Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Çalışma Yönetmeliği

Çalışma Yönetmeliği

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

G İ R İ Ş

MADDE 1- Gerekçe:

1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerini 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesi (b) bendinde Belediye Meclisine “beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisini vermiştir.

Belediyelerde alınan kararların uygulanmasını ağırlıklı olarak Belediye Zabıtası yerine getirmekte ayrıca bu kararları uygulayan diğer birimlere de yardımcı olmaktadır.

14.05.2001 gün ve 277 Sayılı “Çorum Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliği” nde değişen kanun, yönetmelik, mevzuat ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa yer verilmediğinden dolayı uygulanabilirliğini yitirmiştir. Bu nedenle Zabıta Yönetmeliğinin günümüz şartlarına göre değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

MADDE 2- Amaç:

Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendine göre belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

MADDE 3- Kapsam:

Bu yönetmelikteki emir ve yasaklar, Çorum Belediyesi sınırları içerisinde Belediye Kanunu ve Belediyeyi ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde; kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınaî, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetler gösteren tüm işyerleri, müesseseler ile kent halkını kapsar.

MADDE 4- Hukuki Dayanak:

Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 4648 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 552 Sayılı Toptancı Halleri K.H.Kararnamesi,1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun, 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yasası, Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ve 05/01/2005 tarihli Et ve Et Ürünleri Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

MADDE 5 – Belediye Zabıtasının Niteliği:

Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlığını, huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir özel zabıta kuvvetidir. Görevini yaparken zabıtaya karşı gelenler, görev yapmasını zorlaştıranlar, kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. (5393/51)

MADDE 6- Belediye Zabıtasının Sorumluluğu:

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu olduğu gibi, ortaklaşa görev yapanlar, yapılan görevle sınırlı olmak kaydıyla birlikte sorumludurlar.

MADDE 7- Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar:

Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda yetkili merciye bildirir.

MADDE 8- Bağlılık:

Belediye zabıta teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir. Özel kanunların yetkili

kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda Belediye Başkanlığına bilgi verilir.

MADDE 9- Zabıtanın Görev Alanı:

Belediye zabıtası belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alan sınırlarında kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

MADDE 10- Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması:

Zabıta teşkilatı demirbaşına ait olup, kendilerine teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyayı kaybeden, tahrip eden, kötü ve hor kullanan veya kendi mülkiyetine geçirenler veya bunları görev dışı amaçla kullananlar yahut kullanılmasına sebep olanlar hakkında kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 11- Zabıtanın Yardım Görevleri:

(1)- Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcısı olmak.

(2)- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

(3)- Korunmaya ve bakıma muhtaç ailelerin çocuklarını, sakatları, yaşlıları, tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

BİRİNCİ B Ö L Ü M

MADDE 12- HUZUR- ESENLİK- NİZAMLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

(1)- Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında, umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan motorlu motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, bahçe sulamak ve buralarda her çeşit eşya, halı kilim, yün ve taşıt yıkamak.

(2)- Su kaynakları, baraj, gölet veya şehir içme sularına sağlığa zararlı çöp vb. atık maddeleri atmak ve su kaynağının çevresinin kirlenmesine neden olmak.

(3)- Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak, bir şey monte etmek, zarar vermek.

(4)- Havuzlara girmek, hayvan sokmak, çöp atmak, parklarda mangal ve ateş yakmak(izin verilenler hariç).

(5)- Park, bahçe ve yeşil alanlarda izinsiz seyyar satış yapmak, top oynamak,

(6)- Park, bahçe ve yeşil alanlara motorlu, motorsuz araçla girmek ve park etmek.

(7)- Dükkân ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine, sokağa dikey olarak ilan, reklam tabelası asması, 2,5 m yükseklikten az perde güneşlik, saçak, siper yapmak, tretuar üzerine her türlü işaret levhası, reklam panosu dikmek, işyerine ait levha asmak, bahçelerden sarkan ağaç dallarının 3 m. den aşağı ve komşu bahçesine, sokağa sarkmasına meydan vermek.

(8)- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görüntü kirliliğine neden olan şeyleri asmak, takmak.

(9)- Yaya yolu, yol, köprü, üst geçit vs. yerlerde yün, halı, kilim vb. kurutmak, paspasları temizlik amacı ile yola atmak, kötü koku yapacak maddeleri dökmek, sermek.

(10)- Asfalt yol ve kaldırım üzerinde araç, halı ve her türlü eşya yıkamak.

(11)- Binaların caddelere, meydanlara bakan yüzlerindeki kapı, pencere, balkon ve teras ile ön bahçelerinde çamaşır, halı, yatak, yorgan, çarşaf vs. eşya asmak, kurutmak, iki bina arasına ip çekerek çamaşır asmak.

(12)- Her türlü yıkım, onarım, tadilat ve inşaat çalışması yaparken çevrenin rahatsız olmaması için gerekli tedbirleri almamak ve açılan kuyu, çukur gibi yerleri önlem almadan bırakmak, zamanında kapatmamak.

(13)- Yolları, meydanları ve sokakları gerekli izni almadan kapatmak, işyerlerinin önünde oturarak gelip geçişi engellemek.

(14)- Apartman, bina ve işyerlerinde oturan kat malikleri veya kiracıların mesken veya işyerinde oluşan her türlü arızayı (su akıntısı, pis su ve kanal sızıntısı, yağmur oluğu akıntısı vs.) gidermemesi.

(15)- Ev ve işyerlerinde yakılması ve yanması uygun olmadığı halde soba vs. yakmak, duvarı kırıp baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde soba yakmak.

(16)- İşyerlerinin ruhsat, vergi levhası ve fiyat listelerini görünür yere asmamak.

(17)- Kamu ve şahıs arazisi üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek. (izinsiz konulanlar belediyece kaldırılarak masrafı ilgiliden tahsil edilir.)

(18)- Ekmek, salça vb. yapmak için, bahçe ve boş arsalara tandır yapmak, ateş yakmak.

(19)- LPG tüpü perakende satış yerinde, yetkili idarece belirlenenden fazla miktarda (1 büyük, 1 küçük boş tüp) boş ve dolu tüp bulundurmak.

(20)- Şehir içerisinde ve hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik vs. biriktirmek, yakmak.

(21)- Mezarlıkta ücret karşılığı Kuran okumak, mezarlıklara zarar vermek, Valilik Dernekler Masasından izin almadan makbuzsuz her türlü bağış– yardım toplamak.

(22)- Gramaj ve fiyatları ile ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan işyerlerinde gram taksimatlı terazi bulundurmamak ve tartarak vermemek.

(23)- Belediye iznine tabi ve sezonluk olan kavun, karpuz ve narenciye sergilerini sezon sonunda kaldırmamak. (Süre bitiminde kaldırılmayan sergi Belediye tarafından kaldırılıp yapılan masraf sergi sahibinden tahsil edilir.)

(24)- Belediyece izin verilip yer gösterilmiş seyyar satıcıların belirlenen ve kendilerine tahsis edilen yer dışında satış yapmaları.

(25)- Belediyeden hafriyat izin belgesi almadan hafriyat yapmak.

(26)- İlimizdeki beton santrallerine ait beton mikserlerinin belediyece belirlenen saatler dışında inşaatlara beton taşımaları.

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 13 - GIDA SAĞLIK VE ÜRETİM YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

(1)- Çalışanın kişisel temizliği ile sağlık karnesinin, iş gömleğinin kep, bone, eldiven, iş gömleği vb. olmaması veya yetersiz olması.

(2)- İşyerinin, imalathanenin ve mutfağın umumi durumunun pis olması, sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması.

(3)- Kullanılan her türlü malzemenin kirli ve sağlık koşullarına uygun olmaması. (Gazete kâğıdı kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, ekmek ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, yatak ve yatak takımlarının vb. kirli, kırık ve uygunsuz olması)

(4)- Ekmek, pide, simit vs. nin eksik gramajlı, pişmemiş, yanık ve şeklinin bozuk ve ekmeğin etiketsiz olması.

(5)- Pastane, kafeterya, kahvehane vs. yerlerde yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve havalandırma tertibatının bulunmaması.

(6)- Gıda nakil kap ve araçlarının gıda nakline uygun olmaması ve nakil kaplarının gerekli hijyenik şartları taşımaması.

(7)- Konutlarda ve işyerlerinde yetersiz, uygun olmayan veya çöp kabının bulunmaması.

(8)- Menşei belli olmayan (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi) gıda ürünlerinin satılması.

(9)- Gıda depolarının uygun şartları taşımaması, sağlıksız ortamda gıda maddelerinin depolanması.

(10)- Yönetmeliklere göre bulunması gereken işyerlerinde ve depolarda yangın söndürücüsü ve ecza dolabının olmaması veya içinin boş olması, soyunma dolabının olmaması.

(11)- Mezbaha veya et kombinası dışında et kesimi yapılması.

(12)- Gerekli rapor ve veteriner kontrolünden geçmeden balık satılması, seyyar olarak balık satışı yapılması. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

(13)- Et ve et mamulleri, sakatat vb. gıda maddelerinin seyyar olarak veya pazarlarda açıkta satılması. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

(14)- Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması, süt ürünleri, yoğurt, yağ, bisküvi vb. maddelerin ambalajsız şekilde açıkta satışa sunulması.

(15)- Özelliğini yitirmiş (çürük, küflü, kurtlu, bozulmuş, kokan) gıda maddelerinin satılması. (Cezai işlemden sonra satışı yapılan madde imha edilir.)

(16)- Azami satış fiyatları ve kar hadleri tespit edilen ürünlerin fahiş fiyattan satılması, halkın ihtiyacı olan maddelerin aşırı şekilde depolanması, saklanmasıyla kıtlık ve karaborsa yaratılması.

(17)- Berber ve kuaförlerin kullandıkları aletlerin steril hale getirmek için gerekli sıvı veya steril cihazlarını bulundurmaması, hijyene uyulmaması, işyeri önünde havlu vb. kurutulması, seyyar olarak berberlik yapılması.

(18)- Kurban etlerinin ücret karşılığı kasaplar dışındaki işyerinde veya seyyar kasap olarak kıyma çekilmesi.

(19)- Lokanta, pastane, cafe vb. yerlerde 2 nüshalı hesap pusulası kullanılması, bir nüshanın istesin veya istemesin müşteriye verilmesi, daha sonra getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşteri önünde pusulaya yazılması zorunlu olduğundan, işletmecilerin bu kurallara uymaması.

(20)- Seyyar simit, poğaça, börek ve tatlı satıcıları; önlük giymek el ve genel temizliklerine dikkat etmek, seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadır.

(21)- Tüm işyerleri ve konutların sinek, haşere, fare vb zararlı hayvanların üremesi ve zararları konusunda gerekli önlemleri almaması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 14 - BELEDİYE VE KAMU MALINA ZARAR VERMEKLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

(1)- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını, kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak.(yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir.)

(2)- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak atık veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon – kanal temizliği ve kanal bağlantısı için ruhsatsız baca açmak ve kazı yapmak, su bağlantısı için izinsiz kazı yapmak, kanalizasyon ve su borusunu kırmak, zarar vermek. (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir.)

(3)- Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, oyuncak vb. malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak, yazı yazmak.

(4)- Kamuya ait çeşmelerden kaçak su kullanmak, bunları kırmak, bozmak ve zarar vermek.

(5)- Şehirde bulunan anıtları kirletmek, çizmek, bozmak, tahrip etmek ve zarar verici davranışta bulunmak.

(6)- Şehir içerisindeki Belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambaları, trafik işaret ve sokak levhaları, belediye ses yayın cihazları, otobüs durak ve tabelaları, çöp kutuları vb. kamu mallarını kırmak, bozmak, yerlerini değiştirmek. (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 15 - SEMT PAZARLARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

(1)- Hileli satış yapmak, pazarda nizam, intizam ve kurallara uymamak.

(2)- Pazar yerlerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmak.

(3)- Pazarda kendisine tahsis edilen yeri taşarak yer ihlali yapmak, başka bir yere izinsiz sergi açmak, pazarda izin verilen şekil dışında sergi açarak diğer esnafların görünümünü engellemek.

(4)- Daimi ve geçici Pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlığınca verilen yazılı iznini bulundurmamak.

(5)- Pazar yerini ve çevresini temiz tutmamak, hususi çöp kabı veya poşeti bulunmamak ve çöplerini toplamamak, belirtilen ölçü ve renkte iş gömleği giymemek, Pazarcılar Derneği tarafından verilen kimlik yaka kartını takmamak, olması zorunlu olan esnafın sağlık muayene cüzdanını bulundurmamak.

(6)- Belirlenen saatler dışında pazar içerisine araç ile girmek, park etmek, araç üzerinden satış yapmak.

(7)- Semt pazarlarında kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanların, müstahsil olduklarına dair Ziraat Odasından veya muhtardan fotoğraflı müstahsil belgesini bulundurmamak.

(8)- Sebze ve oto pazarlarlarında işgaliye ücreti ödememek.

(9)- Pazarda müşterilerine genel ahlak kurallarına uygun düşmeyen tarzda hakaret, hareket, söz ve davranışta bulunmak.

(10)- Belirlenen günden önce yada gününün bitiminden sonra pazar yerlerine sergi açmak, pazar yerinde malzemelerini bırakmak.

(11)- Sebze pazarları ve diğer işyerlerinde kültür mantarı dışında mantar satmak. (Satış tespit edildiğinde imha yapılmak üzere alınır satıcıya zabıt tanzim edilir.)

(12)- Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve atık malzemeyi yok etmek amacı ile lastik, plastik, tahta, patlayıcı, parlayıcı vb. maddeler yakmak.

(13)- Pazar yerlerinde üreticiler hariç esnaf ve sanatkârlar odasına, pazarcılar veya seyyarlar odasına kayıtlı olmadan satış yapmak.

(14)- Sebze pazarlarında yukarda yazılı suçları yıl içinde 3 defa işleyen pazarcıların izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 16 - HAYVAN - HAYVAN BESLEME VE AT ARAÇLARI İLE İLGİLİ YASAKLAR

(1)- Meskûn mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı bulundurmak, barınak yapmak, şehir içerisine sokmak.

(2)- Belediyeden izin almadan, hayvan sağlık belgesi (menşei şahadetnamesi ) ve hayvan sağlık raporunu ibraz etmeden, hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek.

(3)- Belediyeye kaydı olmayan, veteriner karnesi bulunmayan kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak.

(4)- Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde kedi, köpek beslemek.

(5)- Belirlenen alanlar dışında hayvan satışı yapmak, meskûn mahal içerisinde hayvan gezdirmek, otlatmak.

(6)- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kurumlara bildirmemek, hayvan leşlerini gelişigüzel yerlere atmak.

(7)- Meskûn mahal içerisinde at arabacılığı yapmak, at ve eşek beslemek.

(8)- Şehir içerisinde arı besiciliği yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

MADDE 17 - TRAFİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

(1)- Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine, yaya yol üzerine ve yol kavşaklarına park yapmak.

(2)- Yaya yol üzerine ve trafiğe kapalı olan yerlere izinsiz araç, motosiklet bisiklet vb. araçlarla girmek ve park yapmak.

(3)- İtfaiyeye ait yangın muslukları, Belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde buralara park etmek.

(4)- Belediye denetimli toplu taşıma araçları haricindeki; köy minibüsleri, şehir içi servis araçları gibi araçların şehir içerisinde yolcu almaları, yolcu indirmeleri ve izin verilen yer dışına park etmeleri.

YEDİNCİ B Ö L Ü M

MADDE 18 - YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET EDENLERE UYGULANACAK CEZALAR

(1)- Bu yönetmelikte, 12.13.14.15.16.17. MADDELERDE yer alan, belediye emir ve yasaklarını içeren “79” şıktan ibaret fiilleri işleyenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi (Emre aykırı davranış) uygulanır.

(2)- Yazılı uyarı ve uygulanan para cezasına rağmen emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda, 15 güne kadar ticaret ve sanat icrasından men cezası uygulanır. Kapatma cezası 4 güne kadar Belediye Başkanı, yetki verdiği başkan yardımcısı veya müdür tarafından resen uygulanır. 4 günden fazla ticaret ve sanattan men cezası, Belediye Encümeni kararıyla uygulanır. Ticaret ve sanat icrasından men cezasına rağmen, sürekli mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen işyerlerinin ruhsatı iptal edilerek kapatılır.

(3)- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyette bulunduğu tespit edilen işyerine, ruhsat alması için 10 gün süre verilir. Bu süre zarfında ruhsatını almayan işyerinin faaliyetine zabıta görevlilerince resen mühürlenmek sureti ile son verilir.

(4)- Vatandaşın kamu mallarına verdiği hasarın bedeli artı cezası suç fiilini işleyen veya işletene uygulanır.

(5)- Kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan, devreden, amacı dışında kullananın Belediyece tahsis hakkı iptal edilir artı cezai işlem uygulanır.

SEKİZİNCİ B Ö L Ü M

MADDE 19- SANTRAL BİRİMİNİN GÖREVLERİ

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi ilanları yapmak, tutanaklarını ilgili resmi kuruma zamanında göndermek. Ayrıca Müdürlüğün bütçesinde ilan ile ilgili gelir tarifesini belirlemek ve tahsilatını gerçekleştirmek.

(2) Belediye telefon santrali ile iletişim ile ilgili görüşmelerin sevk ve idaresini sağlamak, gerekli teknolojik iyileştirmeleri sağlayarak kesintisiz ve hızlı iletişimi tesis etmek.

(3) Belediyemiz Müdürlüklerinin sabit ve dahili telefon listelerini hazırlamak ve personeli bu konuda bilgilendirmek.

(4) Cenaze, kayıp veya idarenin uygun gördüğü ilanları yapmak.

(5) Haberleşme için gerekli olan telefon hatlarını temin etmek, yetki veya diğer resmi işlemlerini ve sözleşmelerini yapmak.

(6) Telefon veya internet ile ilgili arızaları ivedi olarak ilgili Müdürlüğe bildirmek.

DOKUZUNCU BÖLÜM

MADDE 20- Yükümlülük:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyenin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

MADDE 21- Yürürlük:

Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 04/03/2008 gün ve 4 sayılı “Çorum Belediyesi Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

MADDE 22- Yürütme:

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.” Şeklindeki yönetmelik meclis üyelerinden Nazik Bulut, Uğur Soyocak, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Tuncay Yılmaz, Eren Atlas, Mustafa Gürbüzer, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen ve Hüseyin Gazi Uysal’ın çekimser oylarına karşılık Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü