurulan ve 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmeliğe göre üretici örgütü belgesi almış olan tüzel kişilikleri,

y) Üretim yeri: Malların üretildiği ya da girdiği gümrük kapısının bulunduğu il, ilçe veya belde belediye

sınırı ve mücavir alanlarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toptancı Halinin Yönetimi ve Denetim

Belediye Toptancı Halinin Yönetimi

MADDE 4- (Belediye toptancı halleri, belediye teşkilatı bünyesinde norm kadro ilke ve standartlarına

uygun olarak kurulan toptancı hal yönetim birimi tarafından yönetilir. Hal yönetim birimi, hal yöneticisi ile

mevcut belediye zabıta personeli arasından görevlendirilen hal zabıtası ve diğer personelden oluşur.

Toptancı Hal Yönetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlukları

MADDE 5- (1) Toptancı hal yönetim birimince yapılacak iş ve işlemler şunlardır:

a)Toptancı halini işletmek, halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,

b)Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak, altyapı ve

çevre düzenlemelerini yapmak ve yaptırmak,

c)Malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin ortadan

kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,

Sayfa 13 / 42

d)Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirler almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk

kuvvetlerinden yardım istemek,

e)Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü iş ve işlemleri

yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

f)İş yerlerinin kiralanması, satışı ve devrine ilişkin işlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere ilişkin

işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, işyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanların beyan

ettiği hususların doğruluğunu araştırmak,

g)Teminat işlemlerini yürütmek, teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek,

teminattan kesme ve ödemeye ilişkin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da

getirilmesini sağlamak,

h)İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin bilgileri

sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili

evrakı bu dosyada muhafaza etmek,

i)Haldeki diğer yerlerin ve burada faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek,

j)Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri

ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolü yapmak,

k)Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri elektronik

ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluşturarak uygun görülenleri yayımlamak ve ilgili kurum ve

kuruluşlarca istenilenleri vermek,

l)Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından iletilen analiz

sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,

m)Bu Yönetmelik çerçevesinde, gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler

hakkında cezai işlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

n)Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili idari düzenlemeler yapmak,

o)Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet satın alım işlemlerini ilgili

mevzuata hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

p)Evrak, arşiv, demirbaş ve ayniyatlara ilişkin işlemleri yürütmek, defter ve kayıtları tutmak ve muhafaza

etmek, belge ve yazışmaları usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,

q)Personelin özlük işleri ile diğer işlemlerini yürütmek,

r)İşyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıştıkları kişilerle ilgili, 24/04/1930

tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

s)Toptancı halindeki tahmil, tahliye hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir şekilde yapılamasını

sağlamak, gerektiğinde bu işler için hizmet satın almak ve bu amaçla sözleşmeler akdetmek,

t)Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

u)Halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak

belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

v)Bildirimde bulunmak üzere doğrudan hale başvuranların bildirim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde

yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

w)Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

(2) Belediye ve hal işletmecisince, bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere hal yöneticisine

bağlı gerekli hizmet birimleri oluşturulur ve yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam edilir.

(3) Bu maddede belirtilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi işlem

sisteminin kurulmasından ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanmasından toptancı hali işletmecileri ile

belediyeler sorumludur.

(4) Birinci fıkranın (k) bendine göre çıkarılacak idari düzenlemeler, Kanun, bu Yönetmelik ve Bakanlık

düzenlemelerine aykırı hükümler ihtiva edemez.

(5) Toptancı hal yönetim birimi, işyerlerinde faaliyet gösteren üreticilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kaydının, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarların ise vergi

mükellefiyeti ile kayıt zorunluluğu varsa ilgili meslek kuruluşuna kaydının güncelliğini her yılın Nisan ayında

kontrol eder. Bu kontrol işlemi, ilgili kurum veya kuruluşlarla yazışmak suretiyle yapılır.

Hal Yöneticisi

MADDE 6- (1) Hal yöneticisinin aşağıda belirtilen şartları taşıması zorunludur:

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak,

Sayfa 14 / 42

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelinmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) İkinci fıkrada belirtilen eğitim şartına sahip olmak.

(2) İllerdeki toptancı halinde görev yapacak hal yöneticisinin en az lisans, ilçe veya beldelerdeki toptancı

halinde görev yapacak hal yöneticisinin ise en az lise mezunu olması zorunludur.

(3) Belediye toptancı halinde görev yapacak hal yöneticisi belediye başkanı, özel veya işletim yetkisi

devredilmiş toptancı halinde görev yapacak hal yöneticisi ise belediyenin uygun görüşü üzerine işletmecisi

tarafından görevlendirilir veya atanır.

(4) İşlem hacmine göre toptancı halinde yeterli sayıda hal yönetici yardımcısı görevlendirilebilir veya

atanabilir. Ancak, şube niteliğinde faaliyet göstermek üzere 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre kurulan

belediye toptancı hallerinde, halin sevk ve idaresi için bir hal yönetici yardımcısının görevlendirilmesi veya

atanması zorunludur. Bu kişilerin görevlendirilmesi veya atanmasında, hal yöneticisine ilişkin bu maddede

belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

(5) Hal yöneticisi ve yardımcısı, toptancı halinde görev yaptığı sürece belediyenin veya işletmenin diğer

işlerinde çalıştırılamaz ve birimlerinde görevlendirilemez.

(6) Herhangi bir nedenle hal yöneticisi makamının boşalması durumunda, yenisi görevlendirilinceye veya

atanıncaya kadar, bu makama varsa hal yönetici yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz bir

personel vekaleten görevlendirilir veya atanır. Ancak vekalet süresi bir yılı geçemez.

(7) Görevlendirilen veya atanan hal yöneticisi, sistem üzerinden yetkilendirilmesi amacıyla üç iş günü

içinde İl Müdürlüğüne bildirilir.

Hal Yöneticisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 7- (1) Hal yöneticisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Toptancı halini sevk ve idare etmek, halde yürütülen faaliyet ve işlemleri denetlemek,

b) Hal yönetim biriminin idari işlerini ve çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve yönetmek,

personelin görev ve yetki dağılımını yapmak,

c) Hal yönetim biriminin faaliyetleri, hesapları ve işlemleri ile personelinin çalışmalarını denetlemek,

personele gerekli emir ve talimatları vermek,

ç) Toptancı halinin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları hakkında raporlar hazırlamak ve bunları önerileri ile

birlikte yönetime sunmak,

d) Toptancı halindeki faaliyetlere ilişkin Bakanlıkça istenecek raporların düzenlenmesini sağlamak,

e) Hal yönetim birimince yapılan işlemlerle ilgili kayıt ve defterlerin tutulmasını, gerekli belgelerin

düzenlenmesini ve bunların muhafazasını sağlamak,

f) Personelin beceri ve mesleki bilgi açısından daha iyi yetişmesi amacıyla gerektiğinde eğitim

programlarının tertip edilmesini, yurt içi ve dışında düzenlenen kurs, seminer ve toplantılara katılmasını

sağlamak,

g) Personelin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi

konusunda yönetime önerilerde bulunmak, personelin izinlerini düzenlemek,

ğ) Sistemin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemlerini yapmak,

h) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

(2) Hal yöneticisinin görevde bulunamadığı izin, hastalık ve diğer hallerde bu Yönetmelik çerçevesinde

hal yöneticisine verilmiş olan görev ve yetkiler, varsa hal yönetici yardımcısı, yoksa hal yöneticisince

yetkilendirilen bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz bir personel tarafından yerine getirilir ve kullanılır.

Hal Zabıtası

MADDE 8- (1) Belediye toptancı hallerinde hal yöneticisine bağlı olarak münhasıran toptancı hali ve bu

çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla istihdam edilmek üzere belediye tarafından hal

zabıtası görevlendirilir. Bu görevlendirmelerde veya görevlendirmenin iptalinde, hal yöneticisinin olumlu görüşü

alınır.

(2) Belediyece görevlendirilecek zabıta sayısı, küçük toptancı hallerinde üç, orta toptancı hallerinde on

beş, büyük toptancı hallerinde ise otuz kişiden az olamaz. Yapılacak görevlendirmelerde, toptancı halinin işlem

hacmi de dikkate alınır.

(3) Toptancı halinde görevlendirilecek zabıtaların görev süresi altı aydan az olamaz ve bunlar toptancı

halinde görev yaptığı sürece belediyenin diğer işlerinde çalıştırılamaz ve birimlerinde görevlendirilemez.

Sayfa 15 / 42

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toptancı Hallerinde İşyerlerinin Satış, Kiralama ve Devir İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar

Kiralama ve Satış

MADDE 9- Belediye toptancı halindeki işyerleri 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

hükümleri çerçevesinde kiralama veya satış yolu ile işletilir. Kira süresi sona erenler, açılacak kiralama ihalelerine

yeniden katılabilir. Satılacak işyeri sayısı, haldeki toplam işyeri sayısının % 50’sini geçemez. Toptancı hallerinde

kiralama veya satış işlemleri, Kanun ve ikincil düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde, Kanunun 11 inci

maddesinin ilgili hükümlerine yer verilerek, tarafların yetkili temsilcilerince imzalanacak sözleşmelerle

gerçekleştirilir.

(2) Toptancı halindeki işyerleri, üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccarlara kiralanır ya da satılır.

Aynı toptancı halinde/şubesinde bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak en fazla bir işyeri kiralanabilir veya

satılabilir. İşyeri, adi şirketlere/ortaklıklara ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişiye kiralanamaz veya

satılamaz.

(3) Özel toptancı hallerindeki işyerlerinin kiralanması ve satılması özel hukuk hükümlerine göre olur.

(4) Toptancı hallerinde bulunan toplam işyeri sayısının en az yüzde yirmisi üretici örgütlerine kiralanmak

üzere üretici örgütü yeri olarak ayrılır. Üretici örgütü yerlerinin kiralanmasında toptancı hali ile ilgilendirilen

üretici örgütlerine öncelik verilir. Ayrılan işyerlerine yeteri kadar talep bulunmaması veya boşalan işyerlerinin

doldurulamaması hâlinde diğer talep sahiplerine kiralama yapılabilir. Ancak, diğer talep sahiplerine yapılacak

kiralamanın süresi beş yılı geçemez.

(5) Kiralama ve satış aynı belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer toptancı hallerinde

işyeri bulunmayanlara öncelik verilmek suretiyle yapılır.

(6) On yılı geçmemek üzere, kira süresi sona erenlerle, ihaleye çıkılmaksızın yeniden kira sözleşmesi

yapılabilmesi bu kişiler hakkında Bakanlık Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin dokuzuncu veya on birinci

fıkralarındaki ya da 37 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendindeki veya 42 inci maddesinin altıncı

fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket etmeleri nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmamış olması ve yazılı

talepte bulunmalarına bağlıdır.

(7) Belediye toptancı halindeki işyerlerinin kira süresi 5957 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin

dördüncü fırkası hükmü saklı olmak üzere en fazla on yıldır. Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve

izleyen yıllar kira bedelleri, Üretici Fiyatları Endeksi oranında arttırılır.

(8) Bu maddeye göre satılan belediye toptancı halindeki işyerlerinin tapu kütüklerine; Kanunun 11 inci

maddesinin altıncı fıkrasındaki eylemlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde satış işlemlerinin iptal

edilip işyerlerinin geri alınacağına ilişkin olarak şerh konulur ve bu şartların gerçekleşmesi durumunda ilgili

taşınmazlar belediye tarafından genel hükümlere göre geri alınır.

(9) Bu maddede belediye toptancı hali için öngörülen hükümler, işletim yetkisi devredilmiş toptancı hali

hakkında da uygulanır.

İşyerinde Faaliyet Gösterenlerde Aranılacak Şartlar

MADDE 10- Üreticilerin;

a) Sebze veya meyve üreticisi olması,

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olması,

c) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatı vermesi,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya

satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş

olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmaması,

e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması, gerekir.

(2) Üretici Örgütlerinin;

a) Vergi mükellefi olması,

b) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya

satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,

c) Yönetim Kurulu üyelerinin birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olması,

ç) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatın verilmesi,

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması, gerekir.

Sayfa 16 / 42

(3) Komisyoncu ve Tüccarların;

a) Sebze veya meyve toptan ticareti ile iştigal etmesi,

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olması,

c) Vergi mükellefi olması,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde toptancı halindeki işyerinin kira sözleşmesinin feshine veya

satış işleminin iptaline karar verilmemiş olması,

d) Komisyoncu ve tüccarların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin, tüzel kişi olması halinde ise yönetim

kurulu üyelerinin birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olması,

e) Belediye meclisince belirlenen tutardaki teminatın verilmesi,

f) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olması, gerekir.

(4) İşyeri Kiralama Veya Satın Alma Talebinde Bulunanlar ;

Bakanlık Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-3 teki dilekçe, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge/üretici örgütü belgesi/ilgili meslek odasına

kayıtlı olduğunu gösterir belge ve Bakanlık Yönetmeliğinin 31 inci maddesine göre belediye adına ve lehine

düzenlenmiş teminatlar ile gayri kabili rücu yetki belgesi ile birlikte ilgili başvurur.

(5) İhale mevzuatına göre istenecek belgeler saklıdır.

Teminat

MADDE 11- Toptancı halinde ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla bir

yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belediye meclisince belirlenen miktarda teminat alınır. Teminat; nakit,

banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, mali sorumluluk sigortası ve gayrimenkul

rehini olarak verilebilir. Eksilen teminat en geç bir ay içerisinde tamamlatılır.

(2) Herhangi bir nedenle işyerindeki kiracılık veya mülkiyet hakkı sona erenlere, yerine getirmeleri

gereken bir yükümlülüklerinin bulunmadığı tespit edildikten sonra teminatları iade edilir. Teminatlar, her

halükarda hakkın sona ermesinden itibaren altı ay geçmedikçe iade edilmez.

(3)Teminatlar amacı dışında kullanılamaz, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve haczedilemez.

(4) Bu Yönetmelikte teminata ilişkin hüküm bulunmayan hallerde Bakanlık Yönetmeliklerinde yer alan

hükümler uygulanır.

Devir

MADDE 12- Kiralanan işyerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da

yaşlılık gibi zaruri hallerde kanuni mirasçılara devredilebilir.

a) Kiracının vefatı halinde devir, vefat tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunulması ve kanuni

mirasçıların anlaşmasına bağlıdır. Mirasçıların anlaştığını gösterir noter onaylı belge ile veraset ilamı talep

dilekçesine eklenir.

b) Vefat dışında birinci fıkrada belirtilen diğer durumlarda devir, yazılı talepte bulunulmasına bağlıdır.

c) Birinci fıkrada belirtilen nedenlerden dolayı yapılan devir işlemlerinden herhangi bir ücret tahsil

edilmez.

(2) Kiracılar, Bakanlık Yönetmeliğinin 32 inci maddesinin beşinci fıkrasına uygun olarak işyerlerini

başkalarına devredebilir.

a) Devir talepleri ekli belgelerle birlikte Hal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

b) Belgeleri tamam olanlar hakkında karar verilmek üzere dosya encümene gönderilir.

c) Encümence talepleri uygun görülenler, mevcut kira sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde kalan

süreyi tamamlar.

ç) Kiracılık hakkını devralacaklarda, 10. maddedeki şartlar aranır.

d) İşyerlerinin bu fıkraya göre devri halinde, Belediye meclisince belirlenen devir ücretini defaten

ödenmesi zorunludur.

(3) Mülkiyetin devri:

a) İşyeri malikleri işyerlerini 10 inci maddede belirtilen şartlara haiz olan gerçek ve tüzel kişilere satış

yoluyla devredebilir.

b) Devir talepleri Hal Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

c) Talepleri uygun görülenlerin devir işlemleri Encümen kararına göre yapılır.

(4) Toptancı Halinin İşletme yetkisinin devredilmesi halinde işyerlerinin devir işlemleri yukarıda

belirtilen usul çerçevesinde Belediye Encümenince gerçekleştirilir.

Tüzel Kişiliklerde Hisse Devri

MADDE 13- Tüzel kişiliklerde yapılacak hisse devirlerinde; Devredilecek hisse oranında Belediye

Meclisince belirlenecek tutarda devir ücreti alınır. Ancak Şirket hisselerinin % 50 nin altında devir edilmesi

halinde, yıllık devir ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere devir ücreti alınır. Devir işlemleri bu Yönetmeliğin

10. ve 12 inci maddelerinde belirtilen hükümlere göre yürütülür.

Sayfa 17 / 42

Kiralama ve Satışın İptali

MADDE 14- Aşağıdaki durumlarda;

a) İş yeri malik veya kiracılarının gerekli nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması,

b) İş yeri malik veya kiracılarının taşıması gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybetmesi,

c) Kira bedelini belediyenin yazılı uyarısına rağmen ödemeyenler ile teminatını süresinde vermeyenler

veya eksilen teminatını süresinde tamamlamayanların,

ç) Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın toptancı halindeki işyerini aralıksız on beş gün veya bir

takvim yılında altmış gün kapatanların,

d) Bakanlık Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aykırı olarak aynı toptancı halinde kendi

aralarında mal alan, satan veya devredenlerin,

e) Serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticarî anlaşmalar yapanlar,

uyumlu eylemde bulunanlar veya hâkim durumlarını kötüye kullananların,

f) Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel

olmak için malları belirli ellerde toplayanlar, satışından kaçınanlar, stoklayanlar, yok edenler, bu amaçla

propaganda yapanlar veya benzeri davranışlarda bulunanların,

g) Malların, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak satışa

sunulması, aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması,

ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal

satılması eylemlerini bir takvim yılında üç kez gerçekleştirenlerin,

ğ) Bir takvim yılı içinde üretici alacağını süresi içinde üç kez ödemeyenlerin,

h) Halde yaptıkları satışlarda, bir takvim yılında iki kez fatura düzenlemeyenler veya noksan fatura

düzenleyenlerin,

ı) Kiraladıkları işyerlerini Bakanlık Yönetmeliğinin 32 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak başkasına

devredenler ya da kiraladıkları veya satın aldıkları işyerlerini herhangi bir şekilde kullandıranların,

i) Doğrudan veya dolaylı olarak aynı toptancı halinde birden fazla işyeri kiraladığı veya satın aldığı

anlaşılanların,

j) Belediyenin yazılı uyarısına rağmen, kira sözleşmesine aykırılığı yirmi gün içinde gidermeyenlerin, kira

sözleşmesinin feshine ya da satış işleminin iptaline belediye encümenince karar verilir.

2886 sayılı Kanunun diğer maddelerinden kaynaklanan hak ve alacaklara ilave olarak, bu Yönetmeliğin

beşinci maddesinde belirtilen şartların kaybedilmesi veya ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtmaması veya

geçerliliğini yitirdiğinin tespiti halinde kiralama işlemi iptal olunur, 2886 sayılı Kanuna göre verilen teminatlar

Belediye hesabına irat kaydedilir.

Kiracı ve Malikin Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 15- Kiracılık ve mülkiyet hakkının sona ermesi veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde

belirtilen niteliklerden birinin kaybedilmesi halinde durumun en geç bir ay içerisinde Hal Müdürlüğüne yazı ile

bildirilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toptancı Hallerinin Yönetimi, İşleyişi ve Denetimi

Kiracı ve İşyeri Malikleri ile Çalışan Personele İlişkin Düzenlemeler

MADDE 16- Kiracı, işyeri malikleri ve yanlarında çalıştırdıkları personel aşağıda belirlenen kurallara

uymak zorundadırlar.

a) İş yeri sahipleri ve yanlarında çalışanlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5957 sayılı Kanun ve ilgili diğer

mevzuat, Çorum Belediyesi Hal Yönetmeliği, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile Hal Müdürlüğünce

getirilen düzenlemelere, yasaklara, talimatlara uymak zorundadırlar.

b) Hukuken geçerli bir mazeret bulunmaksızın toptancı halindeki işyerleri aralıksız on beş gün veya bir

takvim yılında altmış gün kapatılamaz.

c) Resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda toptancı halinin açık tutulması veya kısmen çalıştırılmasına

ilgili meslek örgütünün talebi üzerine Hal Müdürlüğünce karar verilir.

ç) Toptancı halinin açılış ve kapanış saatleri ile çalışma dönemi veya günlerinin belirlenmesinde, ilgili

meslek örgütünün görüşü alınır.

d) Toptancı halinin açılış ve kapanış saatleri, mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre Toptancı Hal

Müdürlüğünce belirlenir. Bu belirleme yapılırken, halin kesintisiz, en az altı saat kapalı olması sağlanır.

e) Hal Müdürlüğünce özellikleri ve standartları belirlenen işyeri tabelası, işyerinin girişinde herkes

tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yere yerleştirilir.

f) İş yeri sahipleri Belediye’nin onayı olmadan, ilan, afiş asamaz.

Sayfa 18 / 42

g)Toptancı halinde ve iş yerlerinde sürekli çalışan hizmetliler (taşıyıcı-parça mal taşıyan sürücüler ile

yardımcıları da dâhil), Hal Müdürlüğü ve meslek örgütünün belirleyeceği örneğe uygun iş elbisesi giymek

zorundadır. Bunların temininden ve kullanımından işyeri sahipleri sorumlu olup kontrolü Hal Müdürlüğünce

yapılacaktır.

ğ) Toptancı halinde ve iş yerlerinde sürekli çalışan hizmetliler (taşıyıcı-parça mal taşıyan sürücüler ile

yardımcıları da dâhil), Hal Müdürlüğü ve meslek örgütünün belirleyeceği örneğe uygun tanıtıcı kimlik kartını

yakalarına takmak zorundadırlar. İş yeri sahipleri ile Hal Müdürlüğü bunların temininden, kullanımından ve

kontrolünden sorumludurlar.

h) Satış yeri olarak belirlenen yerlerin dışına mal konulması, sergilenmesi, her ne şekilde olursa olsun işgal

edilmesi yasaktır.

ı) Kiracılar ve işyeri malikleri satış yerlerinde çalışan tüm personeli Hal Müdürlüğü ve meslek örgütüne

bildirmek zorundadır.

i) Kiracılar ile iş yeri sahipleri kendi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ve birlikte çalıştıkları veya

çalıştırdıkları kişilerin verdikleri zararlardan sorumludur.

Çevre Temizliği

MADDE 17- Çevre temizliğinden; işyeri kiracıları, malikleri, toptancı halinde çalışanlar ile nakliyeciler

ve diğerleri sorumlu olup, aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

a) Kiracılar ve iş yeri malikleri bulundukları işyerlerinin içini ve dışını temiz tutmak zorundadır.

b) Çöp ve atıklar uygun bidon ve poşetlerde toplanarak Hal Müdürlüğünce belirlenen çöp toplama yerine

götürülür.

c) Yerlere; tükürmek, çöp ve atık atmak, açık alanları tuvalet gibi kullanmak yasaktır.

ç) Kiracı ve işyeri malikleri Hal Müdürlüğünce belirlenecek günde, işyerlerinin içini ve peronlardaki ortak

kullanım alanlarını deterjanlı su ile temizleyecektir.

d) Çöp toplama yerine sadece sebze, meyve ve balık atıkları dökülür. İnşaat, hafriyat, talaş, yanıcı,

patlayıcı, parlayıcı atıkların dökülmesi yasaktır.

e) Hal Müdürlüğünce, çöp toplama yeri olarak belirlenen yere hal dışından çöp ve atık getirilemez.

f) Hal içerisinde araç yıkamak yasaktır.

Toptancı Hal Güvenliği

MADDE 18- İşyeri kiracıları, malikleri, toptancı halinde çalışanlar, nakliyeciler ve diğerleri aşağıdaki

güvenlik kuralları ve talimatlarına uymak zorundadırlar.

a) Her işyerinde ilgili mevzuat hükümlerine göre yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur.

b) Kiracı ve malikler su baskını, yangın, patlama, sabotaj, doğal afetler ve hırsızlığa karşı işyerlerini ve

tasarrufu altındaki diğer alanları sigortalatmak zorundadırlar.

c) Hal alanındaki yangın dolabı, hortum, lamsı ve muslukların kırılmasından, kaybolmasından, tahrip

edilmesinden tüm kiracı ve işyeri malikleri birlikte sorumludurlar. Bu durumlarda kiracı veya işyeri malikleri bu

malzemeleri aynen veya tazmini suretiyle zararı karşılamak zorundadırlar.

ç) Kiracı veya işyeri malikleri yangın musluklarının önünü 24 saat açık tutmak zorundadırlar.

d) Kiracı veya işyeri malikleri, işyerlerinin içinde ve çevresinde boş kasa, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve

benzeri madde bulunduramazlar.

e) Hal içerisinde araçtan araca yakıt çekmek, açıkta ateş yakmak yasaktır.

f) İşyerleri ve boş kasa depolarında çalışma saatleri dışında kimse kalamaz, yatamaz ancak Hal

Müdürlüğüne bildirilmesi ve ihtiyaç halinde bu alanların kullanımı belirli zamanlar için serbest bırakılabilir.

Toptancı Halinde Trafik Akışı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 19- Toptancı halinde trafiğin düzenli akışından işyeri kiracıları, malikleri, toptancı halinde

çalışanlar ile nakliyeciler ve diğerleri sorumlu olup, aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

a) Toptancı haline giren tüm araçlar Hal Müdürlüğü görevlilerince gösterilecek yönleri izlemek, konulan

trafik işaret ve kurallarına uymak ayrıca kendilerine gösterilen yerlere park etmek, yükleme, boşaltma yapmak

zorundadırlar.

b) Meslek mensupları ve araç sahipleri gelen malları 3 gün içerisinde indirip araçların hali terk

etmelerinden sorumludur.

c) Toptancı halinde boş araçların park etmesi yasak olup, işyerlerine veya nakliyecilere ait araçların

plakalarının Hal Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

ç) Toptancı halinde sürekli çalışan, nakliyecilere ait araçların Hal Müdürlüğünce belirlenen alanların

dışına park etmesi yasaktır. Taşımacılık işi yapan bürolar, Toptancı Hal alanlarını nakliyat garajı gibi

kullanamazlar.

d) Hal içerisinde parça mal taşıyan el arabası, forklift, çekçek gibi motorsuz araçlar Hal içerisinde esnafın

kullanım alanı dışında bırakılamazlar.

e) Hal içerisinde nakliyecilik yapan araçların Hal Müdürlüğünce belirlenecek taşıt tanıma kartların

araçların ön camında bulundurmaları zorunludur.

f) Hale mal getiren araçlar kantara giriş yapmak ve ücretini ödemek zorundadırlar.

Sayfa 19 / 42

g) İki veya daha fazla işyerine mal dağıtımı yapacak araçların dağıtım işlemlerini varsa parça dağıtım

yerinde, yoksa trafiği aksatmayacak şekilde yapmak zorundadır.

ğ) Nakliyecilerce hale getirilen ve işyerlerine dağıtılan mallara ilişkin dağıtım listesi, dağıtım işlemi biter

bitmez onaylanarak, Hal Müdürlüğüne verilmek zorundadır.

(2)Bu hükümlere uyulmaması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılır.

Ücretler

MADDE 20- (a) Hale giren araçlar ilgili birimin teklifi üzerine Belediye Meclisince belirlenecek giriş,

kantar ve otopark (hangi hizmet veriliyorsa ücret ona göre belirlenebilir.) ücretini ödemek zorundadırlar.

(b) Ücretlerin tahsili ve buna ilişkin hizmetler 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol kanunun 60 ve 61 inci maddelerinin ilgili fıkraları uyarınca yürütülür.

(c) Resmi araçlar ile resmi kurumlarca kiralandığı belgelendirilen araçlardan giriş ve otopark ücreti

alınmaz.

Kontrol ve Denetim Noktaları

MADDE 21- Kontrol ve denetim noktaları, il merkezlerinin giriş ve çıkışlarında, trafik düzeni ve

güvenliği dikkate alınarak, Bakanlıkça belirlenen yerlerde ve/veya Toptancı Hal Müdürlüğünün talebi üzerine

mülki idare amirinin onayı ile kurulur.

Kontrol ve denetim noktalarında denetimler, hal yöneticisi ya da hal zabıtası ve/veya hal yöneticisince

görevlendirilen diğer personelce yerine getirilir. İhtiyaç halinde bu noktalarda, birinci fıkradaki usule uygun

olarak kolluk kuvvetlerinden de yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Denetim

MADDE 22- (a) Toptancı halinde ve hal dışında Hal Zabıtası ile Hal Müdürlüğünce görevlendirilen

personel, Kanun, Bakanlık Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli denetim ve

uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidir.

(b) Hal Müdürlüğüne bağlı personel Kanun, Bakanlık Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde ilgili kişilerden her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini

almaya yetkilidir.

(c) İlgililer, görevli personelce istenen bilgi, belge ve defterler ile bunların örneklerini noksansız ve

gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı

göstermekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Halde Faaliyet Gösterenlerce Tutulacak Defter ve Belgeler

Tutulacak Defter ve Belgeler

MADDE 23- Toptancı halinde faaliyet gösterenlerce, Bakanlık ve Hal Müdürlüğünce istenilen defter ve

belgeler tutulur.

Birinci fıkrada belirtilen defterler dışında toptancı halinde faaliyet gösteren komisyoncularca cari hesap

defteri tutulur. Bu defter; komisyoncuların kendilerine satılmak üzere mal gönderen her üretici için ayrı sayfa

açtığı, mal giriş ve satış miktarları ile satış bedellerinin, masraflarının, toplam mal satış bedeli ile üreticiye

gönderilen tutar ve gönderilme tarihinin ayrı ayrı kaydedildiği defterdir.

İşyerlerinde faaliyet gösterenlerin diğer mevzuata göre tutmak zorunda oldukları yasal defterlere ilişkin

hükümler saklıdır.

Hal yönetim birimince aşağıdaki defterlerin tutulması istenebilir.

a) Ambar Defteri: malların geliş tarihi, cinsi miktarı (Adet, Kg, Bağ) getiren aracın plaka numarası, künye

numarası ve satış sonrası günü gününe kaydedilmek üzere satış miktarı, satış tutarı ve künye numarası ile

masrafların işlendiği defter.

b) Satış Bordrosu: Satış sırasında tartıdan çıkan veya adet ve bağ ile satılan malın tüm ayrıntılarının (cins,

nitelik, kap markası, miktar, birim satış fiyatı ve satış tutarı ile alıcının ad, soyad, vergi numarası, ticari unvanı,

tahsis sahibinin ticari unvanının ve iş yeri numarasının, satış faturalarının tarih ve numaralarının) kaydedildiği iki

nüsha kopyalı dokümanter çizelgedir. Satış bordrosunun aslı, her gün en geç saat 16:00 ya kadar Hal

Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bordrosu 01/01/2014 tarihinde yürürlükten kaldırılacaktır.

c) Satış İcmali (Toplam): İki nüsha kopyalı olarak düzenlenecek ve işyerinin, günlük olarak satışını yaptığı

malların cinslerine göre toplam satış miktarlarını ve tutarlarını yazdıkları belgedir. Satış icmalinin bir örneği her

gün en geç saat 16.00 ya kadar satış bordrosuyla birlikte Hal Müdürlüğüne verilir.

Sayfa 20 / 42

Defterlerin Tutulma Şekli, Kayıt Usulü ve Tasdiki

MADDE 24- (1) Bakanlık Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte hal yönetim birimince tutulması istenen

defterler, ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. Bu defterler, elektronik ortamda da tutulabilir. Bu

takdirde bunların çıktıları ay sonunda tasdikli müteharrik yapraklar kullanılarak alınır. Defter çıktıları,yıl sonunda

ciltlenerek veya dosyalanarak muhafaza olunur.

(2) Defter ve kayıtların, Türkçe olarak tutulması ve mürekkeple veya elektronik cihazlarla yazılması

zorunludur. Defter ve kayıtlarda yanlışlık yapılması halinde, düzeltmeler ancak yanlışlığın okunacak şekilde

çizilmesi ve üstüne veya yan tarafına doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

(3) Defter kayıtları üzerinde kazıntı, silinti yapılamaz. Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya

mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları koparılamaz.

Tasdikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

(4) Cari hesap defteri noter tarafından, ambar defteri ise Hal Müdürlüğünce kullanılmaya başlanmadan

önce sayfa numaraları verilmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilmek suretiyle onaylanır.

(5) Defterlerin;

a) Öteden beri işe devam edenler için defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

b) Kiralama, satın alma veya devir yoluyla yeni işe başlayanlar için Encümen kararının kendilerine tebliğ

tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde,

c) Tasdike tabi defterlerin dolması veya sair sebeplerle (zayi, yangın, su basması, doğal afet vb.) yıl içinde

yeni defter kullanmaya mecbur olanlar için kullanmaya başlamadan önce, tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

(6) Sair nedenlerin resmi makamlardan alınan belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.

(7) Hal Müdürlüğünce kullanılması zorunlu tutulan defterler beş yıl süre ile muhafaza edilmek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Satıcı, Alıcı, Malların Satışı, Bildirim ve Bildirimci ile Künye İşlemleri

Satıcı ve Alıcılar

MADDE 25- (1) Malların toptan satışı; hal içi ve dışında faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü,

komisyoncu ve tüccarlar tarafından yapılır.

(2) Hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün gerçek veya tüzel kişiler, satışa arz şekli bölünmeden bulunduğu

kasa, çuval, sandık ve benzeri kaplarda toptancı halden mal satın alabilir.

(3) Halde işyeri bulunan üreticiler, toptancı halinde yalnızca kendi ürettikleri sebze ve meyvelerin satışını

yapabilir. Üreticilerin, pazar yerlerinde yapacakları satışlar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Üretici örgütleri, toptancı halinde ortak veya üyelerine ait mallar ile faaliyet merkezinin bulunduğu

yerdeki diğer üreticiler ile üretici örgütlerine ait malların alım ve satımını yapabilir.

(5) Aynı toptancı halinde faaliyet gösterenler, mal fiyatlarının yükselmesine sebebiyet vermemek veya

düşmesine engel olmamak kaydıyla, kendi aralarında mal alabilir, satabilir veya devredebilir. Ancak, bu alım,

satım ve devirler, piyasa şartlarına göre malların bir kısmı veya tamamı için toptancı hali bazında ya da genel

olarak Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

(6) Komisyoncular, alıcı ve satıcı arasında aracılık etmek, onların haklarını gözetmek, meslekî bilgi ve

deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bilgileri aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı

sağlamakla görevlidir.

(7) Komisyoncular aracılık faaliyetleri sırasında kendi kusurlarından kaynaklanan veya kötü niyete

dayanan her türlü eylemlerinden sorumludur. Komisyoncuların sorumluluklarını düzenleyen diğer mevzuat

hükümleri saklıdır.

(8) Komisyoncular teslim aldıkları malları cinslerine, doğal özelliklerine, standartlarına, gıda

güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin şartlara göre özenle korumak ve gerekli bilgileri vermek, kanunî kesintileri

satış bedelinden düştükten sonra mal bedelini satış tarihinden itibaren on beş iş günü içinde üreticiye veya üretici

örgütüne ödemek zorundadır. Vadeli satışlarda bu süre otuz iş günü olarak uygulanır.

(9) Komisyoncularca, teslim alınan malların satış bedelinden kanuni kesintiler dışında başka bir kesinti

yapılamaz.

(10) Komisyoncularca, malın miktarı, satış değeri, komisyon oranı veya ücreti ya da kanunî kesintiler,

alıcı ve satıcıya gerçeğe aykırı olarak intikal ettirilemez.

(11) Mal bedelinin tam ve zamanında üreticiye ve üretici örgütüne ödenmesine ilişkin ispat yükümlülüğü

komisyoncu ve tüccara aittir.

(12) Komisyoncular, kendi adına ve hesabına, üretici, üretici örgütü ve tüccarlar ise kendi adına ve

başkası hesabına toptan mal alım ve satımı yapamaz. Aracılık faaliyetine ilişkin beşinci fıkra hükmü saklıdır.

(13) Toptancı halinde satış izni verilenler kendilerine gönderilen malları iyi bir şekilde muhafazaya, tartı

ve satışlarda herhangi bir yolsuzluğa meydan vermeyecek şekilde davranmaya, üreticiyi zarardan korumak için

gerekli tedbirleri almaya, kalitesine göre layık olduğu değeri bulmasını temin edecek şekilde hareket etmeye

mecburdurlar.

Sayfa 21 / 42

(14) Toptan veya perakende satmak üzere üretici, üretici örgütü, komisyoncu veya tüccardan mal satın

alanlar, satın alınan malların alış bedelinden kanuni kesintiler dışında reklâm, stant, zayi ve diğer gerekçelerle

herhangi bir kesinti yapamaz.

(15) Toptan veya perakende satmak üzere mal satın alanlar, satın aldığı malların bedelini ilgili mevzuatla

öngörülen süre içinde ilgililere ödemek zorundadır.

Malların Satışı

MADDE 26- (1) Malların toptan alım ve satımı bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hariç toptancı

halinde yapılır.

(2) Toptancı haline bildirimde bulunmak kaydıyla;

a) Sınaî üretimde kullanılmak üzere sanayicilerce satın alınan mallar,

b) İhraç edilmek üzere ihracatçılarca satın alınan mallar,

c) İlgili mevzuatı çerçevesinde ithalatçılarca ithal edilen mallar,

ç) Toptancı hali dışında üretici örgütlerince satılan mallar,

d) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına

uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünler,

e) İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler, toptancı hali dışında toptan alınıp

satılabilir.

(3) Perakende olarak ya da toptancı halinde toptan olarak satmak veya münhasıran kendi tüketiminde

kullanmak üzere fatura veya müstahsil makbuzuyla doğrudan üreticilerden yapılan toptan alımlar, toptancı haline

bildirimde bulunmak kaydıyla toptancı hali dışında yapılabilir.

(4) Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da birinci fıkra kapsamındadır.

(5) Malların toptan veya perakende satışını yapanlar ile malları taşıyanlar ve depolayanlar, bunların

toptancı halinden satın alındığını veya toptancı haline bildirildiğini belgelemek zorundadır.

(6) Toptancı halinden satın alındığı veya toptancı haline bildirildiği belgelenen malların satışı

engellenemez ve bunlar toptancı haline girmeye zorlanamaz.

(7) Bu maddeye göre toptancı haline yapılacak bildirimler, Hal Kayıt sistemi üzerinden yapılır.

(8) Fiyatların, malların arz ve talebine bağlı olarak serbest rekabet şartlarına göre oluşması esastır.

(9) Toptancı halinde faaliyet gösteren kiracı ve işyeri malikleri, serbest rekabeti engellemek amacıyla

kendi aralarında veya üreticilerle ticarî anlaşmalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve hâkim durumlarını

kötüye kullanamaz.

(10) Kiracı ve işyeri malikleri, malların toptan ticaretinde; piyasada darlık oluşturmak, fiyatların

yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayamaz,

satışından kaçınamaz, stoklayamaz, yok edemez, bu amaçla propaganda yapamaz veya benzeri davranışlarda

bulunamaz.

(11) Malların toptancı hallerinde satışında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Mallar, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satışa

sunulur.

b) Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılmaz.

c) Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulmaz.

ç) Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaz, alıcıya karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede

bulunulmaz.

d) İşyerleri veya hal yönetim birimince belirlenen müzayede alanları dışında kalan diğer yerlerde malların

satışı yapılmaz.

e) Mallar, satışa arz şekli bölünmeden bulunduğu kasa, çuval, sandık ve benzeri kaplarda satılır.

f) Mal atıkları ayıklanarak satılmaz.

g) Mallara ilişkin gerçeğe aykırı analiz raporu düzenlenemez veya bu raporun düzenlenmesi sağlanamaz.

Bildirim ve Bildirimci

MADDE 27- Toptancı halinde faaliyet gösteren kiracı ve işyeri malikleri bildirimci olarak Hal Kayıt

Sistemine kaydolmak zorundadır. Bildirime ilişkin işlemler ve bildirim yükümlülüğü 5957 sayılı Kanun ve

Bakanlık Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Hal Rüsumu

MADDE 28- İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile

üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan

yüzde iki oranında hal rüsumu alınır. Hal rüsumuna ilişkin işlemler 5957 sayılı Kanun ve Bakanlık

Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Sayfa 22 / 42

Künye

MADDE 29- (a) Bildirim yapıldıktan sonra, sistem tarafından bu işleme ilişkin bir künye oluşturulur.

Künye, malın üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici/işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve

Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içerir.

(b) Toptan veya perakende mal satışında, malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes

tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bu maddede belirtilen künyenin bulundurulması zorunludur.

(c) Künyenin malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek

bir yerinde bulundurulma zorunluluğu, malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu

yerden satışa sunulacağı yere sevki aşamasında aranmaz.

(d) Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan mallara ilişkin künyeler, herkes tarafından

kolaylıkla görülebilecek bir şekilde satış alanının uygun bir yerinde bulundurulur.

(e) Künyeler, tahrif veya taklit edilemez, bunlar üzerinde bilerek değişiklik yapılamaz veya üçüncü

şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezalar

Cezalı Hal Rüsumu

MADDE 30- (1) Kanun, Bakanlık Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak;

a) Sisteme bildirilmeden toptan alınıp satılan yada toptancı halinde satılmak üzere bildirimde bulunup

toptancı hali dışında toptan satılan,

b) Sınaî üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere satın alınıp, bildirimde bulunulmadan iç piyasada

satışa sunulan,

c) Sisteme bildirilmeden perakende satılan,

ç) Miktarına, değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı

beyanda bulunulan, mallar için hal rüsumu, o mallar için oluşan bir önceki gün birim fiyatlarının en yükseği, bir

önceki gün fiyat oluşmamışsa o mallar için oluşan en son birim fiyatlarının en yükseği esas alınarak belirlenen

toptan satış bedelinin yüzde yirmi beşi oranında cezalı olarak alınır.

(2) Cezalı hal rüsumunun hesaplanmasında o malın türü ve cinsi de dikkate alınır.

(3) Cezalı hal rüsumu tahsil edilen mallar için önceden ödenen hal rüsumu varsa cezalı tahsil edilecek hal

rüsumundan mahsup edilir.

(4) Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına yetkili personelce düzenlenen ceza tutanağına istinaden

belediye encümenince karar verilir. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk işlemi gerçekleşir.

(5) Cezalı hal rüsumu tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden ilk belediye encümen

toplantısında gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Ceza kesilmemesine ilişkin belediye encümeni

kararı gerekçeli olarak alınır.

(6) Cezalı hal rüsumundan, malları taşıyan nakliyeciler ya da depolayanlar, mal sahibi ile birlikte

müteselsilen sorumludur. Bildirimde bulunulmayan malları taşıyanlara veya bunları depolayanlara ayrıca kanunu

14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre cezai işlem uygulanır.

(7) Cezalı hal rüsumuna ilişkin ödemeler, ilgili belediyece bu amaçla açılan banka hesabına yatırılmak

suretiyle yapılır. Bu hesapta toplanan tutarın yarısı her ayın sonunda tespit ve/veya yakalama eylemine bizzat ve

fiilen katılan kamu görevlilerine ikramiye olarak ödenir. Ancak, kamu görevlisine ödenen ikramiyenin tutarı olay

başına (2.000) ve yılda (90.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı

geçemez. Hesapta kalan kısım ise belediyeye gelir olarak kaydedilir.

Faaliyetten men

MADDE 31- (a) Toptancı halinde, aşağıdaki eylemleri bir takvim yılı içinde iki kez gerçekleştirenler,

belediye encümeni kararıyla bir aya kadar faaliyetten men edilir.

b) İşyeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, satılması, mal veya boş kap

bulundurulması,

c) Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, alıcıya karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede

bulunulması,

d) Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da işyerinin temiz tutulmaması.

İdari Para Cezaları

Madde 32- (1) Toptancı halinde ve diğer yerlerde, başka kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği

takdirde, Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır.

(2) Birinci fıkrada öngörülen idarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde

tekrarı hâlinde, idarî para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır.

(3) Birinci fıkrada öngörülen idarî para cezalarını, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine belediyeler

uygulamaya yetkilidir.

Sayfa 23 / 42

(4) İdari para cezası uygulanmasına Bakanlık Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde belirtilen ceza

tutanağına istinaden belediye encümenince karar verilir. Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü

saklıdır. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk işlemi gerçekleşir.

(5) İdari para cezası tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden ilk encümen toplantısında

gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Ceza kesilmemesine ilişkin encümen kararı gerekçeli olarak

alınır.

(6) İdari para cezaları her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden

değerleme oranında artırılır.

(7) İdari para cezası uygulanmasına ve ilgilisine tebliğ edilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte hüküm

bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(8) Toptancı hal Müdürlüğünce alınan önlemlere ve verilen talimatlara uyulmaması, 2.466.53.-TL

(9) Toptancı halinde, toptan satış miktarının altında mal satılması 123.35-TL

(10) İşyeri bulunmaksızın toptancı halinde satış yapılması 616.81-TL

(11) Toptancı halinde, işyeri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi, satılması, mal

veya boş kap bulundurulması 616.81-TL

(12) Toptancı halinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü

veya fiilî kötü muamelede bulunulması 616.81-TL

(13) Toptancı halinde, atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması ya da işyerinin

temiz tutulmaması 616.81-TL

(14) Komisyon tavan oranı üzerinde veya fiilen aracılık hizmeti verilmeksizin komisyon ücreti alınması

2.466.53.-TL

(15) Komisyoncunun, teslim aldığı malları cinslerine, doğal özelliklerine, standartlarına, gıda

güvenilirliğine ve kalitesine ilişkin şartlara göre özenle korumaması ve mal sahibine gerekli bilgileri vermemesi

2.466.53-TL

(16) Komisyoncunun, mal bedelini satış tarihinden itibaren on beş iş günü içinde üreticiye veya üretici

örgütüne ödememesi 2.466.53-TL

(17) Teslim alınan malların satış bedeli ile satın alınan malların alış bedelinden kanuni kesintiler dışında

kesinti yapılması 2.466.53-TL

(18) Ticari uygulamalar göz önünde bulundurularak Bakanlık Yönetmeliğiyle belirlenen durumlar dışında,

toptancı halinde faaliyet gösterenlerin kendi aralarında mal alması, satması veya devretmesi 2.466.53-TL

(19) Üretici, üretici örgütleri veya tüccarların komisyonculuk faaliyetinde bulunması 2.466.53-TL

(20) Toptancı halindeki işyerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması

2.466.533-TL

(21) Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal

konulması 2.466.53-TL

(22) Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması ya da hileli olarak karışık veya standartlara

aykırı mal satılması 2.466.53-TL

(23) Hal Kayıt Sistemine bildirilmeyen malların taşınması veya bunların depolanması 2.466.53-TL

(24) Alım satım işlemlerini düzenleyen sözleşmelerde, Bakanlıkça belirlenen asgarî şartlara ve bilgilere

yer verilmemesi 2.466.53-TL

(25) Malın miktarının, satış değerinin, komisyon oranı veya ücretinin ya da kanunî kesintilerin üreticiye

gerçeğe uygun olmayarak intikal ettirilmesi 3.700.89-TL

(26) Toptancı halinde oluşan mal atıklarının ayıklanarak hal içinde ya da dışında toptan veya perakende

satılması 3.700.89.-TL

(27) Mallara ilişkin künyenin malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla

görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması, 6.168.16-TL

(28) Mallara ilişkin künyede ya da malın kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin

belgelerde bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları

yanıltıcı ifadelere yer verilmesi 6.168.16-TL

(29) Serbest rekabeti engellemek amacıyla, meslek mensuplarının kendi aralarında veya üreticilerle ticarî

anlaşmalar yapması, uyumlu eylemde bulunması ve hâkim durumu kötüye kullanması 11.203.65.-TL

(30) Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel

olmak için, malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla

propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması 12.336.34-TL

(31) Gerçeğe aykırı analiz raporu düzenlenmesi veya bu raporun düzenlenmesinin sağlanması 12.336.34-

TL

Yukarıdaki para cezası miktarları 2015 yılı miktarları olup, her yıl yeniden değerleme oranına göre

güncellenecektir.

Sayfa 24 / 42

Uyuşmazlıkların Çözümü

MADDE 33- İlgililerin, idari para cezaları dışındaki tüm uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetlerine

başvurma hakkı vardır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Boş Kasa Dağıtım Usulleri

MADDE 34- Toptancı halinde boş kasaların dağıtımı halin açık olduğu günlerde 11: 00- 16:00 saatleri

arasında yapılabilir. Bu saatler dışında dağıtım yapılması Hal Müdürlüğünün iznine tabidir.

Çürük ve hasarlı ürün tespit komisyonu

MADDE 35- Bozulan veya çürüyen ürünler, Hal Müdürlüğünün görevlendireceği personel ve hal

zabıtasından oluşan komisyon tarafından tespit edilir. Tespit, gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek suretiyle

tutanağa bağlanır. Buna ilişkin tutanak dosyasında saklanır.

Dara ve Fire

MADDE 36- Satışa arz edilen malların darasının tam olarak düşülmesi ve faturalarda gösterilmesi

mecburidir. Daralar düşülmeden ve/veya faturalarda gösterilmeden yapılan satışların tespit edilmesi halinde 5326

sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 37- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve Bakanlık Yönetmeliğinin ilgili

maddeleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmenlik

MADDE 38- Bu yönetmenlik ile tarihli ve sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Yaş Sebze-

Meyve Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin Çorum Belediyesi Toptancı Hali’nin Yönetim ve İşleyişi Hakkındaki

Yönetmenlik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 39- Bu Yönetmeliği Çorum Belediye Başkanı yürütür

Yürürlük

MADDE 40 – Çorum Belediye Meclisi’nin kararı ile kabul edilen bu Yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe

girer. Şeklinde Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.