Belediye Meclisi’nin 07/05/2013 Tarihinde Onaylanan Plan Değişikliklerine İlişkin İlan Metni

–         İLAN –

 

            1–   Karaağaç Köyü, Güvenli Mevki, 17-A pafta, 129 nolu parselde Emsal: 0.30 h.max: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklif planı, 129 nolu parselde kurulması planlanan tesis için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 14.07.2005 tarihli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” gereğince Belediyemiz İnceleme Kurulunca hazırlanan inceleme raporunda yer alan bilgiler ışığında; vaziyet planında parselin etrafından tüm cephelerden 10’ ar metre, LPG yer altı tankı emniyet valfi merkez olmak üzere LPG tankının dört tarafından 7,5 metre, Akaryakıt tanklarının en dış kenarından olmak üzere dört tarafından 5’er metre, dispanserlerin etrafından dört tarafından 6’ şar metre Sağlık Koruma Bandı (emniyet) mesafesi bırakılması şeklinde ifadelerin plan notlarına eklenerek, plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


            2–   Çepni mahallesi, 19j3a,19j3b,19j2c,19k1d nolu imar ve 331, 330, 352, 328 nolu kadastro adaları dahilinde kalan yaklaşık 25 hektarlık alanda belediyemizce ihale yöntemi ile elde edilmiş 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planları teklifi müellif tarafından hazırlanan şekli ve plan notlarıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


            3–    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede, Taks ve Kaks değerlerinin aynı tutulması sonucu alanda herhangi bir yoğunluk artışı oluşmadığı, kat artışı yapıldığı ve plana esas jeolojik ve jeoteknik etütünde yapıldığı görülmüş olup,Ulukavak Mahallesi, 2627 ada, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellerin Taks: 0.35, Kaks: 1.75 h.max: 18.50 yapılaşma koşullarında zemin kat ticaret olmak üzere konut alanı olarak teklif edilen plan müellifince hazırlanan 1/5000 razım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


            4–   KSS sitesi, Üniversite alanı arasında yeşil alan planlaması yapıldığı ve yol akslarında düzeltmeler yapılması şeklinde ve 3848, 3849, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 892, 3979, 3978, 3863, 3866, 3867, 3870, 3871, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878,3894, 3895, 3879,3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889,3896, 3897, 3898, 3899, 3904, 3905, 3906 adalar dahilindeki yaklaşık 55 hektarlık alanda plan müellifince hazırlanan üniversite alanı ve bitişik nizam 2 kat ticaret alanı planlaması şeklindeki 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


         5-   Bahçelievler Mahallesi 2595, 4135, 1728 adalar, Ulukuvak Mahallesi 3742 ada, İbrahimçayırı Mevki, 3366, 3377, 3379, 3374, 3837 adalar, Yavruturna Mahallesi, 772, 783, 848 adalar, Gülabibey Mahallesi, 500, 2945, 1038 adalar, Tepecik, 1003ada, Çoraklık, 2246, 2394, 1810, 2452 adalarda “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi” şeklinde plan notu getirildiğinden, Tepecik Mahallesi 250 ada, Ulukavak Mahallesi, 2480 adanın Osmancık Caddesinden cephe alan parselleri ve 848 adanın Bahabey Caddesinden cephe alan parsellerinde ayrıca asmakatın saçak seviyesine ve emsale dahil edilmemesi yönünde plan notu eklenerek, plan müellifince hazırlanan 22 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


         6-  İl Milli Eğitim Müdürlüğünün plan revizyonu talebine ilişkin, Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 38 ve 176 nolu parsellerin Askeri Alan da kalan kısımlarının “Anaokulu ve Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı revizyonu 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


           7-  910 ada, 34 nolu parselin blok nizam 8 kat konut alanı olarak hazırlanan plan teklifi ile;

  • Plan onama sınırı, Çorum İli Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 58 pafta, 910 ada, 34 ve 35 nolu parseli kapsar.
    • Proje Alanında yapılacak her türlü inşaatta “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine” ve “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine” uyulacaktır.
    • Konut kullanımının olacağı normal katlarda kullanım alanı parsel alanının % 40 ‘ını geçmeyecektir.

  • Parsel üzerinde yapılacak binanın bodrum, zemin ve asma katları ticari kullanıma ayrılabilecektir.
  • Otopark İhtiyacı yönetmeliklerde belirtildiği miktarlarda parselinde çözümlenmek durumundadır.  
  • Bodrum katların % 50 ‘si inşaat alanına dahil değildir.
  • Asma kat yapılabilir. Asmakat inşaat alanına ve saçak seviyesine dahil değildir.
  • Binada açık ve kapalı çıkma yapılabilecektir.

      Şeklinde plan notları eklenerek ve taban alanı % 50 olarak,

Bahçelievler Mahallesi, 58 pafta, 910 ada, 34 nolu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli            nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


         8-  Ulukavak Mahallesi, 2670 ada, 236, 58, 59 nolu parseller yaklaşık 958 m² büyüklükte cami alanı olarak planlı iken, 04.05.2012 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararıyla 229, 230 nolu parsellerin cami alanına katıldığı, 235 ve 237 nolu parsellerin ise konut alanı ile cami alanını ayırmak üzere 7 metrelik yol olarak plan değişikliğinin onaylandığı görülmüş olup, 2670 ada, yol olarak planlı 235, 237 parseller ile imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak planlı 231, 232, 238, 239 nolu parsellerin cami alanına katılması şeklindeki,

Ulukavak Mahallesi, 2670 ada, 236, 58, 59, 229, 230,  235, 237, 231, 232, 238, 239 nolu parsellerin “İbadet Yeri” olarak, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi ile plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

13 Mart 2013
215 kez görüntülendi