DEZENFEKTAN MADDE ALIMI

DEZENFEKTAN MADDE ALIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Dezenfektan Madde Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/506174

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642250810-1455 – 3642245805
c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Belediyesine ait Hayvan Pazarı araç giriş-çıkış ünitelerinden geçiş yapacak araçların üzerindeki Patojen Mikroplardan arındırmak için 5000 kg Dezenfektan Madde Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İhale konusu mallar sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 15(Onbeş) takvim günü içerisinde tamamı teslim edilecektir. Dezenfektan maddesi idarenin talebine göre kg lar halinde Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Pazarı görevlilerine talep edilen gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 31.10.2018 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

   Ürün Sağlık Bakanlığından Biyosidal Ruhsatlı olmalıdır. Ürün tipi en az 2 ve 4   numaralarına haiz olmalı ve bu ruhsatı İstekliler İhale Teklif Dosyasında sunulacaktır.

 Stapylococcus aereus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536, Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Polio virus type 1, LSc-2ab, Adenovirus, type 5 strain Adenoid 75 ATCC VR-5, Murine norovirüs, Bakteriyofaj P001 ve Bakteriyofaj P008 mikrobiyallerine karşı etkinlik testlerinin T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvar tarafından yapılmış olması ve sonuçlara ait raporlar İhale teklif dosyasında  sunulacaktır.
İstekliler, teklifleri ile birlikte en geç 2015 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı laboratuvar tarafından yapılmış, stabilite, anti mikrobiyal  ve kimyasal analiz raporlarını içeren dokümanları İhale Teklif Dosyasında sunulacaktır.


Ürünün mikroorganizmalar üzerinde Log 5 lik bir bertaraf etkisi olmalı İstekliler bu özelliği akredite bir laboratuvardan alınmış belge ile belgelendirilecek ve belge İhale teklif dosyasında  sunulacaktır.

     Numune değerlendirilip sonrasında karar verilecek olup; İstekliler en az 250 ml numune teslim edecektir. İhale konusu dezenfektan Ürünlerin Test ve Analiz Raporlarını İstekliler Akredite edilmiş bir kuruluşa yaptıracak ve düzenlenen Rapor İhale Teklif dosyasında sunulacaktır. Akreditasyon Kuruluşunda yaptırılmayan Test ve Analiz Raporları kabul edilmeyecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat:5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

10 Ekim 2018
586 kez görüntülendi