Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C açık

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C

ÇORUM BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev

yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Eğitim, Kültür,

Sanat ve Sosyal faaliyet alanları, yönetim statüsü ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarını

kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 48 ve 49. Maddeleri, 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan : Çorum Belediye Başkanını,

b) Belediye : Çorum Belediyesi’ni,

c) Harcama birimi : Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim,

ç) Harcama yetkilisi : Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi,

d) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü veya müdür vekilini,

e) Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

f) Personel : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon Yapısı

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007

tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli

idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Çorum Belediye

Meclisinin 07.01.2013 tarih ve 19 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Organizasyon yapısı

MADDE 6 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki

verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Etkinlik Planlama, İdari ve Mali İşler,

Kent Arşivi, Basın Yayın, Evlendirme Memurluğu alt birimlerinden oluşur. Organizasyon şemasındaki

yapılanma; müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer.

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı

aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 7 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a)Kültür ve sanat etkinlikleri (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser,

müzik, eğlence, geziler, piknik, kültürel etkinlikler v.b.) düzenlemek.

b)Kültür ve sanat faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç, gereç ve teknolojiyi belirlemek.

Belediyenin diğer birimlerinin tanıtım faaliyetlerini zamanlamak ve koordine etmek.

c)Yıllık planı ve programlarını belediyenin temel stratejisine ve bütçe imkanlarına göre belirlemek.

d)Belediye Kent Arşivi hizmetlerini yürütmek.

e)Resmi bayramlarda, dini bayramlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda kutlanan ve toplum tarafından

kabul görmüş olan belirli gün ve haftalarda yada çorum halkının ihtiyaç duyduğu zaman ve mekanlarda, ilgili

kurum ve kuruluşlar ile çorum halkının katılımını sağlayacak kutlama, şenlik ve festival gibi program ve

etkinlikler yapmak; sergiler ve yarışmalar düzenlemek, teşvik amaçlı ödüller vermek.

f)Memleketimize ve milletimize mal olmuş; mütefekkirler, edebiyatçılar, sanatçılar yazarlar, halk ozanları

gibi milli ve manevi şahsiyetlerle ilgili olarak;

1)Anma etkinlikleri düzenlemek,

2)Eserlerini belediyemizin kültür yayını olarak yasal çerçevede çoğaltmak,

3)Kitap ve dergi bastırmak, CD veya kısa film hazırlatmak,

4)Bu materyallerin halka, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim ve öğretim kurumlarına, meslek

kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehri derneklerine, yurt dışındaki temsilciliklerimize ve başkanlıkça

uygun görülecek diğer yerlere dağıtımının yapmasını sağlamak.

g)İlimiz halkının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında, milli

ve manevi kültürümüzü yansıtan ve yaşatan, dünya kültür mirası olarak kabul edilen, tarihi ve kültürel özellikli

her türlü eser ve mekanları gezip görmek ve kültür alışverişinde bulunmak için geziler ve sosyal etkinlikler

düzenlemek.

h)Çorum halkının sosyal ve kültürel beklentileri ile belediyenin sosyal ve kültürel hizmetleriyle ilgili görüş

ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu araştırmaları yaptırmak.

i)Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyelere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

j)Toplumda sosyal ilişkilerin ve kültürel kimliklerin bozulmasını önlemeye yönelik eğitici programlar

yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

k)Belediye hizmetlerine ilişkin talep, şikayet ve önerileri ilgili birimlere iletmek ve sonuçlarını takip

etmek.

l)Evlenme işlemlerini yapmak.

m)Belediye bünyesinde kurulan koro faaliyetlerini yürütmek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;

a)Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen

ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b)Müdürlük personelinin etkili verimli kullanılması için;

1)Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

2)Çalışma koşullarını iyileştirmek.

3)Personelin izin planını yapmak.

4)Personelin hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi durumlarda çalışma planını yapmak.

5)Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, çalışmaları izlemek ve

denetlemek.

c)Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin

oluşturulmasını sağlamak.

d)Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık

çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak.

e)Başkanlık makamının, Müdürlüğün sorumlu olduğu süreçler ile ilgili hedeflerini personele bildirmek ve

takiplerini yapmak. Gerektiğinde bu süreçler ile ilgili analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

f)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

1)Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını

hazırlatmak.

2)Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

3)Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

4)Harcama yetkilisi görevlerini yürütmek.

5)Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip

etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

6)Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını

sağlamak.

g)İhale yetkilisi olarak; birimde yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini

belirlemek. Diğer birimlerden gelen 4734 sayılı kanun kapsamında tanımlanan ihale komisyon üyeliği taleplerini

karşılamak, İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

h)Birimi ilgilendiren konularla ilgili dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan

Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a)Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde

gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla

temsil etmeye,

b)Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

c)İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

d)Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

e)İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konularda; İş ve işlemlerin

hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesinde;

a)Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b)Başkanın bilgisi dahilinde ilgili ihtisas komisyonlarına,

c)Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın sorumlusu durumundaki birim müdürlüklerine veya

birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur.

d)Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin

hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek

kaydıyla; Sayıştay, İlgili Bakanlıkların denetim organları, Belediye Meclisinin Denetim Komisyonu, İç Denetim

organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

Etkinlik Planlama Birimi Görevleri

MADDE 9 – (1) Etkinlik Planlama Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Belediyenin kültür ve sanat etkinliklerini (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir

dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, Kültürel etkinlikler v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde,

seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış kültür ve sanat seçeneklerini bağlı birimleri

koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenlemek.

b)Müdürlüğe bağlı birimlerin yıllık plan ve programlarını birleştirmek, bunları belediyenin temel stratejisi

ve bütçe imkânlarına göre uyarlamak.

c)Ulusal ve uluslararası fuar, festival ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek, yapılacak fuar, festival ve tanıtım

etkinliklerine yönelik yazışmaları yapmak

d)Müdürlük bünyesinde yapılacak etkinliklerden önce etkinliğe ilişkin taslak görevlendirme planlarını

hazırlamak ve müdürün onayına sunmak,

e)Müdürlük bünyesinde yapılacak etkinliklerin aksamadan ve plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini

sağlamak.

İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

MADDE 10 – (1) İdari ve Mali İşler Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama

düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b)Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c)Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d)Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

yürütmek, İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

e)Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri

ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.

f)Belediyenin periyodik olarak düzenlediği festival, ramazan etkinlikleri gibi sosyal proje ve etkinlik

konseptini belirlemek, gerekli şartname ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak. Bu etkinliklerle ilgili her türlü

mal ve hizmet alımı ihalesini gerçekleştirmek. Giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.

g)Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Kent Arşivi ve Görevleri

MADDE 11 – (1) Kent Arşivi Birimi, Belediye Meclisinin 25.10.2004 tarih ve 08 Sayılı kararı ile

kurulmuştur. İlimizi ilgilendiren her türlü bilgi ve belgelerin toplandığı, korunduğu, kullanıcı ve araştırmacıların

yararına sunulduğu birimdir. Kent Arşivi Kütüphanesi Materyalleri; kitap, süreli yayın, yazma ve nadir eser,

şer'iye sicili, mikrofilm, mikrofiş, disk, disket, compact disk (CD), plak, bant, harita, levha, pul, para, resim,

heykel, tablo, fotoğraf, gravür, küpür, ilan, pankart, figür, afiş, kartpostal ve benzeri arşiv malzemelerinden

oluşur.

(2) Kent Arşivi Birimi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Kent tarihi ile ilgili bilgi belge, kitap ve fotoğrafların şehir içi ve şehir dışında araştırılmasını ve arşive

kazandırılmasını, arşive giren ve arşivden çıkan belgelerin arşiv sorumlusu kontrolünde takibinin yapılmasını ve

bu bilgi, belge, kitap ve fotoğrafların araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlamak,

b)Yapılan bağışların bağış sahiplerinden alınan resmi belgeler vasıtasıyla kullanım, yayınlama işlemlerini

yapmak.

c)Yüksek öğretim elemanları, üniversite ve yüksek okul öğrencileri ve mezunları, odaya kayıtlı meslek

sahipleri, devlet memurları, ordu mensupları, emekliler, görme özürlü kullanıcılar ve araştırmacıların

yararlanmasını sağlamak.

d)Kütüphane koleksiyonunu ve kütüphaneyi tanıtmak.

e)Kullanıcılar istedikleri takdirde, eserin % 10'unu geçmemek şartıyla yayınların fotokopisini

çektirebilirler. Yerli ve yabancı araştırmacıların, üniversitelerin ve diğer bilimsel kuruluşların CD istekleri Kent

Arşivinin CD Bölümünce karşılanır. CD istekleri, 16.10.1986 tarihli ve 19253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre

yerine getirilir.

(2) Kent Arşivi Birimi, belirtilen görevleri yerine getirirken şu usulleri benimser;

a)Yazma ve nadir eserlerden, şer'iye sicillerinden, gazetelerden, nadir haritalardan fotokopi çekilemez.

Nadir haritalar hariç, bu eserlerden ancak Fotoğraf çekilebilir. Fiziki durumları bakımından mahsur görülen

eserlerin Fotoğrafları da çekilemez. Bu materyallerin mikrofilm arşivinde kopyaları mevcutsa, talepler bu

kopyaların kullanılması suretiyle karşılanır.

b)Şer'iye sicil defterlerinden, bir defterin tamamının Fotoğraf veya fotokopisi verilemez. Bir defterden en

çok 25 sayfa veya filmden baskı fotokopisi verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin resmi

istekleri bu kapsamın dışında tutulur.

c)Kullanıcılar istedikleri takdirde araştırdıkları konu ile ilgili bilgilerin sonuçlarını bilgisayar çıktısı veya

disket ortamında alabilirler. Verilen bilgisayar çıktısı veya disketler çoğaltılıp ticari amaçla kullanılamaz.

d)Kullanıcılar Kent Arşivi materyalinden yalnız Kent Arşivi içerisinde ve bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ve kütüphaneler arası işbirliği çerçevesinde istenen

materyaller, resmi başvuru üzerine ilgili birim müdürlüğü onayından geçtikten sonra en fazla 15 gün süre ile

ödünç verilir. Bu süre, taşra için iki aya, yurtdışı için üç aya kadar uzatılabilir. Yazma ve nadir basma eserler

Kütüphane dışına ödünç verilemez. Kıymetli kitap dışı materyaller Başkanlık Makamının Onayı olmadan ödünç

verilemez ve Şehir dışına çıkarılamaz.

Basın Yayın Birimi Görevleri

MADDE 12 – (1) Basın Yayın Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Başkanlık Makamının ve Belediye icraatlarının muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli diğer

personellerle izlenmesini, derlemelerin görsel ve basılı materyaller haline getirilmesini ve bunların basın

kuruluşlarına ve halka dağıtılmasını sağlamak.

b)Belediyemizin yazılı ve görsel basın ile ilişkisini sağlamak, basında çıkmış olan haberlerle kamuoyunda

olumlu izlenimler yaratmak, genel ve yerel basında belediyemiz ile ilgili haberlerin yayınlanmasını sağlamak,

yayınlanan haberleri arşivlenmek.

c)Belediye çalışmalarının tanıtımı amacı ile görüntüler elde edip arşivlemek, kullanıma hazır tutmak.

d)Belediye hizmet ve faaliyetleriyle ilgili haber hazırlayıp basın kuruluşlarına servis yapmak.

e)Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve alınan

cevapları ilgililerine bildirmek.

f)Belediyemizin abone olduğu gazete (yerel basın dâhil), dergi ve benzeri yayınları okuyarak gündem

hakkında Başkanlık Makamını bilgilendirmek,

g)Basın kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek amacıyla belediyemizi temsilen girişim ve ziyaretlerde

bulunmak,

h)Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek görev değişiklerini

takip etmek.

i)Belediye hizmetlerini kamuoyuna anlatmak, tanıtmak maksadıyla dergi, gazete, broşür, bülten v.b. yazılı

ve görsel yayınlar hazırlayıp, yayınlamak.

j)Belediyemizin faaliyet ve etkinliklerini tanıtmak amaçlı, reklam kuruluşları ile iletişim kurmak ve ilan

reklam vermek,

k)www.corum.bel.tr adresinde bulunan belediye web sitesinin kontrol ve yönetimini yapmak, güncelliğini

sağlamak; gerektiğinde başka adreslerde web sitesi oluşturmak, yönetmek.

l)Belediye birimlerinden gelen haber, duyuru, ilan v.b. hususları Web sitesinde yayınlamak,

Evlendirme Memurluğu Görevleri

MADDE 13 – (1) Evlendirme Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Evlenmek amacıyla müracaat edenlerin evlilik işlemlerini ve nikah akitlerini yapmak.

b)Nikah akitleri yapılan çiftlerin Uluslararası Aile Cüzdanlarını adlarına tanzim ederek nikah akdinden

sonra kendilerine teslim etmek.

c)Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 14 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat

hükümlerine göre uygulama yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 15 – (1) Çorum Belediye Meclisinin 07.01.2013 tarih ve 19 Sayılı Kararıyla çıkarılan Kültür ve

Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun

doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Şeklinde Meclisçe OY

BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü