Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

31°C açık

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1: Amaç

Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Kuruluş, görev ve Çalışma esaslarını

düzenler.

MADDE 2: Kapsam

Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma esaslarını kapsar.

MADDE 3: Dayanak

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

MADDE4: Tanımlar

Belediye : Çorum Belediyesini

Başkan : Çorum Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu başkan yardımcısını

Müdürlük : Hukuk İşleri Müdürlüğü’nü

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 5: Kuruluş

Çorum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan

‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’

Hükümleri gereğince Çorum Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 06 sayılı kararıyla yeniden kurulmuştur.

MADDE 6: Bağlılık

Çorum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan

yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

MADDE 7: Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları

1- Hukuk İşleri Müdürü:

Bu Yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini

sağlamak,

Müdürlükte görevliler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle

ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

Personellerin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün

çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

Müdürlük personellerinin devam/devamsızlığını izlemek,

Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında

uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları

satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları

değerlendirmek,

Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

Müdürlüğün görev alanına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve

çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca;

mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

Hukuk İşleri Müdürü, müdürlüğü’ne ilişkin görev ve yetkilerden bir kısmını avukatlardan birine

başkanın onayı ile devredebilir. İş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce iç genelge ile yapılan devirler

aynı şekilde devam eder.

2- HUKUK SERVİSİ

a) Avukatlar: Müdürlükçe görevlendirilecekleri konu ve alanlarda meslek kuralları ile bağlı olarak

savunma, inceleme, danışma ve temsil görevlerini yürüten ve yetkilerini kullanan meslek mensuplarıdır.

Avukatlar arasındaki görev bölümü Müdürün teklifi ve Belediye Başkanı’nın onayı ile kesinleştirilir. İş bu

yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kesinleşen görev bölümleri aynı şekilde devam eder.

Avukatlar görevlerinde bağımsızdırlar, asli görevi ile bağdaşmayacak hiçbir görev verilemez ve

çalıştırılamazlar.

b) Kalem Şefi: Hukuk İşleri Müdürlüğünün kayıt, yazışma ve bilgisayar işlemleri, dosya düzenlenmesi,

davalarla ve icra giderleri ile ilgili mutemetlik hizmetleri ve diğer tüm kalem i şlerden sorumlu ve

yürütülmesini sağlar.

c) Bilgisayar Memurları: Müdürlük tarafından hazırlanan yazıları, ihtarnameleri, davalarla ilgili tüm

dilekçeleri daktilo etmek, davalarla ilgili ara karar ve karar sonuçlarını ilgili dairesine karar suretiyle birlikte

göndermek, yazışmaların bir suretini dava dosyasında ve diğer suretini yazışma dosyasında muhafaza etmek ve

diğer tüm yazışma ve dosyalama işlerini yapmakla görevlidir.

d) Takip Memuru: Mahkemelerde davaların açılması ile ilgili işlemleri yürütmek, cevap dilekçeleri, temyiz

dilekçeleri delil listesi vs. dilekçeleri ve eklerini ilgili mahkemelere vermek, ara kararlar gereğince mahkemelerde

yapılması gereken işlemleri yapmak, yapılan işlemlerle ilgili masrafları mahkeme veznesine veya ilgili merciine

yatırarak karşılığında alacağı gider belgelerini teslim etmek, bir suretini dava dosyasında

muhafaza etmek, Belediyece takip edilen davalarla ilgili kararları, Yargıtay ilamlarını tebliğe çıkarmak

kesinleşen ilamlara kesinleşme şerhi verdirtmek ve diğer tüm takip işlemlerini süresinde yürütmekle ve icraya

konu ilamlı ilamsız takiplere ait dosya tanzim etmek. İcra ve ödeme emirlerini hazırlamak, esasa ve fihriste

kaydetmek icra dairelerinde Avukatın yapması gereken işlemler dışında tüm işlemleri yapmakla görevlidir.

e) Hizmetli: Hukuk İşleri Müdürlüğü ve kaleminde günlük işlerini ve verilen görevleri yapmakla

görevlidir.

3- İCRA TAKİP SERVİSİ

Çorum Belediye Meclisi’nin, 08.03.2005 tarih ve 12 sayılı birleşimin 4. maddesi kararıyla çıkartılan

‘Çorum Belediyesi İcra Takip Haciz ve Satış Servisi Kuruluş Görev ve Çalışma esasları Yönetmeliği’

yürürlüktedir.

MADDE 8: Hukuk Servisi Yetki ve Sorumlulukları:

1-Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından

istenen konularda Hukuki görüş bildirir.

2-Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalar ile icra takip işlerini izleme,

sonuçlandırma, İcra Hâkimliklerinde görülen işleri takip eder. Davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide

etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçlandırmak görevini yürütür.

3-Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların

sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların taksitle ödeme

isteminin kabul edilmesi işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu ile yürütür.

4-Hukuk İşleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya Belediye Başkanı tarafından

açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde durumu Başkanlığa sunarak

alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra

takibini müracaata bırakabilir.

5-Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında Avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip

yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyebilecekleri gibi gerektiğinde ilgili

daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve görevlidirler.

6-Sav ve savunmalar, ilgili üniteler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili ünitelerin

yanlış veya eksik bilgi vermesi ile geçerli delil gösterilmemesi durumlarında Avukatlar sorumlu tutulamaz.

Avukatların süre belirterek istemiş olduğu bilgi ve belgelerin, ilgili müdürlük tarafından belirtilen sürede eksiksiz

olarak göndermesi zorunludur.

7-Avukatlar; Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine verilen adli ve idari davalar ile işleri sonuna

kadar izlemek, Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve çıkarlarının

korunmasına özen göstermek, meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat yükümlülüğünü yerine getirmekle

yükümlü ve sorumludurlar.

8-Delil tespitleri ivedi konulardır. Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Çorum

Belediyesi aleyhine veya Çorum Belediyesi tarafından bunlar aleyhine delil tespiti yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği

hallerde buna ait belge ve rapor, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bekletilmeden ilgili birimlere gönderilir.

9-İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde itiraz nedenlerini belge ve bilgi ile birlikte açık ve

eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Bu raporlarda genellikle 7 gün itiraz süresi bulunduğundan

ilgili ünite en kısa zamanda incelenmesini bitirerek savunmanın yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün

kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek zorundadır.

10-Çorum Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler ilgili birime havale edilir. İlgili birim

ihtarnameye yanıtını kendisi verir, ancak gerek görüldüğü takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüşünü alır.

11-Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas olmak

üzere Çorum Belediyesince keşide edilecek ihtarnameler Hukuk İşleri Müdürü tarafından yerine getirilir.

12-Belediye Birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden görüş istenebilir. Görüş istenirken istenen

konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta açıklanır. Görüş isteyen birimin konuya

ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş isteyen birim görevlileri ile ilgili yasal

düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez.

Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da düzenlemelerdeki

hükümlerin kolay anlaşılamaz olması durumlarında istenebilir. Görüş, Avukatlar tarafından, havale edilen konu

hakkındaki yürürlükteki yasal düzenlemelere göre incelenir ve ilgili birime gönderilir. İş sahipleri tarafından

hukuki görüş istenemeyeceği gibi verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez. Hukuk İşleri

Müdürlüğü’nce bildirilen görüşler bağlayıcı değildir. Yapılan hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir. Bu

sebeple görüş veren avukatın sorumluluğunu gerektirmez. Görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan

kaldırmaz.

13-Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli

ödemenin yapılması için ilgili Belediye birimine bildirir. İlgili birim tahakkuku düzenleyerek ödenmek üzere

Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

14-Mahkemeler, C. Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen bilgi ve belgeler, istenilen bilgi

ve belge ile ilgili olan müdürlükler tarafından gönderilecektir. Ancak söz konusu evraklar gönderilmeden öce

Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından incelenecek ve ilgili müdürlükte kalacak nüshasına ‘incelendi’ kaşesi

basılacak ve inceleyenin imzası atılacaktır. İnceleyenin gerekli gördüğü değişiklikler var ise, bunlar ilgili

müdürlük tarafından düzeltilerek, talep eden Mahkemeye, C.Savcılıklarına ve İcra Müdürlüklerine

gönderilecektir. Mahkemeler, C. Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri tarafından istenilen adrese, su aboneliği

numarasına, su tüketim bedellerine vb.ne ilişkin hukuki yardım gerektirmeyen bilgi ve belgeler, Hukuk işleri

Müdürlüğü tarafından incelenmeden doğrudan ilgili müdürlükler tarafından gönderilecektir. Hukuk İşleri

Müdürlüğü’nün buradaki görevi, ilgili müdürlüğe hukuki yardım hizmetinde bulunmaktır. Bilgi ve belgelerden

kaynaklanan sorumluluklar ilgili müdürlüklerindir.

MADDE 9: Gelen-Giden Evraka Yapılacak İşlemler:

1- Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına

yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir.

2- Belediye birimleri arasındaki yazışmalar, Hukuk İşleri Müdürü ya da görevlendireceği personelin

imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı imzası ile

yürütülür. Ancak dava konusu işlemlerde mahkemelere gönderilecek yazılar vekâlet gereği avukat imzası ile

gönderilecektir.

MADDE 10: Arşivleme Ve Dosyalama:

Arşivleme ve dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” çerçevesinde yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 11: Planlama ve Koordinasyon

Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon Müdür veya görevlendireceği kişi tarafından

yapılır.

MADDE 12: Uygulama

Yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

1-Yapılan planlamanın koordinasyon ve uygulaması görevlendireceği Hukuk İşler Müdürlüğü personeli

ile Belediye birimleri ve çalışanları ile ortaklaşa uygulanır.

2- Hukuk İşler Müdürlüğü çalışmalarında görev verilen tüm personel; giyim, kuşam, davranış ve

konuşmalarına azami dikkat etmek zorundadır.

3-Görev verilen personel verilen görevi planlama ve koordinasyon temel ilkelerine uygun bir şekilde

yerine getirmek zorundadır.

4-Görevini aksatan, ihmal eden, yapmayan görevlilere; tabi olduğu yasa ve yönetmelik hükümlerine

göre işlem yapılır.

5-Yazışmalar 2004/8125 sayılı Resmi gazetede Uygulanacak Esas ve Usuller Yönetmeliğine göre

yapılır.

6-Belediye, diğer özel teşebbüs, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa kültürel, sosyal etkinlikler

düzenleyebilir.

7- Müdürün verdiği görevleri tüm personel yerine getirecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 13: Belediye Başkanı ve Belediye Kanunu’nca yetkilendirilen merci dışında Belediye

içersinde başka bir birim ya da merci görevlerinin gereklerine aykırı olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden bilgi,

belge ve rapor isteyemez.

MADDE 14: 5393 sayılı Belediye Kanununun 82. maddesi Belediye lehine Mahkemeler ve İcra

Müdürlükleri ile İcra Hâkimlerince karar altına alınan ve tahsil edilen vekalet ücretleri kadroya bağlı olarak

çalışan Avukatlara ve Hukuk İşleri servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı 02.02.1929 tarih ve 1389

sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri

kıyas yolu ile uygulanır.

MADDE 15: Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre

uygulama yapılır.

MADDE 16: Yürürlük:

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 17: Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütülür.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.