ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülabibey Mahallesi, Eski Ankara Caddesi ile Milönü Caddesine cepheli 34 Pafta, 1034 ada, 119 Parselde kayıtlı aşağıda nitelikleri belirtilen Sancaktar İş Merkezinde, 2 adet Dükkan ve 5 adet büro ayrı ayrı, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 20.02.2012 Pazartesi günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A- B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazı ile yukarıda istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

S.NO

YERİ

CİNSİ

KATI

B.BL.NO

ARSA PAYI

ALANI m²

TAH. BED. (TL)

GEÇ.TEM (TL)

1

Sancaktar İş Merkezi

DÜKKAN

BODRUM

1

40/2400

48+15=63

15.000,00-

450,00-

2

Sancaktar İş Merkezi

DÜKKAN

BODRUM

3

20/2400

32+15=47

12.000,00-

360,00-

3

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

1.KAT

26

20/2400

32+15=47

12.000,00-

360,00-

4

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

1. KAT

28

20/2400

30+15=45

12.000,00-

360,00-

5

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2. KAT

37

15/2400

32+15=47

12.000,00-

360,00-

6

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2. KAT

39

10/2400

30+15=45

12.000,00-

360,00-

7

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2. KAT

40

20/2400

30+15=45

12.000,00-

360,00-

14 Şubat 2012
201 kez görüntülendi