Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

4°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

4°C açık

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev

yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş amacı

faaliyet alanları, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarını

kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 3194 sayılı

imar kanunu ve ilgili yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan : Çorum Belediye Başkanını,

b) Belediye : Çorum Belediyesi’ni,

c) Müdür : İmar ve Şehircilik müdürü veya müdür vekilini

d) Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

e) Personel : İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon Yapısı

Kuruluş

MADDE 5 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede

yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı” gereğince Çorum Belediye Meclisinin

02.05.2007 tarih ve 06 Sayılı Kararıyla Kurulmuştur.

Organizasyon yapısı

MADDE 6- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye

Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Müdürlük bünyesindeki; Planlama işlemleri,

plan faaliyetleri, emlak istimlak işlemleri konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur. Organizasyon şemasındaki

yapılanma; Müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı

organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı

aşmamak üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a. Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,

b. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve

büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,

c. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,

d. Yapılaşmayı sürekli izleyerek saptanmış olan norm ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini

sağlamak,

e. Aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal yaptırımları uygulayarak aykırılıkların

giderilmesini sağlamak,

f. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini

sağlamak,

g. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu

olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,

h. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,

i. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin

gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa

bunların sağlanması yoluna gitmek,

j. Çalışma planlaması yapmak, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve

kesinlikle belirtmek,

k. Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir

durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanacak,

l. Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları

düzenlemek,

m. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,

n. Belediye sınırları içinde süregelmekte olan hızlı kentleşmeyi, nüfus artışını ve gecekondulaşmayı

denetim altına almak ve sağlıklı sonuçlar üretebilecek şekilde yönlendirmek,

o. İl merkezi bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek,

irdelemek,

p. Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek

değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,

q. Kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek

temel altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,

r. Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına

konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,

s. Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve

gereksinimini belirlemek,

t. Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre

kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,

u. Belediyenin Strateji biriminin koordinasyonunda hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu kapsamda ;

1)İhtiyaç halinde yönetmelikler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye

Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak,

2)Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek,

3)Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve

personele tebliğ edilmesini sağlamak,

4)Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili süreç ve iş akışlarını hazırlamak ve uygulamak,

5)Müdürlük faaliyet alanına giren süreç hedeflerinin gerçekleşmelerini takip etmek ve hedef sapmaları

ile ilgili rapor düzenlemek

6)Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve

dokümanları kullanmak,

7)Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında

belirlenmiş üst kurumlara bildirmek,

8)Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin

gereklerini yerine getirmek,

9)Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını,

hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak,

10)Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el

kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını

sağlamak.

İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;

a)Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b)Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir

şekilde sevk ve idare etmek.

c)Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

d)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

1)Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını

hazırlatmak.

2)Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

3)Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

4)Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

5)Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip

etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

6)Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını

sağlamak.

e)İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini

belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

f)Müdürlük personelinin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

1)Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

2)Çalışma koşullarını iyileştirmek.

3)Personelin izin planını yapmak.

4)Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını

görevlendirmek.

5)Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

(2) İmar ve Şehircilik Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a)Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde

gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla

temsil etmeye

b)Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

c)Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

d)Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

e)Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

f)İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

g)İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

h)Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

i)Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

j)İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

(3) İmar ve Şehircilik Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka

ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a)Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b)Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c)Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d)Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya

birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur.

(4) İmar ve Şehircilik Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka

ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a)Sayıştay’a,

b)İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c)Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d)İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla

sorumludur.

Planlama Biriminin Görevleri

MADDE 9 – (1) Planlama servisini aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Nazım İmar ve Uygulama planlarını hazırlamak veya hazırlatmak

b)Planlanmış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyonu yapmak.

c)Belediye ölçeğinde ve özelinde aşağıdaki alanlarda kentsel veri tabanı oluşturmak;

1)Nüfus Projeksiyonları,

2)Göç hareketleri

3)Demografik yapı

4)Ekonomik temel

5)Konut stoku, konut gereksinimi ve açığı

6)Düzensiz konutlarla ilgili olarak; Coğrafi alan, Nüfus, Sosyal özellikler

7)Kentsel gelişme ve büyüme eğilimleri

d)Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,

e)Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,

f)Kentsel dönüşüm planları yapmak

g)Toplu konut arsaları üretmek

h)Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak

i)Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanları planlamak ve oluşturmak,

j)Yaşanabilir kent adacıkları oluşturmak,

k)Gecekondu önleme bölgesi planları yapmak,

l)Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek

m)İmar planlarını bilgisayar ortamında güncellemesini yapmak.

Plan Biriminin Görevleri

MADDE 10 – (1) Plan birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.

b)İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak,

plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak,

c)Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,

d)3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmanın yanı sıra, arazi ve büro

kontrolleri yapmak

e)Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek,

f)Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18. Madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri

gerçekleştirmek,

g)İmar çaplarını hazırlamak,

h)İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi

kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,

i)Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü

bilgi vermek,

Emlak İstimlak Biriminin Görevleri

MADDE 11 – (1) Emlak İstimlak Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a)Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere

göndermek.

b)Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini

düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,

c)Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma

Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,

d)Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,

e)Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi

değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,

f)Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarına evrak sunmak,

g)Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış

olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre

satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya

müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan

parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması

zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.

h)Yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların

tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.

i)Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma

nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve

kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.

j)İhale yolu ile yapılan satış ve kiralamaların düzenlenmesini sağlamak, yürütülen işlemleri gözetlemek

k)İstimlak edilecek parsellere istimlak şerhinin koydurulması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Müdürlük Birimlerinin Ortak Görevleri

MADDE 12 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü alt birimlerinin ortak görevleri şunlardır;

a)Belediyenin imara ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması

bakımından, beldenin imar sorunları açısı ile denetime konu işyerlerinin saptanması açısından veri tabanları

oluşturmak,

b)Beldenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate

alarak saptamak,

c)Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları

ile belirlemek,

d)Beldenin imar hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve

beldenin imar gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak,

e)Müdürlük içindeki diğer birimlerle beraber yürütülen süreçlerde aksayan tarafları raporlamak,

iyileştirme için öneriler sunmak.

f)Birim personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak,

g)Personeli isteklendirmek, verimli ve başarılı çalışmayı sağlamak,

Tüm Personelin Görevleri

MADDE 13 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki tüm personelin yerine getirmekle sorumlu

olduğu görevler şunlardır;

a)Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili

ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.

b)Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

c)Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

d)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı

kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

e)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin

sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli

önlemleri alır.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 14 – (1) Müdürlükte Standart Dosya Planına göre dosyalama sistemi oluşturulur. Birime gelen

yazışmalar ile birim tarafından üretilen yazışmaların paraflı nüshaları Standart Dosya Planına uygun olarak

arşivlenir.

(2) Müdürlükte saklama süreleri dolan dosyalar, her yılın sonunda kurum arşivine aktarılmak üzere Yazı

İşleri Müdürlüğü’ne kayıt altına alınarak gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat

hükümlerine göre uygulama yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun

doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Şeklinde Meclisçe OY BİRLİĞİYLE

kabul edilmiştir.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.