Hayvan Pazarında Dükkan Kiraya Verilecektir

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ulukavak Mahallesi, İskilip Caddesi, No: 116 adresinde Hayvan Pazarında bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen dükkanlar;

S.No İşyeri No Niteliği 1 Yıllık Muhammen Bedeli+KDV Geçici Teminat
1 116 F Dükkan 5.500,00 TL 165,00 TL
2 116 P Dükkan 5.500,00 TL 165,00 TL
3 120 B Dükkan 5.500,00 TL 165,00 TL

Bedeller üzerinden 3 (üç) yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 01.08.2018 Çarşamba günü saat: 11.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A Kanuni ikametgahı olması, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, noterden tasdikli imza sirküleri; D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin tasdikli imza sirküsünü vermeleri.  E- Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine veya Belediyemizin Ziraat Bankası TR 980001000078309681325003, Vakıfbank Şubesi TR 970001500158007290543901, Halkbank Şubesi TR 650001200931200007000001 iban nolu hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. F- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirecektir. İ)- İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

20 Temmuz 2018
440 kez görüntülendi