Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

15°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

15°C parçalı bulutlu

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 : Amaç

Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.

MADDE 2 : Kapsam

Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

MADDE 3 : Dayanak

Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

MADDE 4 :Tanımlar

Belediye : Çorum Belediyesini

Başkan : Çorum Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını

Müdürlük : İtfaiye Müdürlüğünü

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 5 : Kuruluş

İtfaiye Müdürlüğü, 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına daire yönetmelik

hükümleri gereğince” gereğince Çorum Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 06 Sayılı Kararıyla İtfaiye

Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

MADDE 6 : Bağlılık

İtfaiye Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

MADDE 7 : Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 8

Bu Yönergenin amacı; Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün görevleri, çalışma düzenleri, yetki ve

sorumluluklarını, itfaiye personellerinin niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini,

kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 9: Kapsam

Bu iç hizmet yönergesi Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü kapsar.

MADDE 10 : Hukuki Dayanak

(1) 21/10/2006 Tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”

(2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

(3) 4857 Sayılı İş kanunu , Yetkili sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesi

(4) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

(5) İlgili Bütün Yasalar,

Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 11: İtfaiyenin Görevleri

(1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren

olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve

kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili

Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye

servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine

yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler

konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine

yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu

birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Çorum Belediyesi sınırları dışındaki olaylara Belediye Başkanı onayı ile müdahale etmek,

h) Çorum Belediyesi sınırları içinde bacaları Çorum belediyesi meclisince tespit edilecek ücret karşılığında

temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu

konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

MADDE 12: Çalışma düzeni

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre

yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak

şekilde 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde Ya da 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde yürütülür.

(2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili

olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

(3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu

hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

MADDE 13 : Kadro ve unvanlar

(1) Çorum Belediyesi itfaiye müdürlüğünün personel kadro ve unvanları, 2006/ 9809 Belediye ve Bağlı

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarında belirtilen B5

tablosuna göre; İtfaiye müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.

(2) İtfaiye Müdürlüğü Teşkilat şeması EK-A' da dır.

MADDE 14: Belediye itfaiye yangın personeli

(1) Çorum Belediyesi itfaiye müdürlüğünde çalışan işçiler, itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye

müdürü yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale

etmekle sorumlu ve görevlidir.

(2) Personel büyük yangınlarda haber verildiğinde, doğal afetlerde ( sel baskını vs. ) haber verilmeksizin

görev yerinde hazır bulunmakla sorumludur.

MADDE 15: İtfaiye Müdürü

(1) Bağlı bulunduğu makam; Çorum Belediye Başkanlığı

(2) Emir vereceği personeli; İtfaiye Müdürlüğü Tüm Personeli,

(3) Görevleri :

a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda

planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak,

b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır

durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek

ve ilgili kuruluşlara göndermek,

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili

kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine

eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

j) Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 16: İtfaiye Grup Amiri

(1) İtfaiye Müdürüne Bağlı Olarak Çalışır:

(a) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine

getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede

sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve

göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.

MADDE 17: İtfaiye Çavuşu

(1) İtfaiye Müdürüne ve İtfaiye Amirine bağlı olarak çalışırlar

(a) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine

bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

MADDE 18: İtfaiye Eri

(1) İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri ve İtfaiye Çavuşuna bağlı olarak çalışırlar

(a) İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye

hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme

ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

MADDE 19 : Diğer Personel

(1) Çorum İtfaiye Müdürlüğünde, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm

kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

(2) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yeterli 657 sayılı İtfaiye memuru personeli bulunmadığı

hallerde işçi personel çalıştırabilir veya hizmet alımı yapabilir.

MADDE 20: Personel Sağlanması

(1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının

çalışma şartlarına uygun olmak,

c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m,

kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan

fazla fark olmamak,

ç) 25 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

MADDE 21: Görevde yükselme şartları

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kadrolarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) İtfaiye Müdürlüğüne atanabilmek için;

1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak,

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti

bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

b) İtfaiye amirliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul

mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,

3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci

maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

c) İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olması,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul

mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak gerekir.

(2) Çorum Belediyesi atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun

68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen

hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır.

Ancak, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak

şartı aranmaz.

MADDE 22: Görevde yükselme eğitimi

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek İnsan

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bildirir.

(2) Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından; atama yapılacak boş kadronun

unvanı, adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve

tarihi belirlenir.

(3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

tarafından Çorum Belediyesi itfaiye Müdürlüğü'ne duyurulur. İtfaiye Müdürlüğü de bu duyuruyu adaylara bildirir.

İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

(4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını

Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapar.

(5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını

geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde bu Yönetmeliğin

ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı

alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu

yüksek olana öncelik verilir.

MADDE 23: Görevde yükselme eğitimine katılma şartları

(1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 16 ıncı

maddesinde belirtilen sınav şartlarına uygun nitelikleri taşımak gerekir.

(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların

ve Çorum belediyesi İtfaiye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez.

Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve Çorum belediyesince açılan görevde yükselme

sınavına giremezler.

(3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli

bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine

katılabilirler.

MADDE 24 :Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi

(1) Belediye, itfaiye personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendileri yapabileceği gibi

yüksek öğretim kurumları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak da düzenleyebilir. Ya da

büyükşehirler de Büyükşehir belediyelerinin İtfaiye Daire Başkanlıkları Eğitim merkezlerine görevde yükselme

eğitim programlarına personelini gönderebilir.

(2) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir.

Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar

tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

(3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 18 incü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve

anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

(4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

MADDE 25: Görevde yükselme eğitiminin konuları

(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel haklar ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Milli Güvenlik,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

e) Mesleki temel eğitim:

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

4) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,

5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,

6) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

7) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

8) İtfaiyenin tarihçesi ve İtfaiye Yönetmeliği,

9) İlk yardım, arama ve kurtarma teknikleri,

(2) Bu mevzuata ek olarak itfaiyeyi ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da

dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

(3) Ayrıca itfaiye amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri,

toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama ve kriz yönetimi gibi konularda da

eğitime tabi tutulur.

(4) Eğitim programının % 60’ ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

MADDE 26: Sınav kurulu ve görevleri

(1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu

teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanının görevlendireceği kişinin başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü hizmetlerini yürüten birim amiri, itfaiye birim amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer

üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde

yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci

dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.

(3) Sınav kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi

kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer

işleri yürütür.

MADDE 27: Görevde yükselme sınavı

(1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak

sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan konulardan yapılır.

(3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

MADDE 28: Sınav sonuçlarının açıklanması

(1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilan eder ve

ilgililere yazılı olarak bildirir.

MADDE 29: Sınav sonuçlarına itiraz

(1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna

yapılır.

(3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün

içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

MADDE 30: Sınavı kazananların atanması

(1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, en geç 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş

kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması

durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer

mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.

MADDE 31: Sınav belgelerinin saklanması

(1) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük

dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü'nce saklanır.

MADDE 32: Yönetici personelin eğitimi

(1) Çorum Belediyesi itfaiye Müdürlüğünün yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil

Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.

MADDE 33: Hizmet içi eğitim

(1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü

cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj

ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve

uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate

alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında

muhafaza edilir.

(3) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı,

Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin

ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın

ve iletişim araçlarından yararlanılır.

MADDE 34: Denetim

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek-5 İtfaiye

Hizmetleri Denetleme Formu’na göre denetlenir.

(2) Bu denetleme;

a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları,

b) Çorum İl Valisi ve Çorum Belediye Başkanı ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından

yapılır.

(3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan

işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

MADDE 35: Spor

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile

desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun

görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif

çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları

yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir.

Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır.

(3) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yurt içi ve yurt dışında düzenlenen İtfaiye Konulu spor

etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.

(4) Bu hak ve imkanlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.

MADDE 36: Tesisler

(1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim

birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli

olarak dikkate alınır.

MADDE 37: Personel kıyafeti

(1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık,

harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun

211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki

yılda bir verilir.

(2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, ekte yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.

(3) İşçi statüsünde çalışan personelin kıyafetleri de Çorum Belediyesince karşılanır.

(4) Çorum Belediyesi İtfaiye Personelinin spor kıyafetleri ve ayakkabıları 28. Madde de belirtildiği üzere

Çorum Belediyesince karşılanır

MADDE 38: Kişisel koruyucu teçhizat

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine 30. Maddelerde belirtilen kıyafetlerinin yanında

günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak

yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

MADDE 39: Yemek

(1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde

çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek

giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

MADDE 40: İzin hakkı

(1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile memurlara 657

sayılı Devlet Memuru Kanunu, İşçilere de 4857 iş kanunu hükümlerine ve toplu iş sözleşmesi

hükümlerine göre verilir.

(2) Yıllık izinler idarenin uygun gördüğü tarihlerde kullandırılır.

MADDE 41: Ödüllendirme

(1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personellerine, başarı ve yararlılığının

derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

MADDE 42: Sağlık taraması

(1) İtfaiye teşkilatında çalışan 657 Sayılı memur, Geçici İşçi ve Kadrolu işçi statüsündeki tüm yangın

personelleri, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

MADDE 43: Disiplin cezaları

(1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları memur personellere 657 Sayılı memur Kanunu ilgili

hükümleri, İşçi personellere 4857 Sayılı iş kanunu ve Çorum Belediye Başkanlığı ile Yetkili İşçi Sendikası arasında

yapılan toplu sözleşme hükümleri uygulanır.

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri

uygulanır.

(3) Ayrıca Mesleki suçlar ve cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

a) Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını

engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık

suçlarını işlemek,

c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

ç) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan

kişilere açıklamak,

d) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut

kullanılmasına göz yummak,

e) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

MADDE 44: Araç

(1) Çorum İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdaki

kıstaslar esas alınarak belirlenir.

a) Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı,

b) Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet

merdivenli araç,

c) Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet

merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

ç) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye

söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

d) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma

aracı, 1 adet ambulans, 6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet

aracı,

e) Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma

aracı, 2 adet ambulans, 8 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet

aracı,

f) Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı,

2 adet ambulans, 10 adet itfaiye söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet

aracı,

g) Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma

aracı, 3 adet ambulans, 14 adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift kabinli pikap, 2 adet

hizmet aracı,

ğ) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1

adet itfaiye söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli araç, 1 adet ambulans, 1adet çok maksatlı

kurtarma aracı, her 500.000 nüfus için ise 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı.

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir.

MADDE 45: Teçhizat ve malzemeler

(1) Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve

nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

(2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

MADDE 46: Kimlik belgesi

(1) Her itfaiye personeline bir kimlik belgesi verilir. (örnek ek- K)

(2) Kimlik belgesinde personelin adı, soyadı, Çorum belediyesinin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu

ve nüfus bilgileri yer alır.

(3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı imzalar.

(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye personeli kimliğini İtfaiye Müdürlüğü'ne teslim

eder.

MADDE 47: Gönüllü itfaiyecilik

(1) İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan zamanda 9/10/2005 tarihli ve 25981

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği”

hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir.

(2) Kurulacak gönüllü İtfaiyecilikle ilgili kural ve çerçevesini Çorum Belediyesi İtfaiye müdürlüğü belirler

ve saklı tutar, Bununla ilgili yönetmeliği Çorum itfaiye Müdürlüğü hazırlar .

MADDE 48: Kazanılmış hakların saklılığı

(1) Bu Yönerge kapsamında bulunan görevlerle ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin

kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49:

(1) 23/8/1985 tarihli ve 18851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev,

Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 50: Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda 21 Ekim 2006 tarih 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Belediye İtfaiye Yönetmeliği yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.

MADDE 51 : Yürürlük

Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 52 : Yürütme

Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.