İlice bağları plan değişikliği

İlice bağları için :

• Parsellerin yapılaşma koşulları TAKS:0.12, KAKS:0.24, Yençok: 2 kat olarak yeniden düzenlenmiş olup Düşük Yoğunluklu Konut Alanı (Bağ Alanı) olan kullanım kararında bir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca planlama alan sınırları içerisinde kalan yollar 15.00, 10.00 ve 7.00 metre genişliklere sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Plan notlarında ise;

• 1/1000 ölçekli Çorum (Merkez) İlice Bağları Uygulama İmar Plan Revizyon sınırları dahilinde kalan alanda bu planının yürürlüğe girdiği tarihten önceki plan ve plan notlarının tamamı bu plan yürürlüğe girdiği andan itibaren hükümsüz olup bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve Uygulama Yönetmelikleri, Planlı Planlar Tip İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

• Enerji nakil hatları ve koruma kuşakları altında kalan parsellerde ilgili kurum ve/veya kuruluştan uygun görüş alınmadan yapılaşma yapılamaz.

• İfraz ile oluşturulacak parsellerde parsel büyüklüğü 1000 m²`den küçük, parsellerin yola bakan cepheleri 20 m. den dar olamaz.

• 1000 m² büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir. Dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde birden fazla konut kullanım oluşturulamaz, kat irtifakı / mülkiyeti kurulamaz.

• Ancak parsellerin tek ada tek parsel oluşacak şekilde tevhit edilmesi (birleştirilmesi) durumunda site tarzı yapılaşmalara müsaade edilir. Tek ada/parsel şeklinde oluşan parseller üzerinde apartman tarzı yapılaşmaya (Dikey kat İrtifakı/Mülkiyeti) izin verilmeyecek olup yatay (yaygın) Kat İrtifakı/Mülkiyeti kurularak bir parsel üzerinde birden fazla yapılaşmaya izin verilir ancak her bir bağımsız bölüm (Bina) arası mesafe min. 10.00 metre olacaktır. Parsel üzerindeki bağımsız bölüm sayısı her 1000m² için max. 1 adet olarak belirlenecektir. Ayrıca site tarzı yapılaşmalarda parsel büyüklüğünün min. her 40 m² sine 1 ağaç hesabı oluşacak şekilde ağaç dikilecektir. Site tarzı yapılaşmalarda her bir bağımsız bölüm için 1 araç olacak şekilde otopark ihtiyacı belirlenecek ve otopark ihtiyaçları parsel içerisinde karşılanacaktır.

• Komşu parsellere ve yollara minimum yaklaşma mesafesi 5 metredir. Ancak mevcut kadastral parsellerde 5`er metre çekme mesafesi uygulandığında çekme mesafelerinin içerisinde kalan kısmın yapılaşmaya uygun olmaması ve çekme mesafelerinin içerisinde kalan alanın genişliği en geniş bölümde 6 metrenin altına düşmesi durumunda parsel şekilleri de göz önünde bulundurularak yan bahçe çekme mesafeleri 3 metreye düşürülebilir. Çekme mesafelerini belirlemeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkili olup çekme mesafeleri imar çapında belirlendiği şekli ile uygulama yapılır.

• İki parsel tevhit edilmeksizin, her iki parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakatı bulunması halinde bitişik yapı yapabilirler. • Yapılar; yapı yaklaşma mesafeleri ihlal edilmemek şartı ile parselin istenilen yerine yapılabilir.

• Yapıların yola yaklaşma mesafesi planda öngörüldüğü ölçüde ise yoldan kotlandırma yapılır. Aksi takdirde yola yaklaşma mesafesinin daha fazla olması durumunda kotlandırma tabii zeminden yapılır. Kottan dolayı bodrum kat tabii zeminde açığa çıkarılamaz.

• İki kattan fazla inşaat yapılamaz. Çatı piyesi yapılabilir.

• Parsellerin sınırlarına yapılacak duvar yüksekliği yönetmeliğin öngördüğü yüksekliği aşamaz.

• Parsel içinde bina haricinde yapılacak müştemilat binaları toplam inşaat alanına dahildir.

• Toplam inşaat alanında meydana gelen artışın Belediye hizmetlerine getireceği yük dikkate alınarak Değişim Ortaklık Payı alınır. Şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli (NİP; 5791,2) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 5792,3) uygulama imar planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/128 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
537 kez görüntülendi