Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

15°C parçalı bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

15°C parçalı bulutlu

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C

ÇORUM BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve

sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet

alanları ile yönetici ve diğer personelin görev ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili

yönetmelikleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili kanunlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan : Çorum Belediye Başkanını,

b) Belediye : Çorum Belediyesi’ni,

c) Harcama Birimi :Belediye bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim,

ç) Harcama Yetkilisi : Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin üst yöneticisi,

d) Muhasebe Yetkilisi : Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden

sorumlu sertifikalı yöneticidir.

e) Müdür : Mali Hizmetler Müdürünü veya Müdür Vekilini

f) Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü

g) Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğündeki tüm personeli ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon Yapısı

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli,

26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare

Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Çorum Belediye

Meclisinin 02.12.2008 tarih ve 213 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Organizasyon yapısı

MADDE 6- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye

Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Müdürlük bünyesindeki;

Muhasebe, Gelir Tahakkuk, Tahsilat ve Takip, Tanzim Satış fon Saymanlığı, İdari ve Mali İşlemler konularıyla

ilgili alt birimlerden oluşur. Organizasyondaki yapılanma; müdür teklifi başkan yardımcısı uygun görüşü ve

Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen

değiştirmeye yetkilidir.

(2) Mali Hizmetler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak

üzere Müdür, şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

(3) Birim sorumluları Mali Hizmetler Müdürü'ne karşı sorumludur. Mevzuata uygun olarak birim

görevlerini yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye

Gelirleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3065 sayılı

KDV Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Belediye Tahsilât Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve

Esaslar hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve

Muhasebe Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair

görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde; her yıl Belediyece uygulanacak vergi, resim ve

harçlara ilişkin tekliflerini hazırlayarak, Belediye Meclisine sunmak.

c) Belediye gelirleri ile her türlü vergi, resim, harç ve katılım paylarının tahakkuk, takip ve tahsilat

işlemlerini yapmak.

d) Belediyemiz adına yapılacak olan her türlü iç ve dış borçlanma, yurt içi ve yurt dışından hibe alınması,

borç ve hibe verilmesi ve bunların geri ödemeleri ile Hazine garantileri ve Hazine alacaklarına ilişkin iş ve

işlemlerin sekretaryalarını yapmak, gerekli kararların alınmasını ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) 5579 sayılı kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemize ayrılan payların takip ve

kontrolünü yapmak.

f) Vergi ve harçlarla ilgili olarak; Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Bakanlık tebliğ ve genelgeleri

doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

g) Belediye gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, ödeme emri belgelerinin kontrolü, giderlerin hak sahiplerine

ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi,

gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak.

h) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

i) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli

çalışmaları yapmak.

j) Görev alanına giren tüm konularda, üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve

danışmanlık yapmak.

k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini

düzenlemek. İdare hesapları ile birlikte Sayıştay Başkanlığına göndermek.

l) Belediye gelirlerinin tahsilinde, kanunlar çerçevesinde işlemleri kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve

yürürlüğe koymak.

m) Tanzim Satış ve Fon Saymanlığı bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve inceleyip denkleştirerek Belediye

bütçesi içerisine almak,

n) Belediye yemekhanesinin idaresini, yemeklerin pişirilmesini, personele servis edilmesini sağlamak, buna

ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak.

o) Yemekhane için ayrılan ödenek ile personelden alınan katkı paylarının ekonomik, verimli, hesap

verebilirlik ve saydam bir şekilde kullanılmasını koordine ederek yemek ihalesinin yapılmasını sağlamak.

p) Belediye gelirlerini artırmak, kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla; Belediyenin

ilgili birimleriyle koordinasyon sağlamak.

q) Belediyenin gelir ve gider dengesini, bütçe hedeflerini, performans programı çerçevesinde sürekli takip

ederek, gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

r) Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri

Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek.

s) Belediye Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak Belediye Meclisi ve ilgili makamlara onaylatılarak Sayıştay

Başkanlığına sunmak.

Mali Hizmetler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Mali Hizmetler Müdürünün görevleri;

a) Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen

ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Müdürlük personelinin etkili verimli kullanılması için;

1) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

2) Çalışma koşullarını iyileştirmek.

3) Personelin izin planını yapmak.

4) Personelin hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi durumlarda çalışma planını yapmak.

5) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, çalışmaları izlemek ve

denetlemek.

c) Müdürlüğün faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin

oluşturulmasını sağlamak.

d) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık

çalışma planları hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak.

e) Başkanlık makamının, Müdürlüğün sorumlu olduğu süreçler ile ilgili hedeflerini personele bildirmek ve

takiplerini yapmak. Gerektiğinde bu süreçler ile ilgili analiz raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını

hazırlatmak.

2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak.

3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya

çalışmak.

4) Harcama yetkilisi görevlerini yürütmek.

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci

takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını

sağlamak.

g) İhale yetkilisi olarak; birimde yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini

belirlemek. Diğer birimlerden gelen 4734 sayılı kanun kapsamında tanımlanan ihale komisyon üyeliği taleplerini

karşılamak, İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

h) Birimi ilgilendiren konularla ilgili dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan

Başkan Yardımcısı’na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.

i) Personellerine alt birimler arasında yer değişikliği yapmak,

j) Gerektiğinde farklı birimlerin işleri kendi aralarında değiştirerek düzenleme yapmak,

(2) Mali Hizmetler Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek

ve tüzel kişilere karşı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen yada evrak üzerindeki imzasıyla temsil

etmeye,

b) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

c) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

d) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

e) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

(3) Mali Hizmetler Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konularda; İş ve işlemlerin hukuka ve belediye

mevzuatına uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesinde;

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b) Başkanın bilgisi dahilinde ilgili ihtisas komisyonlarına,

c) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın sorumlusu durumundaki birim müdürlüklerine veya

birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur.

d) Mali Hizmetler Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve

belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

Sayıştay, İlgili Bakanlıkların denetim organları, Belediye Meclisinin Denetim Komisyonu, İç Denetim

organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.

Muhasebe Yetkilisinin Görevleri

MADDE 9 – (1) Muhasebe yetkilisinin yerine getireceği görevler şunlardır;

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 61. madde'sinde belirtilen yetki ve sorumlukları

yerine getirmek.

b) Muhasebe Birimini sevk ve idare etmek

c) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst

yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak

vermek.

d) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza

etmek ve denetime hazır bulundurmak.

Muhasebe Servisinin Görevleri

MADDE 10 – (1) 5579 sayılı kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden

belediyemize ayrılan payın, kanunda belirtilen oranlarda ve sürelerde belediyemizin banka hesaplarına

yatırılmasını takip ve kontrol etmek. Bu paylardan mevzuat çerçevesinde yapılacak kesintileri idari ve mali

yönlerden takip etmek, hukuk ihlali olması durumunda gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını sağlayacak

girişimlerde bulunmak.

(2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerle ilgili

olarak; belediyemize yatırılması gereken geçici teminat ve kesin teminatların tahsilatını ve gerektiğinde iadelerini

mevzuata uygun bir şekilde yapmak.

(3) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığınca yayınlanmış olan İç

Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen yönetmelik çerçevesinde, Belediyenin harcama

birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler ile

mevzuatta öngörülen limitlerin

üzerinde harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının;

a) İdarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları,

merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden Ön Mali Kontrollerini

yapmak,

b) Yapılan kontrol sonucunda mali karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse

nedenlerinin açıkça belirtildiği bir görüş yazısı düzenlemek ve kontrole tabi işlem belgeleriyle birlikte ilgili

birime göndermek.

c) Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde ise, bu

eksikliklerin neler olduğunun belirtildiği, eksikliklerin nasıl düzeltilebileceği hususlarında yol gösterici nitelikte

yazılı görüş düzenlemek ve ilgili birime göndermek.

(4) Belediyemiz bünyesinde gelirlerin ve alacakların tahsili, ödeme emri belgelerinin kontrolü, giderlerin hak

sahiplerine ödenmesi, emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî

işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini kapsayan genel Muhasebe işlemlerini yapmak.

Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak. Muhasebe işlemlerine ilişkin

defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. Bu kapsamda;

a) Belediye bütçesiyle kendilerine harcama yetkisi verilmiş birimlerden gelen ödeme emri belgelerinin

“Harcama Belgeleri Yönetmeliği”ne göre düzenlenip düzenlenmediğini incelemek, uygun olanları “Tahakkuk

Müzekkereleri” listesine kaydetmek,

b) “Tahakkuk Müzekkereleri” listesinde ödeme sırası gelen evrakın ödemesini yapmak

c) Ödemeler ve tüm mali nitelikteki işlemlerin gerçeği yansıtacak şekilde belgelere dayalı olarak düzenli bir

şekilde yevmiye kayıtlarını yapmak, muhasebe kaydı yapılan tüm belgeleri yevmiye sırasına göre muhafaza

ederek mali denetimlere hazır tutmak ve analize imkan verecek şekilde raporlamayı sağlayarak muhasebe

hizmetini yerine getirmek.

d) Ay sonunda banka defteri ile muhasebe kayıtlarını kıyaslayarak mevcut nakit tutarını kontrol etmek, varsa

hataların düzeltilmesini sağlamak.

e) Ay içinde verilen tüm çeklerin çekilip çekilmediğini ay sonunda kontrol ederek çek mahsubunu

gerçekleştirmek.

f) Bütçede “Personel Giderleri” kalemi olarak yer alan memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerini,

Belediye Başkanı aylık ödeneği ile belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur haklarına ilişkin ödemeleri

yaparak, yasal kesintileri zamanında ilgili kurumlara ödemek.

ı) KDV beyannamelerini, damga vergisi beyannamesini ve muhtasar beyannameyi kanuni süresinde

düzenlemek, ilgili vergi dairesine göndermek ve ödemek.

g) Belediyemize ait; elektrik, su, doğalgaz, telefon, mobil telefon, internet aboneliklerine ilişkin fatura ilgili

müdürlüklerce tahakkuk ettirilmiş bedellerini alacaklı kurumlara ödemek.

h) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini

düzenlemek.

i) Aylık mizanları, gelir ve gider bütçesi verilerini Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim (KBS) Sistemi programına göndermek.

j) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yıl sonunda geçici mizanın ardından dönem

sonu işlemleri yaparak kesin mizanı düzenlemek ve kesin mizana göre bilançoyu düzenlemek.

k) Yönetim Dönemi Hesabı ile Kesin Hesabı hazırlayarak; Belediye Üst Yönetimine, Belediye Meclisine ve

Sayıştay Başkanlığı’na sunmak.

l) Yıl içerisinde yapılan tüm ihalelerin taahhütler cetvellerini tutmak takip ve kontrollerini yapmak,

m) Tüm taşınır ve taşınmaz varlıklara ait amortisman hesaplarının yapılarak muhasebeleştirilmesi.

n) 6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre mahsup dönemine kadar Sayıştay raporlarını hazırlayarak Sayıştay

Başkanlığına sunmak.

Gelir Tahakkuk Servisinin Görevleri

MADDE 11- (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri kapsamında;

a) İlan Reklam Vergilerini ve Eğlence Vergilerini tahakkuk ettirmek (2464 S.K.), takip ve tahsilatlarını

yapmak, dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere mevzuat gereğince (213 sayılı

V.U.K.) yoklama fişi tanzim ederek re’sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve

ilgililerine tebliğini sağlamak.

b) Haberleşme Vergilerinin, Elektrik Tüketim Vergilerinin ve Yangın Sigortası Vergilerinin beyanını kabul

ederek tahakkuk ettirmek.

c) Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin Çevre Temizlik Vergilerinin tahakkuklarını ve takiplerini

yapmak.

d) İşgal Harçlarını (Md.52-57) tahakkuk ettirmek.

e) Bina inşaat harçlarının (2464 S.K. ek Md.1-6), kayıt suret harçlarının (2464 S.K. Md.79); imarla ilgili

harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyat harcı ile

yapı kullanma izin harçlarının (2464 S.K. Md.80); İşyeri Açma İzni Harcının (2464 S.K. Md.81); muayene ruhsat

ve rapor harçlarının (2464 S.K. Md.82); sağlık belgesi harçlarının (2464 S.K. Md.83) tahakkuk evraklarını mali

yönden kontrol etmek.

f) Harcamalara Katılma Paylarının tahakkukunu ilgili müdürlüklerle iş birliği yaparak düzenlemek (2464

S.K. Md.86-94) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak, mali yönden takibini

yapmak.

g) Belediye Kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa

edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini konsolide ederek Belediye Meclisine sunulmak üzere

hazırlamak. (2464 S.K. Md.97)

(2) 1319 sayılı Emlak Vergi Kanununun ilgili maddeleri kapsamında;

a) Belediye sınırlarındaki bina, arsa ve arazilerin vergi tarh ve tahakkuklarını yapmak.

b) Kısıtlılık uygulanması durumunda gerekli kontrolleri yaparak uygulama yapmak.

(3) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrol ve takibini yapmak. Olası vergi ve harç kaçağı ile ilgili alan taraması

yapmak. Tespit edilen kaçaklarla ilgili yasal işlemler ile tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak.

(4) Emlak Vergisi ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturmak ve gerektiğinde mükellefiyeti sonlandırmak.

(5) Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit ederek, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları

düzeltmek, mükerrer kayıtları gidermek. Bildirimde bulunmayan gerçek ve tüzel kişileri tespit ederek; tahakkuk

ve takip işlemlerini yapmak.

(6) Tapu ve Kadastro harçlarının hesaplanmasına esas olmak üzere; sorulan gayrimenkulün emlak vergisi

değerlerini ilgili Tapu dairelerine veya mükelleflere bildirmek. Kamu kurum ve kuruluşlarının gayrimenkul

araştırması konulu yazılarına mevzuat dahilinde cevap vermek.

(7) Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırmaların sonucunda, kamulaştırılan gayrimenkullerin emlak vergisi,

ÇTV ve diğer mükellefiyetleriyle ilgili ilişik kesme işlemlerini yapmak.

(8) Tellallık harcına tabi olan yerlerde ve işlemlerde telalık harcı için tahakkuk ve takip işlemlerini yapmak

(9) Belediye mükelleflerinin sicillerinin oluşturulması aşamasında kontrollerini sağlamak, mevcut sicillerin

iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

Tahsilât ve Takip Servisinin Görevleri

MADDE 12 – (1) Belediye birimlerimizin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapmış oldukları

işlemlerin sonucunda; herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir

durumun ortaya çıkması ve tahakkuku yapılarak müdürlüğe evrakla bildirilmesi halinde; belediyemiz adına takip

ve tahsilât işlemlerini yapmak.

(2) Belediye menkul ve gayrimenkullerinin ecri misil, kira, satış ve takas işlemleri sonucunda ilgili

birimlerce tahakkukları yapılarak müdürlüğe gönderilen gelir kalemlerinin tahsilât ve takiplerini yapmak,

tahsilatın tamamlanmasının ardından ilgili birimi bilgilendirmek.

(3) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak yapılan inşaatlarla ilgili olarak; Belediye

Encümen Kararı ile kesinleşmiş para cezalarının takip ve tahsilatını yapmak.

(4) Yeteri miktarda vezne oluşturmak. Belediye veznelerinde yapılan günlük tahsilatların, gerekli

kontrollerini yapmak ve belediyenin banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak.

(5) Süresi içerisinde tahsili yapılamayan belediye alacaklarının tahsili için, 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 6098 sayılı borçlar kanunu çerçevesinde borç bildirimlerini

yapmak. Gerektiğinde icra ve haciz işlemlerinin yapılması için Hukuk İşleri Müdürlüğüne havalesini sağlamak.

Tanzim Satış Fon Saymanlığı Görevleri

MADDE 13 – (1) Tansa Fon Saymanlığı görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili yönetmelikte

belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

(2) Tanzim Satış ve Fon Saymanının hazırladığı fon bütçesini inceleyip denkleştirerek belediye bütçesi

içerisine almak, Fonun alacak ve gelirlerini izleyip tahsil ettirmek

İdari ve Mali İşler Servisinin Görevleri

MADDE 14 – (1) İdari ve Mali İşler Servisi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen- giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama

düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre

yürütmek, İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

e) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile

yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15- (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda Madde 3’de belirtilmiş mevzuat ve

yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu yönetmelik 3011 Sayılı Kanun doğrultusunda ilanından sonra yayını tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Şeklindeki yönetmelik Meclisce OY

BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.