Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

4°C açık

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

4°C açık

Çalışma Yönetmeliği

T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b, 48 ve 49. Maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Belediye: Çorum Belediyesini,

b) Belediye Başkanlığı: Çorum Belediye Başkanlığını,

c) Belediye Başkanı: Çorum Belediye Başkanını,

e) Belediye Başkan Yardımcısı : Çorum Belediye Başkan Yardımcısını,

f) Müdürlük: Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü,

g) Müdür : Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünü,

h) Birim Sorumlusu: Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlularını,

i) Personel: Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında aşağıda belirtilen temel ilkeleri esas alır;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verilebilirlik,

d) Kurum içi yönetimde ve ili ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

e) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

f) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

g) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esaslılık,

h) Belediyenin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planları yapmak ve geleceğe dönük stratejiler belirlemek,

i) Belediyenin uygulamaya yönelik hizmetlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesi için kurumsal anlamda bir bütünlük içinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hizmetleri yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak,

j) Yönetici ve diğer pozisyonda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performanslarını arttırmak ve toplam kalite yönetimine göre yüksek standartlarda belediyecilik hizmeti vermektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Organizasyon Yapısı

Kuruluş

MADDE 6- (1), Spor İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak, Çorum Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Organizasyon Yapısı

MADDE 7- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Üst Yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır Müdürlük Bünyesindeki; Gençlik Hizmetleri birimi; Gençlik Faaliyetleri ve Gençlik Kampları Gençlik Hizmetleri Sorumlusuna bağlı olarak çalışır ve iki alt birimden oluşur. Spor Hizmetleri birimi; Organizasyon ve Planlama, Amatör Kulüplerle Koordinasyon, İdari ve Mali İşler ile Spor Sahaları ve Tesisler birimi Spor Hizmetleri Sorumlusuna bağlı olarak çalışır ve dört alt birimden oluşur. Organizasyon şemasındaki yapılanma; Müdür teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

(2) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere Müdür, şef, Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görevleri

MADDE 8- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a)Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve katılmak,

b)Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,

c)Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,

d)Gençlik ve Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek,

e)Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,

f)Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,

g)Gençlik ve Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,

h)Gençlik ve Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,

i)Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personel görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,

j)Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,

k)Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, spor seminerleri düzenlemek, spor fuarlarına katılım sağlamak, spor ve eğitim alanlarında kampanya ve törenler düzenlemek.

l)Sportif ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,

m)Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,

n)Eğitim, Gençlik ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.

o)Amatör spor kulüplerine destek sağlamak.

p)Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaların işletilmesi, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve işçilerimiz ile Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıklarının korunması için gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek.

r)Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyet takvimini düzenlenmek.

s)Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak kurslar gerçekleştirmek.

t)Halka spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına çeşitli branşlarda spor müsabakaları düzenlemek.

u)İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde destek sağlamak.

v)Müdürlüğümüz veya Belediyemiz bünyesinde bulunan otobüs ve minibüslerin uygun olması durumunda, Çorum Belediyesi Müdürlüklerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların, diğer kamu kurumları ile dernek ve amatör spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde Çorum Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu ulaşım fiyatları üzerinden veya başkanlık makamının onayı şartıyla ücretsiz olarak ulaşım hizmeti vermek.

y)Gençlere yönelik Gençlik faaliyetleri ve kamp faaliyetleri düzenlemek,

z)Gençlikle alakalı projeler üretmek, Çorum gençliğinin sosyal, kültürel, sportif becerilerini geliştirmek için etkinlikler düzenlemek,

w)Belediyemizce kurulan gençlik kamplarının bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, gençlik kamplarında mevcut demirbaşların malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve kullanılır şekilde bulundurmak ve gençlik kamplarında yapılacak faaliyetlerin takvimini düzenlenmek.

x)Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,


Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü’nün Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün yerine getirmekle mükellef olduğu görevler şunlardır;

a) Temsil ettiği Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek.

c) Belediye gelirlerinin tahsilinde, işlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

d) Belediye gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltabilmek maksadıyla; belediyenin ilgili birimleriyle koordinasyon sağlamak.

e) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak.

f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;

2) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatmak.

3) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak.

4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak.

5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, işlem süreçlerinde harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsilatının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

7) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak.

a)Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak;

b) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak.

c) Çalışma koşullarını iyileştirmek.

d) Personelin izin planını yapmak.

e) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirmek.

f) Alt birimlerdeki faaliyetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak

8) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, müdürlüğün görev ve sorumluluklarının ifasında;

a) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kiĢilere karĢı Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye

b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye

c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,

d) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,

e) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

f) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

g) İhaleler için; Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

h) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

j) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidir.

9) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

a) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,

b) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

c) Gerektiğinde Belediye Encümenine,

d) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına ya da kurullara, karşı sorumludur.

10) Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Müdürlüğünün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

a) Sayıştay’a,

b) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,

c) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

d) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur.


Birim Sorumlularının Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10-

(1) Gençlik Hizmetleri Sorumlusu, Gençlik Faaliyetleri Birimi ve Gençlik Kampları Birimlerinde yapılacak faaliyetlerin, organizasyonların vb. programların düzenlenmesinden ve koordinasyonların sağlanmasından, dokümantasyon ve raporlamaların yapılmasından ayrıca faaliyetler kapsamında gerekli güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasından sorumludur.

(2) Spor Hizmetleri Sorumlusu, Organizasyon ve Planlama, Amatör Kulüplerle Koordinasyon, İdari ve Mali İşler ile Spor Sahaları ve Tesisler birimlerinde yapılacak faaliyetlerin, organizasyonların vb. programların düzenlenmesinden ve koordinasyonların sağlanmasından, dokümantasyon ve raporlamaların yapılmasından ayrıca faaliyetler kapsamında gerekli güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasından sorumludur.

(3) Gençlik Hizmetleri Sorumlusu ve Spor Hizmetleri Sorumlusu kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Spor İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

(4) Diğer Müdürlük Personelleri; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen görevlerin gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Birim Sorumlusuna ve Spor İşleri Müdürüne karşı sorumludur.


Gençlik Faaliyetleri Birimi Görevleri

MADDE 11-

(1) İl bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi ve benzeri etkinliklerde bulunmak, tanıtım günleri düzenlemek,

(2) Gençleri, alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan korumak maksadıyla yayınlar yapmak,

(3) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

(4) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Gençlik ve Spor Bakanlığının ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.


Gençlik Kampları Birimi Görevleri

MADDE 12-

(1) Gençlikle ilgili yapılacak proje ve faaliyetlerin planlamasını üst yönetimin katılımı ile koordineli bir şekilde organize etmek,

(2) Gençlikle ilgili projeler üretmek, Çorum gençliğinin sosyal kültürel sportif becerilerini geliştirmek için, konferans, paneller, sohbetler, seminer, sempozyumlar vb. etkinlikler düzenlemek,

(3) Kamp faaliyetlerinin tanıtım ve duyurularını yapmak,

(4) Kamp başvurularını almak, kamp tarihlerini belirlemek,

(5) Gençlik Kamplarına süreli ve günü birlik ziyaretleri organize etmek,

(6) Gençlere doğa sevgisini ve doğada yaşama konusunda farkındalık kazandıracak kamp ve doğa sporları yaptırmak.

(7) Gençlere ekip ruhunu kazandırmak, birlikte çalışma ve ortak hareket edebilme için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri kamp alanlarımızda düzenlemek.

(8) Gençlere toprağın, ağacın ve doğal yaşamın hayatımızdaki önemini aktaracak olan fidan dikme, toprak bakımı vb. faaliyetler yaptırmak.

(9) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel, gelişimlerini sağlamak ve serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için etkinlikler düzenlemek.

(10) Gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda destek olmak.

(11) Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

(12) Gençlerin milli ve manevi değerler, etik ve insani değerler ile vatan sevgisi konusunda farkındalığını arttırmak.

(13) Gençlere deprem, sel vb. doğal afetlerde hayatta kalmak ve başa çıkma konusunda ilk yardım, arama kurtarma konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek.

(14) Gençlik kamplarımızda günü birlik ya da belirlenen günlerde yatılı olarak kalacak gençlere ulaşım, iae, konaklama ve kamplarda düzenlenecek etkinlikler için gerekli olan malzeme ihtiyaçlarını sağlamak ve ödüller vermek.

(15) Gençlere hayvan sevgisini kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

(16) İl bünyesindeki kurumlarının düzenleyecekleri gençlik faaliyetleri kapsamında Belediyemize ait gençlik kamp alanlarının kullanımını sağlamak.


Organizasyon ve Planlama Biriminin Görevleri

MADDE 13- (1) Planlama Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Ulusal ve Uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek üzere gerekli olan plan ve programları hazırlamak, hazırlanan programın uygulanmasını sağlamak,

b) Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları hazırlamak ve uygulamak,

c) Yaz-kış spor kursları düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri hazırlamak ve uygulamak,

d) Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek üzere program hazırlamak ve uygulamak,

e) Beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek için projeler hazırlamak ve uygulamak,

f) İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek üzere çeşitli spor kursları gerçekleştirmek üzere plan ve proje hazırlamak, kurs kayıtlarını gerçekleştirmek ve kurslar için gerekli antrenör ve eğitmenleri temin etmek.

g) Müdürlüğün yapacağı tüm spor faaliyetlerinde, ilgili federasyon, kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak ve izinleri almak,

h) Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve uygulamak,

i) Spor turnuvaları ve organizasyonlarını planlamak ve uygulamak,

j) Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,

k) Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak,

l) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporcuları tespit etmek ve Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak üzere yasal süreci başlatmak,

m) Sportif ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak,

n) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini sağlamak,


Amatör Kulüplerle Koordinasyon Biriminin Görevleri

MADDE 14- (1) Amatör Kulüplerle Koordinasyon Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Amatör spor kulüpleri ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

b) Amatör spor kulüplerinin yardım taleplerini değerlendirmek ve uygun görülenlere gerekli yardımların yapılmasını sağlamak için yasal işlemleri yapmak,

c) Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaların işletilmesini yapmak,

d) Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetler ile amatör spor kulüpleri tarafından kullanılması için gerekli tahsisleri yapmak, kullanım takvimini düzenlemek.

e) Halka spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına amatör spor kulüpleri ile iş birliğinde çeşitli branşlarda spor müsabakalarını düzenlemek.

f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde destek sağlamak.

g) Müdürlük veya Belediye bünyesinde bulunan otobüs ve minibüslerin uygun olması durumunda Çorum Belediyesi Müdürlüklerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile diğer kamu kurumlarının, dernek ve amatör spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde ulaşım hizmeti verilmesini sağlamak.


İdari ve Mali İşler Biriminin Görevleri

MADDE 15- (1) İdari ve Mali İşler Birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir;

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen- giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

c) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

d) Harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek, ihale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

e) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirir.


Spor Sahaları ve Tesisler Birimi Görevleri

MADDE 16- a) Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olup olmadığını kontrol edip onay vermek,

b) Birime bağlı personelin görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek,

c) İnsan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

d) Müsabakalarda görev alacak personel görevlendirmelerini yapmak,

e) Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikâyetleri değerlendirmek konularla ilgili üst yönetime önerilerde bulunmak,

f) Spor tesislerinin müsabaka öncesi müsabakaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

g) Saha ve salon gelirlerinin kontrolünü yapmak ve zamanında Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılmasını sağlamak,

h) Spor saha ve tesislerin ve spor yaparken kullanılan her türlü malzemenin en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,

i) Göreviyle ilgili evrak eşya ve gereçleri korumak ve saklamak,

j) Tesislerde yapılacak Müdürlüğün sportif faaliyetleri ile ücretsiz tahsislerin takvimini düzenlemek, tesis kullanım çizelgelerini düzenlemek,

k) Tesislerde yapılan sportif faaliyetler ile ilgili istatistiki çalışmaları yapmak,

l) Birim tesislerinde bulunan her türlü demirbaş ve sportif aletlerin bakım ve onarımını yapıp kullanıma hazır hale getirmek,

m) Belediye tarafından gerekli görüldüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak sportif kurslar düzenlemek,


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 17- (1) İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır.


Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu yönetmelik 3011 Sayılı Kanun doğrultusunda ilanından sonra yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.” şeklindeki Yönetmelik, Meclisçe OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.


2024 © Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü

Çerez Bilgilendirmesi

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Bu web sitesini kullanarak çerezleri kullanmamıza izin vermiş olursunuz.