Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

8°C kapalı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

8°C kapalı

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

görev ve çalışma esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün

görev ve çalışma usulüyle birlikte işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) (1) Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendi, 18.maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi, 48. maddesinin ikinci fıkrasına

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Başkan :Çorum Belediye Başkanı’nı,

b)Belediye :Çorum Belediye Başkanlığı’nı,

c)Müdür :Veteriner İşleri Müdürü’nü,

ç)Müdürlük :Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü,

d)Personel :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 5– (1) Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarihli 26442 Sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” Hükümleri gereğince Çorum Belediye Meclisinin 02.05.2007

tarih ve 06 Sayılı Kararıyla yeniden kurulmuştur.

(2) 07.01.2013 tarih ve … sayılı belediye meclis kararı ile görev, çalışma usul ve esasları

yeniden düzenlenmiştir.

Personel

MADDE 6 – (1) Çorum Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde (1) Müdür ile

yürürlükte bulunan norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 7- (1) Çorum Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü; Çorum Belediye

Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili yürürlükteki mevzuat ve

Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri

doğrultusunda;

a) Başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma

Kanunu ve İlgili uygulama yönetmeliği doğrultusunda Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi

açmak,

b)Sahipsiz Sokak Hayvanlarının sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak

maksadıyla yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, toplamak, kısırlaştırmak, aşılamak,

işaretlemek, sahiplendirmek veya alındığı ortama bırakmak,

c)Sahipli hayvanları kayıt altına almak,

ç)Isırma ve ısırık vakalarında ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde Kuduz şüphesi olan

hayvanları müşahede altına almak, müşahede süresince takip etmek,

d)Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi amacıyla il müftülüğü ve diğer ilgili müdürlüklerle

işbirliği yapmak ve kurban kesim alanlarında denetimler yapmak,

e)Hayvanat bahçesi kurmak, halka hayvan sevgisini kazandırmak için parklarda etkinlikler ve

düzenlemeler yapmak,

f)Planlanan işler için ihtiyaç duyulacak her türlü malzeme, alet, ekipman ve hizmetin tespitini

yapmak, temini için ihtiyaç listelerini ve gerekli şartnamelerini hazırlayıp alımını ve teminini

sağlamak.

Personelin Görevleri

MADDE 8 – (1)Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumluluklar,

yürürlükte bulunan norm kadro mevzuatı ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan

Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen

görevleri ifa ederler:

Veteriner İşleri Müdürü

MADDE 9 - (1) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve

denetimi altında, yürürlükte bulunan mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini gerektiğinde

organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine

ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

(2)Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede

bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel

politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,

(3)Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar,

programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

(4)Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi

şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

(5)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların

uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,

(6)Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak

üzere planlar,

(7)Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında

ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve

doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

(8)Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet

planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar,

(9)Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim

planlamasını yapar,

(10)Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder,

organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında

gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,

(11)Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon

şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,

(12)Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını İnsan

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirir,

(13)Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp teklif eder,

(14)Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu

görevleri benimsetir,

(15)İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,

(16)Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve

diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi

gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, belediye başkanının görüşüne sunar,

(17)Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde

yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda

bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

(18)Eşit düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek

meseleleri sonuçlandırır.

(19)Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak,

(20)Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

(21)Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder, Müdürlük

harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,

(22)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını,

gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu

konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul

edilmiş usullere göre imha eder,

(23) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar,

verilen kararların uygulanmasını sağlar, Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini

sağlar,

(24) Yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin

icra edilmesini sağlar.

Diğer Personel

MADDE 10- (1)Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe ait norm kadro ve

Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar

arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları;

nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarım seviyeleri vb. kriterize edilerek

yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 11- (1)Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler

çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12-(1) Çorum Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 06 Sayılı Kararıyla sayılı

Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Çorum Belediye Meclisi kararının kesinleşmesi

ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Çorum Belediye Başkanı yürütür.

2023 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez İzinleri

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.