Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

17°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

17°C açık

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

EMİR ve YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1 - Gerekçe :

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesi (b) bendinde Belediye Meclisine “beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi verilmiştir.

 

Bu kapsamda, Belediye Kanunu ve diğer kanunlar ile bazı yönetmeliklerin lüzumu gereği değişikliğe uğraması veya mülga edilmesi sebebiyle halen yürürlükte bulunan yönetmeliğin hukuki dayanağı olan kanun,  yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde güncellenerek günümüz koşullarına uygun hale getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

 

Madde 2 - Amaç :

Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendine istinaden belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

Madde 3 - Kapsam :

Bu yönetmelikteki emir ve yasaklar, Çorum Belediyesi sınırları içerisinde Belediye Kanunu ve belediyeyi ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde; kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınaî, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetler gösteren tüm işyerleri, müesseseler ile kent halkını kapsar.

 

Madde 4 - Hukuki Dayanak :

Bu yönetmelik,

·        5393 Sayılı Belediye Kanunu,

·        5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

·        3194 Sayılı İmar Kanunu,

·        1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,

·        6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun,

·        1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

·        4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun,

·        634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

·        5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

·        Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik,

·        Etiket Fiyat ile Tarife Yönetmeliği,

·        Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

·        İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

·        Belediye Zabıta Yönetmeliği,

·        Türk Gıda Kodeksi,

·        Türk Gıda Kodeksi Ekmek Tebliği,

·        Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği,

·        Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

·        2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu,

·        Çorum Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği

·        Çorum Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik,

ile belediyelere görev tevdi eden diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

EMİR ve YASAKLAR

 

Madde 5 - Çevre Sağlığı, Çevre Temizliği ve Kamu Düzeni İle İlgili Emir ve Yasaklar :

 

 

Çevre Sağlığı ve Çevre Temizliği

 

(1) Kamuya açık alanlara deri, gübre vb. kötü koku yayacak şeyler dökmek, sermek veya bunları açıkta taşımak.

 

(2) Kamuya açık alanlarda araç, yün, halı kilim vb. eşya yıkamak/sermek, bakliyat vb. gıda maddeleri kurutmak, kabuklu yemiş atıklarını yerlere atmak.

 

(3) İşyeri önü temizliği veya araç temizliğinde kullanılan köpüklü/çamurlu yıkama suyunu cadde veya sokağa akıtmak, oluşan kirliliği temizlememek.

 

(4) Yerlere tükürmek, sümkürmek, umuma açık alanlara tuvaletini yapmak.

 

(5) Şehir içme suyu depolarına, su kaynağı, baraj, göl, gölet, nehir, dere ve bunların havzası ile havuzlara çöp vb. atık maddeler atmak, bu akarların önüne bent çekmek suretiyle akarın tamamını yahut bir kısmını kendi alanına çevirmek.

(6) Binek/koşum amacıyla kullanılan veya satışa sunulan hayvanların yerleri kirletmemesi için gerekli önlemleri almamak.

(7) Her ne amaçla olursa olsun işyerinde veya evinde çöp veya geri dönüşüm ihtiva eden malzemeleri biriktirmek, depolamak.

(8) Belirlenen alanlar dışında şehrin herhangi bir yerine çürük sebze ve meyve dökmek.

(9) Belediye tarafından belirlenen çöp konteynerine çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak, çöp kutularının yerlerini değiştirerek başka amaçlar için kullanmak.

(10) Toprak, kum, mıcır, taş, saman, kömür, kömür tozu, talaş, hayvansal gübre vb. maddelerin taşınması sırasında bu maddelerin etrafa saçılıp dökülmesini engelleyici tedbirleri almamak.

(11) Yemek pişirme ve servis faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak. (5326 K.K. Mad. 41/2)

 

Kamu Düzeni

(12) Umumi çeşme, tuvalet veya havuzlardan araç üzeri su deposu/bidonu veya hortum çekmek suretiyle evine, bahçesine, işyerine, inşaatına su almak, araç veya her çeşit eşya yıkamak.

(13) Umumi havuzlara girmek, hayvan sokmak, hayvanlara su içirmek veya yıkamak.

(14) Bahçe veya avluda bulunan ağaç dallarının komşu bahçeye veya araç/yaya trafiğini aksatacak ölçüde cadde ve sokağa sarkmaması için gerekli önlemleri almamak.

(15) Kamuya açık yürüyüş alanı, oyun alanı ve yeşil alanlara motorlu, elektrikli/bataryalı araçlar veya bisiklet ile girmek. (5326 K.K. Mad. 38/1)

(16) Belediyeden izin alınmadan işyerlerinin önüne tente/gölgelik yapmak, tente/gölgelik olarak naylon örtü, bez, çuval gibi görüntü kirliliği oluşturacak malzeme kullanmak.

(17) Kaldırım üzerine mal indirmek amacıyla konulan mal indirme-bindirme aparatını/rampasını kaldırmayarak geliş geçişi engellemek. 

(18) Kaldırım üzerine her türlü işaret levhası, reklam panosu/tabelası sabitlemek, plastik duba, zincirli duba, beton bariyer vb. malzeme koymak.

(19) Kaldırım veya yol üzerinde bulunan ağaçlara, direklere veya reklam billboardlarına balon, ışıklı/fosforlu düzenek, projektör, flama vb. şeyler monte etmek.

(20) İzinsiz, işyeri açılışı, indirim kampanyası vb. etkinlikler amacıyla cadde/sokak üzerinde karşıdan karşıya ip germek suretiyle balon, ışıklı/fosforlu düzenek, bayrak/flama veya pankart asmak.

(21) Binaların cadde, sokak ve meydanlara bakan cephesinde, balkon ve teras ile ön bahçelerinde ve iki bina arasına ip çekmek suretiyle çamaşır, halı, yatak, yorgan, çarşaf vb. eşya asmak, kurutmak.

(22) Mesken veya işyerlerinde, mülkiyet alanı dışına klima/buzdolabı motoru veya reklam tabelası sabitlemek.

(23) Belediyeden izin alınarak yapılmış ilave açık/kapalı alanlar için belirlenen işgaliye bedelini ödememek.

(24) İzin verilenler dışında park ve yeşil alanlarda mangal, semaver vb. ateşi yakmak.

(25) Ekmek, salça, pekmez vb. gıda malzemesi yapmak için yol, cadde/sokak, bahçe ve boş arsalarda ateş yakmak.

(26) Herhangi bir mesken, depo veya hurda toplama yerinde atık maddeleri ayrıştırmak maksadıyla ateş yakmak.

(27) Çorum Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik maddelerine uymamak.

(28) Mezarlıklara zarar vermek, izinsiz mezar tamiri yapmak, idarece belirlenen standart mezar şekli dışında mezar yaptırmak.

(29) Yetkili idarelerden izin almaksızın, makbuzsuz her türlü bağış, yardım toplamak, bu amaçla kişileri rahatsız etmek.

(30) Binaların ortak kullanım alanlarını malzeme koymak suretiyle işgal etmek.

(31) Kapı numaraları, cadde ve sokak isimleri veya yönlerini gösterir levhaların işyeri veya mesken duvarlarına monte edilmesi gerektiği durumlarda bu işleme engel olmak.

(32) Türk Bayrağı’nı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanmak.

(33) Çeşitli hizmetler için kullanılmak üzere belediyeye ait depo veya geçici alanlar üzerinde muhafaza edilen kaldırım taşı, kum, çakıl taşı vb. yapım malzemelerini almak, kullanmak.

(34) Kamuya açık alanlarda ve genel taşıt araçlarında izinsiz gezici çalgıcılık veya satıcılık yapmak.

(35) Çatı, teras ve balkonlarda biriken karları tedbirsiz olarak yol ve kaldırımlara atarak yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokmak, buz sarkıtı oluşmasını engelleyecek tedbirleri almamak.

(36) Belediyeden izin alınmadan panayır, lunapark, mobil/sabit oyun alanı veya mobil sinema aracı kurmak/işletmek, izin verilenlerin ise çalışma saatlerine riayet etmemesi.

(37) Belediye tarafından tahsis edilen büfe, kabin vb. yerleri tahsis amacı dışında kullanmak.

(38) Konargöçerler tarafından kamu veya özel mülk alanı üzerine konaklama amacıyla çadır kurmak veya araç içerisinde barınmak suretiyle çevrenin huzur ve sükununu bozmak.

(39) Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak.

(5326 K.K. Mad. 41/5)

 

Seyyar Faaliyet

(40) Belediye iznine tabi sezonluk olan kavun, karpuz ve diğer sebze ve meyve sergilerini sezon sonunda kaldırmamak, bu sergilerde idareye bildirilenin dışında ürün satmak.

(41) Belediye tarafından geçici izin verilip yer gösterilen seyyar satıcılar tarafından, kendilerine tahsis edilen yer ve ürün çeşidi dışında satış yapmak.

(42) Seyyar satıcılar tarafından tezgahın etrafına branda, çadır, çuval vb. malzemeler sabitleyerek görüntü kirliliği oluşturmak. 

(43) Meydanlar, park, bahçe ve yeşil alanlarda izinsiz seyyar satış yapmak.

 

İnşaat, İnşaat Atığı, Hafriyat

(44) İnşaat yıkımında oluşacak toz emisyonunun asgariye indirilmesi, molozların çevreye yayılmasının ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla tadilat/yıkım yapılacak binaların dış cephesini yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına almamak.

(45) Her türlü yıkımda tozun yayılmasına engel olacak tedbirleri almamak; sulama yapmamak.

(46) Hafriyat toplama, taşıma ve bertaraf işlem ücretini ödememek.

(47) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi almamak, denetimde ibraz etmemek.

(48) Atık Taşıma ve Kabul Belgesini almamak, denetimde ibraz etmemek.

(49) Belediyeden hafriyat izin belgesi almaksızın hafriyat çıkarmak, belirlenen güzergah dışında ve emniyetsiz şekilde taşımak, döküm veya depolama/geri kazanım alanı olarak belirlen alanlar dışına dökmek. 

(50) Hafriyat atık üreticileri tarafından, atıkları bileşenlerine göre ayrı ayrı toplamamak, atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurmak.

(51) Beton mikseri araçları ile harç malzemesini cadde, sokak ve meydanlara dökmek, dökülmesini engelleyici tedbirleri almamak.

(52) Her türlü inşaat, yıkım, temel kazısı, onarım, tadilat çalışması sırasında gerekli emniyet tedbirlerini almamak, açılan kuyu, çukur gibi yerlerin üzerini açık vaziyette bırakmak.

(53) Boş arsaların parsel sınırlarını tahta perde, tel örgü, çit vb. koruyucu malzemeler ile kapatmamak.

(54) İnşaatlarda tahta perde ile çevrili kısım haricindeki kaldırım veya yolun vasfını bozmak, kullanımını engellemek.

(55) İnşaat atıklarını belirlenen yerler dışına atmak, yıkım, tadilat ve tamirat sonunda ortaya çıkan moloz ve enkazı idarece verilen süre içerisinde kaldırmamak. (5326 K.K. Mad. 41/4)

(56) İlgili kurum tarafından yıkılacak durumda olduğu tespit edilen binalarda ve içinde ikamet edilemeyecek derecede olan metruk yapılarda gerekli emniyet tedbirlerini almamak.

(57) Ev ve işyerlerinde baca gideri bulunmamasına rağmen soba vb. ısıtıcı yakmak, bu iş için projeye aykırı tadilat yapmak.

(58) Çevre kurulu veya ilgili kurul/komisyonlar tarafından belirlenen gün ve saatlerin dışında her türlü inşai faaliyet, tamirat, tadilat yapmak.

Su, Kanal, Baca, Yağmursuyu

(59) Temiz su, kanal bağlantısı, kanal temizliği veya baca açmak için ruhsatsız/izinsiz kazı yapmak.

(60) Binaların kanalizasyon giderlerinde oluşan akıntı veya sızıntıları engelleyici tedbirleri almamak, her türlü kirli suları bahçe veya cadde/sokaklara akıtmak.

(61) Yer üstünden akıtılan yağmur suyu giderlerinin çevre sakinlerini mağdur etmesi durumunda gerekli tadilatı yapmaktan veya tedbirleri almaktan imtina etmek.

(62) Kırık, eksik yağmur suyu borusu veya çatı oluğunu tamir etmemek/ettirmemek.

(63) Kanalizasyon ve baca menfezlerine, tıkanmasına sebep olacak veya kötü koku yayacak atık maddeler atmak/dökmek.

 

Afiş, El İlanı ve Tabela

(64) Çorum Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği hükümlerine uymamak.

(65) Meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvarlara/alanlara izinsiz afiş asmak.

(5326 K.K. Mad. 42/1)

 

(66) Afiş asmak için izin alınsa dahi süre bitiminde kaldırmamak. (5326 K.K. Mad. 42/2)

(67) İzinsiz el ilanı, broşür, mecmua dağıtmak veya herhangi bir yere yapıştırmak. (5326 K.K. Mad. 42/1)

(68) İşyerlerinde, vatandaşların huzur ve sükununu bozacak şekilde led ışıklı tabela kullanmak.

(69) Askılı tabelaları yayaların can güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde/konumda monte etmek.

(70) Trafik ışık ve işaretlerini etkisiz kılacak, sürücülerin görüşünü etkileyerek veya yanıltarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek ışıklı, ışıksız, fosforlu tabela veya pano kullanmak.

 

Madde 6 - İşyeri Denetimleri; Fahiş Fiyat, Etiket, Reyon Düzeni İle İlgili Emir ve Yasaklar :

(1) Son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajı bozulmuş, yırtılmış ürün satmak, reyonda bulundurmak.

(2) Satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde etiket, etiket konulması mümkün olmayan hâllerde ise aynı bilgileri kapsayan liste koymamak.

(3) Etiket ve listelerde aşağıda sayılan bilgilerin tamamının veya herhangi birinin bulunmaması.

·        Malın üretim yeri,

·        Malın ayırıcı özelliği,

·        Tüm vergiler dahil satış fiyatı,

·        Malın birim fiyatı,

·        İthal edilmiş malların üretildiği ülke isminin Türkçe olarak yazılı olması.

 

(4) Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması, fiyat farkını tüketici lehine uygulamamak.

(5) Bir malın veya hizmetin sayı, ebat vb. birimlerden satışı yapılması halinde, her birime uygulanan fiyatları etiket/tarife listelerinde ayrı ayrı göstermemek.

(6) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatını indirimden önceki fiyatı ile birlikte etiket ve listelerde göstermemek.

(7) Tüm market, kuruyemiş satış yeri, bakkal vb. işletmelerin reyon raflarının yerden en az 15 cm yükseklikte olmaması.

(8) Gıda maddeleri ile sabun, deterjan, çamaşır suyu vb. kimyasal temizlik maddelerini aynı yerde bulundurmak, satışa sunmak.

(9) Üretilen ekmekleri açıkta nakil etmek, satış sırasında poşet eldiven kullanmamak, taze ve bayat ekmekler ile taze ve bayat simitleri birbirine karıştırarak satışa sunmak.

(10) İşyerinde ticari faaliyette bulunmasına rağmen aynı zamanda işyeri dışında yol veya kaldırım üzerine park edilen araçlar üzerinde seyyar ürün satışı yapmak, yaptırmak.

(11) Azami satış fiyatları ve kar oranları tespit edilen ürünlerin fahiş fiyattan satılması, halkın ihtiyacı olan ürünlerin/maddelerin aşırı miktarda depolanması, saklanmasıyla kıtlık ve karaborsa oluşturulması.

(12) İşyerlerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve fiyat tarifesi listelerini görünür yere asmamak.

(13) Lokanta, pastane, cafe vb. yerlerde yiyecek ve içecek pusulasının açık ve anlaşılır şekilde olmaması, üzerinde fiyat tarifesi bulunmaması.

(14) TAPDK izin belgesi, Mesul müdür belgesi, Canlı müzik izin belgesi, Ustalık-kalfalık belgesini işyerinde bulundurmamak, denetimde görevlilere ibraz etmemek.

(15) Yetkili bayiler dışında lpg tüpü satışı yapmak, perakende satış yerlerinde izin verilen miktardan fazla lpg tüpü bulundurmak.

(16) Üzerinde gramaj etiketi olsa bile kuruduğunda ağırlığını kaybeden/kaybedecek (sucuk vb.) ürünleri satış sırasında tekrar tartmaktan kaçınmak; ürünü eksik gramajlı olarak satmak.

(17) Gramaj fiyatları belirlenmiş malların satışı yapılan işyerlerinde gram taksimatlı terazi bulundurmamak.

(18) Fabrika, atölye ve sanayi müesseseleri faaliyetlerinde ortaya çıkan boya inceltici, vernik, boya tozu vb. zararlı maddelerin yayılmasını engelleyici tedbirleri almamak.

(19) Proteknik madde üreticileri, 1. grup av bayileri ile 2. ve 3. grup proteknik madde satış izni bulunanlar haricindeki işyerlerinde; her türlü maytap, kapsül, çatapat, oyuncak tabanca mantarları satışını yapmak.

(20) Tütün mamullerinin içilmesinin yasak olduğu alanlara müşteriler tarafından kolayca görülebilecek şekilde “Sigara İçmek Yasaktır” levhası asmamak.

(21) Belediye Encümeni tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için belirlenen açılış-kapanış saatlerine riayet etmemek.

 

Gürültü / Rahatsız Etme

(22) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek. (5326 K.K. Mad. 37)

(23) Müşteri davet etmek maksadıyla çığırtkanlık yapmak. (5326 K.K. Mad. 36/1)

(24) İşyeri içerisine veya önüne ses yükseltici cihazlar ve hoparlör koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak. (5326 K.K. Mad. 36/2)

(25) Marketlerde kullanılan el forklifti, yük asansörü ve mal indirme-bindirme aparatı vb. malzemelerin gürültüye sebep olması, önleyici tedbirlerin alınmaması.

 

Madde 7 - Gıda Sağlığı ve Hijyen İle İlgili Emir ve Yasaklar :

Gıda Sağlığı

(1) Ekmek, pide, simit vb. unlu mamullerin eksik gramajlı, pişmemiş, yanık veya şeklinin bozuk satışa sunulması.

(2) Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, ekşi hamur ekmeği, çeşnili ekmek veya diğer ekmek çeşitlerini tarife dışı fiyatlandırmak, satmak.

(3) Mezbaha veya et kombinası dışında, kurban bayramlarında belirlenen kesim yerleri dışında, park, bahçe, kamuya açık alanlarda yahut boş arsalarda hayvan kesmek, et parçalamak. (5326 K.K. Mad. 41/3)

(4) Kasaplar dışında herhangi bir işyerinde kurban etlerinin parçalanması veya kıyma çekilmesi.

(5) Et ve et mamulleri, sakatat, balık, süt ve süt ürünleri vb. gıda maddelerinin belgesiz ve açıkta satılması.  

(6) Balık satışı yapılan işyerlerinde tezgahlarda/reyonlarda kullanılan suyu kaldırıma veya yola akıtmak, akmasını engelleyecek tedbirleri almamak.

(7) Görünümü ve kokusu itibariyle özelliğini yitirdiği anlaşılan (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokmuş) gıda maddelerinin satışa sunulması.

(8) Belediye tarafından izin verilen seyyar simit, poğaça ve tatlı satıcılarının; genel hijyen kurallarına uymaması, arabalarını temiz ve bakımlı tutmaması, izin verilenin dışında ürün satması.

 

Hijyen

(9) İşyeri bölümlerinde, makine ve teçhizatların kullanımında ve çalışanların kişisel temizliğinde hijyen şartlarına/kurallarına uymamak.

(10) Gıda nakil araç ve gereçlerinin gıda nakline uygun olmaması ve hijyen şartlarını taşımaması.

(11) Kanun/yönetmeliklere göre işyerlerinde bulundurulması zorunlu olan;  ecza dolabı, yangın söndürme cihazı, kıyafet değiştirme dolabının bulunmaması, yangın söndürme cihazının boş veya son kullanma tarihinin geçmiş olması.

(12) Belediye ruhsatına tabi işyerlerini daimi veya geçici olarak mesken veya ikametgaha dönüştürmek, fabrika, üretim tesisinde veya ürünlerin satışa arz edildiği bölümlerde işçi yatırmak, yatakhane olarak kullanmak.

 

Madde 8 - Belediye ve Diğer Kamu Mallarına Zarar Vermek İle İlgili Emir ve Yasaklar :

(1) Belediyeye ait asfalt, kaldırım, bordür taşı ve engelli kişiler için konulan sarı alanı tahrip etmek, vasfını bozmak.

(2) Engelli vatandaşlar için tahsis edilen akülü araç şarj ünitelerine zarar vermek, şarj ünitelerinde diğer araçları şarj etmek.

(3) Yetkisiz/izinsiz işlem yapmak suretiyle temiz su veya kanalizasyon borularını kırmak, vasfını bozmak.

(4) Park ve bahçelerde bulunan her türlü eşya, oyuncak vb. malzemeleri bozmak, kırmak, çizmek, yazı yazmak, yerinden oynatmak.

(5) Kamuya ait çeşmeleri ve yangın musluklarını/vanalarını kırmak, bozmak.

(6) Kamuya ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambaları, trafik işaret ve sokak levhaları, ses yayın cihazları, otobüs durak ve tabelaları, çöp konteynerleri gibi kamu mallarını bozmak, kırmak, yerlerini değiştirmek.

(7) Kaldırım ve orta refüjde bulunan ağaçları, korkulukları ve diğer teçhizatları bozmak, kırmak, yerlerini değiştirmek.

(8) Park, bahçe ve yeşil alanlar üzerine her türlü malzeme, teçhizat veya eşya koymak suretiyle bu alanların vasfını bozmak.

(9) Kamuya ait alanları ve binaları, tarihi nitelikli yapıları, abideleri, her türlü ibadet yerlerini, elektrik direklerini, ağaçları tahrip etmek veya bu alanların duvarlarını her çeşit boya vb. malzemeler kullanarak karalamak.

(10) Paletli iş makineleri ile yol veya kaldırım üzerinde seyir etmek suretiyle yola veya kaldırıma zarar vermek.

(11) Kamuya ait ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak, herhangi bir materyal monte etmek suretiyle zarar vermek.

 

 

Madde 9 - Semt ve Üretici Pazarı, Hayvan Pazarı, Oto Pazarı İle İlgili Emir ve Yasaklar:

Semt ve Üretici Pazarı

5957 Sayılı Kanun Kapsamında İdari Para Cezası Tutanağı (Pazar Yerleri İçin Ek-4) Düzenlenecek Fiiller, Yasaklar

 

 

Satış yeri bulunmaksızın satış yapılması.

14/1-b

Satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya satılması.

14/1-b

Satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal veya boş kap bulundurulması.

14/1-b

Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılması.

14/1-b

Alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulması.

14/1-b

Atık malzemelerin belirlenen şekilde veya alanlarda toplanmaması.

14/1-b

Satış yerinin temiz tutulmaması.

14/1-b

Satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması.

14/1-c

Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal konulması.

14/1-c

Ölçü ve tartı aletlerinin hileli bir şekilde kullanılması.

14/1-c

Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satılması.

14/1-c

Mallara ilişkin künye numarası ile Bakanlıkça belirlenen diğer bilgileri içeren barkotlu etiketin ya da bunun yerine kullanılan künye belgesinin malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması.

14/1-e

Mallara ilişkin barkotlu etiket veya bunun yerine kullanılan künye belgesinde, bilerek değişiklik yapılması, bunların tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi.

14/1-e

Mal getirilmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi.

14/1-a

Araç bulundurulmasına ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi.

14/1-a

Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi.

14/1-a

Satış yeri numarasını gösterir levhaya ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi.

14/1-a

Pazarcı ve pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce kullanılacak kimlik kartlarına ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi.

14/1-a

Pazarcı ve pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi.

14/1-a

 

Piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması.

14/1-f

 

 

(1) Semt/üretici pazarı, hayvan pazarı ve oto pazarında idare tarafından belirlenen işgaliye veya giriş/çıkış ücretini ödememek.

(2) Belirlenen yerler ve günler dışında pazar yerlerinde sergi açmak, pazar yerlerinde araç veya malzeme bırakmak, belirlenen açılış-kapanış saatlerine riayet etmemek.

(3) Pazar yerinde ısınmak, aydınlanmak veya atık malzemeyi yok etmek amacı ile lastik, plastik, tahta, patlayıcı, parlayıcı vb. maddeler yakmak.

(4) Ölçü aletini tüketicinin satın aldığı malın ağırlığını görmesini sağlayacak şekilde uygun bir yere konumlandırmamak.

(5) Talep edilen ürün miktarının azlığı gerekçesiyle satıştan kaçınmak.

(6) Tezgah kurarken mesken, apartman veya ticarethane gibi taşınmaz malların önlerini, yol güzergahını kapatmak, malzeme ile işgal etmek, ip/halat germek için ağaçlara, duvarlara çivi/kazık çakmak; ferforjeleri ve elektrik direklerini kullanmak. 

(7) Su ürünlerini donanımlı araçlar üzerinde satışa sunmamak, parça atıklarını ve atık su giderlerini yola veya çevreye dökmek, dökülmesini engelleyici tedbirleri almamak.

(8) Süt ve süt ürünlerini donanımlı araçlarda veya soğutucu dolap/vitrinlerde satışa sunmamak.

(9) Üretici pazarında, kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanların, ilgili kurumdan ‘üretici’ olduklarına dair verilen belgeyi yanında bulundurmamak, denetimde ibraz etmemek.

(10) Üretici kişilerce, kendi yetiştirdiği sebze ve meyve haricinde manav, toptancı halinden veya toptan ticaret yapan kişilerden alınan malların satışını yapmak.

(11) Üretici kişilerce, pazara belirlenen miktardan fazla ürün getirmek; satışa sunmak.

(12) Semt pazar yerinde ilgili esnaf odasına kayıt olmadan tezgah açmak, satış yapmak.

(13) Pazar yeri ve çevresinde kesilmiş, yolunmuş, parçalanmış veya kanatlı kanatsız her türlü canlı hayvan satışı yapmak amacıyla kamuya ait alanları işgal etmek. (5326 K.K. Mad. 38/1)

(14) Menşei belli olmayan gıda ürünlerini satmak, tezgahta bulundurmak, ürünleri gramajını etkileyecek ambalaj ile satmak.

(15) Her türlü gıda maddesini güneş ışığı altında korunaksız olarak açıkta satışa sunmak.

(16) Kırık/çatlak yumurta satışı yapmak, tezgahta/reyonda bulundurmak.

(17) Semt ve üretici pazar yerleri ve diğer işyerlerinde kültür mantarı dışında mantar satmak.

(18) Kapalı semt ve üretici pazar yerinde şemsiye/çadır kullanmak, açık alanda kurulan semt ve üretici pazar yerinde gerekli emniyet tedbirlerini almadan şemsiye/çadır açmak.

(19) Doğrudan veya dolaylı olarak aynı pazar yerinde ikiden fazla satış yeri kullanmak.

(20) Gerekli başvuru yapılmadan veya idarenin onayı alınmadan pazar yerini devir etmek veya kiraya vermek. 

(21) Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın satış tezgahını kullanmamak, boş bırakmak.

(22) Semt ve üretici pazarlarında plastik atıktan üretilen renkli poşetler kullanmak.

(23) Pazar yerlerinde; yangın çıkmasına neden olacak veya can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak.

(24) Hayvan pazarı giriş ve çıkışına, otopark girişine, kaldırım üzerine, hayvan İndirme-bindirme rampası önüne veya çevresine hizmeti engelleyecek şekilde araç park etmek.

(25) Belediye et satış noktasına ait binek araç otoparkına tır, kamyon veya kamyonet gibi hayvan taşımacılığında kullanılan araçları park etmek.

(26) Hayvan pazarlarında, idare tarafından belirlenen yerler dışındaki alanlara hayvan bağlamak veya malzeme koymak.

(27) Oto pazarı ve oto galericiler sitesi dışında araç satışa sunmak, sergilemek.

 

Madde 10 - Evcil, Sokak, Ahır ve Ağıl Hayvanları İle ilgili Emir ve Yasaklar :

(1) Meskun mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş veya kümes hayvanı otlatmak ve bu hayvanlar için barınma yerleri yapmak.

(2) Kayıtsız veya kayıta tabi olmayan evcil/kümes hayvanı beslemek suretiyle insanların huzur ve sükununu bozmak.

(3) Her türlü hayvan ölülerini veya parçalarını açıkta bırakmak, çöp kutusuna koymak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek.

(4) Meskun mahal içerisinde at arabacılığı ve arı besiciliği yapmak.

(5) Her tür hayvanı sokaklarda başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer ibadethanelerin avlularında otlatmak, bu hayvanların hacetlerini umuma açık alanlarda gidermelerine mahal vermek, bu alanların pisletilmesi halinde temizlememek.

 

Madde 11 - Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar :

(1) Kamu binası giriş ve çıkışlarına, belediye otobüs duraklarına, engelli araçları için ayrılan park yerlerine araç park etmek.

(2) Yol, meydan, cadde ve sokakları izin almadan araç ve yaya trafiğine kapatmak.

(3) Trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç, motosiklet bisiklet vb. araçlarla girmek, park etmek.

(4) İtfaiyeye ait yangın muslukları, su depoları ve çöp konteyneri önlerine araç park etmek.

(5) Belediye denetimli toplu taşıma araçları haricindeki; ilçe ve köy minibüslerinin güzergah dışı yolcu taşımaları, ilçe minibüslerinin otogar veya idarece belirlenen duraklar/alanlar dışında yolcu indirip bindirmeleri.

(6) Yaya yolu (kaldırım) ve bisiklet yolu üzerine araç park etmek. (5326 K.K. Mad. 38/1)

(7) Plakasız ve hurda niteliği taşıyan araçları yol, park, meydan, bulvar ve kaldırım üzerinde bırakmak.

(5326 K.K. Mad. 41/6)

 

(8) İl Trafik Komisyonu kararlarına uymamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 12 - Yönetmeliğe Aykırı Hareket Edenlere Uygulanacak İşlemler :

(1) Bu yönetmeliğin, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. maddelerinde, “158” belediye emir ve yasağı tanımlanmış (5/11, 5/15, 5/39, 5/55, 5/65, 5/66, 5/67, 6/22, 6/23, 6/24, 7/3, 9/13 maddeleri hariç) olup bu fiilleri işleyenlere 1608 Sayılı Kanunun 1’nci maddesine istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi (Emre Aykırı Davranış) uygulanır.

(2) 5-9 maddesi kapsamında düzenlenecek tespit tutanağına esas çöp kapsamına girmeyen maddeler: taş, tuğla, moloz, çimento, kireç, kereste, demir atıkları, konfeksiyon atıkları, budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, atık pil ve akümülatörler, araç lastikleri, kalorifer kül ve cürufları, eski ev eşyası, tıbbi atıklar, parlayıcı ve patlayıcı maddeler.

(3) 5-33 maddesi kapsamında düzenlenen tespit tutanağı suç duyurusunda bulunulmak üzere Belediye Encümenine sevk edilecektir.

(4) 5-58 maddesi kapsamında düzenlenecek tespit tutanağına esas İnşaat çalışma saatleri: (Hafta içi 07:00-19:00, Hafta sonu ve Resmi Bayramlarda ise 09:00-19:00 saatleri dışında inşai faaliyet yapılamaz.

(5) 6-15 maddesi kapsamında düzenlenecek tespit tutanağına esas Lpg tüpü miktarı: En fazla 500 kg lpg tüpü bulundurulabilir.

(6) 9-11 maddesi kapsamında düzenlenecek tespit tutanağına esas ürün miktarı: Adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kg olacaktır.

(7) 9-21 maddesi kapsamında düzenlenecek tespit tutanağına esas işlem: Üst üste 3 kez veya bir takvim yılında 8 kez satış yerini kullanmayanlar.

(8) 9-22 maddesi kapsamında düzenlenecek tespit tutanağına esas işlem: Basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen şeffaf renkte veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır.

(9) Vatandaşın kamu mallarına verdiği hasarın bedeli/cezası kabahat fiilini işleyene veya ilgili tüzel kişiliğe uygulanır.

(10) Kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden, amacı dışında kullananın belediyece tahsis hakkı iptal edilir ve cezai işlem uygulanır.

(11) Kamu veya özel mülkü çadır veya araçları ile işgal ettiği tespit edilen konargöçerlere malzemeleri ile birlikte bulundukları alanı terk etmeleri için 24 saat süre verilir. Süre bitiminde talimatlara uymadıklarının görülmesi halinde cezai işlem uygulanır ve emniyet ekiplerinden destek alınmak suretiyle kişilerin alandan tahliyesi yapılır.

(12) Son tüketim tarihi geçmiş ambalajlı gıda maddesi tespit edilmesi halinde ilgilisi hakkında ceza zabtı düzenlenir ve ürünlerin raf/reyondan derhal kaldırılması sağlanır.

(13) Görünümü ve kokusu itibariyle özelliğini yitirdiği/bozulduğu değerlendirilen ambalajsız her türlü gıda maddelerinin satışının tespiti halinde ilgilisi hakkında ceza zabtı düzenlenir ve imha işlemi yapılmak üzere konu fenni görevliye bildirilir.

(14) Belediye veya diğer kamu malının zarar gördüğü hasarlı kazalar için düzenlenen tutanaklarda,

Tespit Tutanağı (1608) üzerinde doldurulması gereken alanlara ilave olarak, kamu malı hasarına sebep olan kişiye ait telefon numarası temin edilerek tutanağın uygun bir yerine yazılır.

Tutulan tespit tutanağı, ilgili birim tarafından düzenlenecek hasar bedeli tespit yazısı gelinceye kadar Belediye Encümenine sevk edilmez.

Hasar bedeli tespit yazısında, hasarın bizzat sebep olan kişi tarafından karşılandığı, hasarın giderildiği belirtilmiş ise düzenlenen tespit tutanağı (1608) ilgili birim yazısına istinaden dosyasında muhafaza edilir. Diğer hallerde ise tespit tutanağı düzenlenen hasar bedeli tespiti ile birlikte Belediye Encümenine sevk edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 13 - Yükümlülük :

5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

Madde 14 - Yürürlük :

Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 08.09.2020 tarih ve 127 sayılı “Zabıta Müdürlüğü Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Madde 15 - Yürütme : Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

şeklindeki yönetmelik oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Kabul Tarihi ve Sayısı : 07.10.2022 - 119 

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü