Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C az bulutlu

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 : Amaç

Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını

kapsar.

MADDE 2 : KAPSAM

Bu yönetmelik Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

MADDE 3 : DAYANAK

Bu yönetmelik,5393 Sayılı Belediye kanununun 15/b Maddesine dayanarak düzenlenmiştir. Bu

maddelere uymayanlar 5326 sayılı kabahatler kanunu dahilinde yasal müeyyide uygulanır.

MADDE 4 : TANIMLAR

Belediye : Çorum Belediyesini

Başkan : Çorum Belediye Başkanını

Başkan Yardımcısı : Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını

Müdürlük : Mezarlıklar Müdürlüğünü

Bu Yönetmelikte geçen :

ÖLÜ : Yaşamı sona ermiş kişiyi,

CENAZE : Kefenlenip tabuta konulmuş, gömülmeye hazırlanmış ölüyü,

GÖMME/DEFİN : Cenazenin toprağa verilmesi işlemini,

LAHİT : Kenarları taş veya beton-duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek

şekilde hazırlanmış mezarı İfade eder:

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları

MADDE 5 : Kuruluş

Mezarlıklar Müdürlüğü 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Belediye ve Bağlı

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’’ Hükümleri

gereğince Çorum Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 06 Sayılı Kararıyla yeniden kurulmuştur.

MADDE 6 : Bağlılık

Mezarlıklar Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlı olarak

görev yapar.

MADDE 7 : Müdürlük ve Müdürlüğe Bağlı Birimler Görev ve Çalışma Esasları

1- Müdürün görev ve sorumlulukları

a) Kanun, Tüzük ve yönetmeliklerle Belediye’ye verilmiş görevlerde yetkisi içinde olanların

yapılmasını sağlar.

b) Belediye Başkanının emirleriyle Meclis ve Encümen kararlarını uygular.

c) Emrinde görev yapan ve amiri bulunduğu bütün memur ve işçilerin gözetim ve denetimini yapar.

d) Belediye hudutları içerisinde cenazelerin defnedilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder.

e) Müdürlükte yürütülen hizmetlerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar ve bu amaçla gerekli

tedbirleri alır, hizmet ve görevlileri denetler veya denetlettirir.

f) Mezar ve mezarlıkların temizlik bakım ve onarımlarını yaptırır.

2- Memurun Görevleri

a) Halktan gelen dilek, istek ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek, takibini yaparak sonuçlandırır.

b) Bölgesindeki mezarlıklara gömülen tüm cenazelere ait kayıtları tutar.

c) Mezarlıklardan gelen cenazelerin gömü kayıtlarını haftalık olarak deftere işler.

d) Gelen giden evrakların takibini yaparak, gerekli yazışmaları sağlar.

e) Mezarlıklar Müdürlüğündeki personelin vardiyasını ayarlar.

3- Şoförün Görevleri

a) Müdürlükteki araçların bakım, onarım ve temizliğinden sorumludur.

b) Cenaze sahiplerinin isteği doğrultusunda cenazelerin taşınmasında, cenaze yıkama aracı ile hizmet

verilmesini sağlar.

c) Verilen hizmet karşılığında belediye meclisinin almış olduğu ücreti makbuz karşılığında almak.

4-Bekçilerin Görevleri

a) Görevli olduğu mezarlıkların giriş ve çıkış kontrolünü sağlamak.

b) Görevli olduğu mezarlığın temizliği, bakım ve onarımını yapmak.

c) Kırılan mezar taşı, kuruyan ağaç, sökülen ada ve mezar levhası, çeşmelerin sağlamlığı, kimsesiz

çocukların, dilencilerin, sarhoşların girmemesini kontrol etmek.

d) Mezarlığın asayiş ve güvenliğini sağlamak

e) Mezar yerlerinin belirlenmesinde vatandaşa yardımcı olmak.

f) Cenaze yakınlarına ve ziyaretçilerine nazik ve kibar davranmak, yardımcı olmak.

g) Mezarlıklara zarar verebilecek çocuk, hayvan ve benzerlerinin girmesini önlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Planlama, Koordinasyon ve Uygulama

MADDE 8 - Planlama ve Koordinasyon

Yapılacak iş ve işlemlerle ilgili planlama ve koordinasyon Müdür ve görevlendireceği personel tarafından

yapılır.

MADDE 9- Çorum Belediyesi sınırları içinde ölümlerin belgelenmesi, cenaze ve gömme işlemlerinde

Çorum Belediyesine bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü bu Yönetmelik çerçevesinde diğer kamu kurumları ile

eşgüdüm içinde çalışır. Eşgüdümü Mezarlıklar Müdürlüğü sağlar.

MADDE 10 - Mezarlıklar Müdürlüğü; Hastane, diğer Sağlık Kuruluşları, Adli Tıp, Savcılık tarafından;

Gömme İzin Kâğıdı ile sevk edilen ölülerin ve Gömme İzin Kâğıdı ile başvuranların ölülerinin cenaze ve

işlemlerini yapar. Bu işlemlerin dışında Çorum Belediyesi kuruluş şemasındaki evrak akışına uyar.

MADDE 11 - Çorum Belediyesi sınırları içinde bu yönetmeliğin kabulü tarihinden önce kurulmuş bulunan

mahalli mezarlıklara defini yasaklamaya, yeni mezarlık alanları açmaya ve defin yasaklanan mezarlıklarda

bulunan kemiklerin nakline Çorum Belediye Meclisi yetkilidir. Çorum Belediye Meclisinin belirlediği yerler

dışında defin yapılamaz. Defin yapıldığı takdirde bu işlem mahalli polis karakoluna bildirilerek Belediye

Zabıtası ile müştereken önlenir.

MADDE 12 - Çorum Belediyesi sınırları içinde cenazelerle ilgili tüm faaliyetler kamu görevi olarak

Belediye' ye verilmiştir. Bu nedenle cenaze ve defin işlemleri ile ilgili olarak özel şahıslar ticarî faaliyet

gösteremezler. Ancak, kurum ve kuruluşlar kendi mensuplarının cenazelerini, kurum ve kuruluşlarının araçları

ile mezarlığa nakledebilirler. Mezarlıklar Müdürlüğü ücret karşılığında taşraya cenaze nakil istemlerini

olanakları ölçüsünde karşılar.

MADDE 13- Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin durumları defin

muamelesi yapılırken Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca; bu hastalıklardan ölenler için gerekli

tedbirler defin ruhsatı veren kurumca alınır. (Kireçleme, ilaçlama vs.) Bu hastalıklardan ölenler hiç bir

suretle ve hiç bir yolla taşraya nakil edilemezler.

ÖLÜM HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 14 - Belediyenin Mezarlıklar Müdürlüğü’ne müracaatla, ölülerinin bulunduğunu beyan edenler

görevlilere aşağıdaki bilgileri belgeyle ibraz ederler. Bu bilgiler neticesi oluşan belgeye <<ÖLÜM BEYAN

KAĞIDI>> adı verilir.

ADI SOYADI :

BABA ADI :

ANNE ADI :

DOĞUM YERİ ve TARİHİ :

MEDENİ HALİ :

MİLLİYETİ (UYRUĞU) :

CİNSİYETİ :

DİNİ :

ÖLÜM TARİHİ ve ADRESİ :

Bu belgeye ölünün Nüfus Cüzdanının aslı ve daha önce Gömme İzin Kağıdı düzenlemeye yetkili bir

kuruluşça usulüne uygun düzenler. Bu belge (defin ruhsatı) olmadan cenazeye hiçbir işlem uygulanmaz. Cenaze

sahipleri cenazelerini defnedecekleri zaman defin ruhsatı fotokopisini müdürlüğe vermek zorundadır.

Ölünün yakını, tarafından ibraz edilen usulüne göre ve yetkili mercilerce düzenlenmiş Fakirlik

İlmühaberi varsa Cenaze Memuru tarafından kabul edilir ve işlemi yapılır.

Ölülerin Çıkarılması ve Nakli

MADDE 15– Cesetler tamamıyla bozulmadan ve kokuşmadan önce mezarlar açılarak ölülerin

çıkarılması için ne olursa olsun mutlaka mahalli belediyesinin izni alınmak lazımdır. Bu konuda sağlık

memurlarının görüşü alınmalıdır. Adli otopsiler bu hükümden istisnadır. Fakat mahalli belediyesine niteliği

bildirilir.

MADDE 16- Bir ölünün gerek defninden evvel ve gerek defninden sonra bir kasabadan diğerine nakli

için vefat veya defin mahalli olan şehir veya kasaba belediyesinin belgesi alınır. Bu belgenin alınması için ölü

henüz defnedilmemiş ise define izin verildiğini açıkça belgenin belirtmesi gerekir. Defnedilmiş ölüler için

önceden ölümler hakkındaki özel deftere işaret edilmiş olan kayıtların bir sureti çıkarılır ve bundan başkada her

iki halde vefatın sebebi nakledilme halinde sıhhi bir mahsurunun olmayacağına dair doktorun onayı gereklidir.

MÜKERRER DEFİN :

MADDE 17 - Hıfzısıhha Kanununun 223. Maddesine göre 5 yılını tamamlayan her tür Mezara (Lahitli,

Lahitsiz, İsme tahsisli, Aileye tahsisli) önce defin edilen Cenazenin birinci derecede yakınının istemi veya

muvafakati ile cinsiyet farkı gözetmeden ikinci bir şahıs defin edilebilir.

MEZARLIK ALANLARINDA VE İŞLEMLERİNDE UYULACAK DİĞER KURALLAR

MADDE 18 - Belediye Mezarlıklarına sabah 08’ den gün batımına kadar ölü gömülür. Bu müddet

dışında bütün muameleler yapılmış olsa dahi ölü gömülemez. Bu saatlerden sonra getirilen ölülerin belgeleri

nöbetçilerce teslim alınarak Mezarlıklar koruma yerine (Morga) gönderilir. Ertesi gün gömme işlemi yapılır.

Olağan üstü hallerde defin yapılabilmesi için Belediye Başkanlığı izni gerekmektedir.

MADDE 19 - Adli Tıpça, Adli vakalarda Cumhuriyet Savcılığı ile Hükümet Tabipliğince veya özel

Hasta hane, özel poliklinik, özel Doktor tarafından verilen ölüm nedenini belirten gömme izin belgesi ile cenaze

defnedilir.

MADDE 20 - Hüviyeti meçhul ölülerin gömülmesi için yasal mercilerden (Cumhuriyet Savcılığı vb.)

verilen talimatlarda Gömme İzin Kağıdı aramak mecburidir. Devlet Hasta haneleri ile Resmi Kurum Hasta

hanelerin verdiği Gömme izin Kağıdı defin ve nakil işlemlerinde geçerlidir.

MADDE 21 - Mezarlıklar Müdürlüğünün bütün Memur ve hizmetlileri Belediyelerinin cenaze

bürolarındaki görevliler cenaze sahiplerinin müspet taleplerine uymaya ve gereğini yerine getirmeye, onlara

gerekli bilgiyi vermeye azami ölçüde gayret sarf ederler.

MADDE 22 - Gömme işlemlerinden önce ve sonra yapılacak dini merasim, ölenin mensup olduğu dine

göre, salahiyetli kişiler tarafından sevk ve idare edilir.

MADDE 23 - İslam Cenazelerinin gömülmesi esnasında yapılacak dini merasimde varsa Mezarlıklar

Müdürlüğü kadrosundaki imamlar yetkilidir. Bulunmaması halinde dışardan gelen din görevlisi Müdürlüğün

müsaadesiyle bu merasime iştirak edebilir.

MADDE 24 - Mezarlığa zarar verebilecek çocuk, hayvan ve benzerlerinin girmesini önlemek için gerekli

engelleyici tedbirler alır.

MADDE 25 - Mezarlık sahası içerisine gerekli sessizliği, temizliği ve düzeni sağlamak için; otlatmak

maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, Mezarların üstüne oturmak, taşlarına tırmanmak ve taşları tahrip

etmek ağaçları kırmak, çiçekleri koparmak, mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat artıklarını bırakmak,

konulmuş plaka ve levhaları, sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçlar üzerine işaret koymak, Mezarlık

alanında avlanmak, dilencilik yapmak, makbuzla para toplamak ve halkın huzurunu kaçırıcı herhangi bir

davranışta bulunmak yasaktır.

MADDE 26 - Cenaze nakil vasıtaları ve mezar yapımı ile iştigal eden ustaların malzeme taşımakta

kullandıkları araçlar dışında (Bu araçlarda mezarın, başına malzemeyi bıraktıktan sonra Müdüriyetin göstereceği

yere park etmek koşuluyla) araçların Mezarlığa girmesi yasaktır. Ancak sakatlar, yaşlılar ve güvenliği açısından

önem arz edenler Müdüriyetin izni dahilinde araçları ile ziyaretlerini yapabilirler.

MADDE 27 - Mezarlar üzerine Çiçek ve haricinde özellikle (resim, büst, vb.) herhangi bir şey koymak ve

siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.

MADDE 28 - Şehir Mezarlığının uygun yerlerinde, ayrı dine mensup insanlar için özel sahalar tahsis

edilebilir. Ancak İslam Mezarları ile Gayrimüslim Mezarları arasında yol gibi müsait mesafeler bırakılır ve

Müslümanlara mahsus adalara Gayrimüslimler defin edilemez. Gayri Müslimler kendi cenaze ve defin

işlemlerini mensubu oldukları Din ve Mezhep inançlarına göre yapabilir.

MADDE 29 – Verilen hizmetlerin ücretlendirilmesi belediyenin ilgili biriminden belirlenen tarife

uygulanır.

MADDE 30 - Cenaze hizmetlerinin özelliği nedeniyle Belediyenin diğer birimleri gerektiğinde

Mezarlıklar Müdürlüğünün görevlerine katkıda bulunmakla yükümlüdürler.

MADDE 31 - Belediye hudutları içerisinde fakirlikleri mahalle Muhtarlarının verdiği belge ile belirlenen

veya devlet tarafından fakir kağıdı (Yeşil kart) verilen kişilerin cenazeleri ile defin izni verilmiş sahipsiz

cenazeler ücretsiz olarak defnedilir.

MADDE 32 - Çorum Belediyesinde çalışırken veya emekli olduktan sonra vefat eden işçi ve memur

statüsündeki personelden % 50 oranında indirim yapılır.

MADDE 33 - İl dışına götürülecek Şehit, Gazi, dul, yetimler ve özürlülerden % 50 oranında indirim

yapılır.

MADDE 34 – İsme tahsisli Mezarlarda mezar sahibi başka yerde ölmüş ve defnedilmişse ismine tahsis

edilmiş mezarına 1. Derecede yakınlarından birinin (anne, baba, oğul, kız, eş vb.) muvafakati ile cenazesi defin

edilebilir.

MADDE 35 –

1) Mezar yapımından arta kalan taş, moloz kum ve toprakları mezar sahası içinde bekletilmeden dışarı

çıkartmayanlar hakkında yasal müeyyide uygulanacaktır.

2) Mezarların yapımı ve tadilatı yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmalıdır.Yönetmelikte belirtilen

esaslara uymayanlar hakkında yasal müeyyide hükümleri uygulanır.

3) Belirtilen günler dışında mezar yapımı ve tamir tadilat işlerini yapanlar hakkında yasal müeyyide

uygulanacaktır.

MADDE 36 - Mezar sahipleri Mezarların alt (Toprak) ve üstünü yaptırmak istedikleri zaman,

Mezarlıklar Müdürlüğünce yeterliliği bilinen bir usta ile anlaşma yaparak işlemi gerçekleştirirler.

MADDE 37 - Mezar ustaları Mezarların alt ve üst yapımına başlamadan önce ücretini Müdürlük

veznesine yatırarak inşaat Ruhsatını almak zorundadırlar. Ancâk tatil günlerinde vezne kapalı olduğundan

Müdürlükten müsaade alarak Mezar İnşaatına başlayabilirler.

MADDE 38 - Mezarların alt ve üst yapımlarının Yönetmelikle belirlenen boyutlara uygun olması

zorunludur. Denetimler Müdürlük elemanlarınca yürütülür. Biçim ve ölçülere aykırı olarak yapılan mezarların

yıkımı Müdürlüğün teklifi üzerine Belediye Encümeni'nin Karar' ı ile gerçekleşir. Bu Karar' ı uygulamaya

Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilidir.

MADDE 39 - İşgaliye ücretleri en geç 10 gün içerisinde ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen işgaliye

ücretleri; Ödenmeyen kamu alacaklarının tahsili ile ilgili yasa hükümlerine göre tahsil edilir.

MADDE 40 - Resmi tatil günlerinde Mezarlığın günlük ihtiyacını görecek sayıda işçi, memur ve

hizmetlinin görev başında bulunması zorunludur. Bu personelin çalışmalarının karşılığının mesai şeklinde

ödenmesi mümkün olmuyorsa, Müdürlükçe hazırlanacak nöbet cetveline göre diğer haftalar içerisinde izin

verilmek şeklinde karşılanır.

MADDE 41 - Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen görevliler ücretlerini veya maaşlarını

almakta olduklarından, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar: Aksi halde usulsüz hareketleri

tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

MADDE 42 - Mükerrer definlerde üst yapısı yapılmış Mezarların açılıp ikinci define müsait hale

getirilmesi ustalık gerektirdiğinden cenaze sahibi mezar yapma yetkisi olan bir mezar ustası ile anlaşarak

yeniden cenaze konulacak şekilde mezarı açtırır.

MADDE 43 –

a) Lahitlerin alt yapısının uzunluğu 210 cm, eni 80 cm, beton derinliği 90 cm, iki lahit arası duvar kalınlığı

30 cm, üst yapımında iki mezarın yan yana, baş ve ayak tarafından birbirine mesafesi 20 cm, patika yol

80 cm, kapaklar kapatıldıktan sonra tesviye yapılmış toprak kalınlığı 60 cm olmalıdır.

b) Mezarların üst yapısının tabiliye uzunluğu 200 cm, genişliği 100 cm ve yüksekliği 10 cm olacaktır.

Tabiliye ortasında 50 cm x 70 cm ölçüsünde toprakla teması için boşluk bırakılacaktır. Tabiliye üzerine

yüksekliği 50 cm yi geçmeyen ve tahliyenin 10 ar cm içerisinden başlayacak şekilde 180 cm

uzunluğunda 80 cm genişliğinde ve mermer v.b yan yüzeyleri ile mezar alanı belirlenecektir. Cenazenin

isim tabelası yatay ise 25 x 40 cm dikey ise mezar alanı belirlenecektir.

MADDE 44 - Güneş battıktan sonra Mezarlıklara hariçten kimse giremez. Görevliler bu süre içerisinde

misafir kabul edemezler.

MADDE 45 - Mezarlıklarda defin edilen ölülerin Gömme İzin Kâğıdı, Ölüm Beyan Kâğıdı ve

Sözleşmeden oluşan evrakları Müdürlükçe fihrist, kütük ve tahakkuk defterlerine işlendikten sonra zarflanarak

arşivlenir.

MADDE 46 - Ziyaretçiler Mezarlıkların maddi ve manevi kurallarına uymak zorundadırlar. Aksi

davranışta bulunanlar derhal Mezarlıktan çıkartıldığı gibi haklarında yasal işlem yapılır.

MADDE 47 – Mezarlarda mermer ve demir işleri yapan mermer ve demir ustaları çalışmalarını mesai

saatleri içerisinde yapmak zorundadır. Ayrıca mübarek günlerde, arife günleri ve dini bayramların ilk iki günü

mezar yapım, tamir ve tadilatı yapılamaz.

Yıpranmış ve yıkılmış eski mezarların tamirat ve tadilatı yapılırken yönetmelikte belirtilen ölçülere

uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Aynı aileden en fazla iki kişinin mezarı yan yana olacak şekilde yapılabilir, bu mezarların uzunluğu 200

cm ve eni 150 cm olacak şekilde yapılması ve ortadan bölünmesi gerekmektedir.

MADDE 48 – Çorum Hıdırlık Mezarlığında yer olmaması nedeniyle yeni mezar açılamamaktadır.

Bu sebeple, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri

Yüksek Kurulunun görüşlerine dayanarak eski mezarların üstüne 5 yıl geçtik ten sonra aynı aileden bir kişinin

cenazesi, ailenin izniyle aynı mezara defni yapılabilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 49- Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Bu yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre

uygulama yapılır.

MADDE 50- Yürürlük

Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve ilanından sonra yürürlüğe girer.

MADDE 51 - Yürütme

Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.

MADDE 52 - Bu Yönetmelik Yürürlüğe girdiğinde 01.11.2004 tarihli Mezarlıklar Müdürlüğü

Yönetmeliği hükümsüzdür.” Şeklinde OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü