Ulukavak Mahallesi, 3633 adanın güneyinde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3633 adanın güneyinde “Pazar yeri”; olarak planlı alanın 2500 m² lik kısmının Emsal: 1,80 y. en çok: 12.50 metre yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; olarak plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 7573,1) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP- 7574,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.12.2014-12/127 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/12/2014-11/01/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Aralık 2014
171 kez görüntülendi