Belediye Başkanlığından…

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Çepni Mahallesi, Hıdırlık Caddesi üzerinde,Ulumezar karşısında bulunan,mülkiyeti Belediyemize ait Ekmek Fabrikası,içerisinde yer alan demirbaşlarla birlikte, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde yıllığı 21.000,00 TL Tahmini Bedel ve 630,00 TL geçici Teminat üzerinden 3 yıl müddetle kiraya verilecektir. İşin ihalesi 15.03.2010 Pazartesi günü saat 14.00′ de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümenimiz huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.Noterden tasdikli imza sirküleri vermeleri. D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez, E- Geçici teminatlarını vermeleri F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri. H-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

İlan Tarihleri : 04.03.2010– 08.03.2010

İlanımız 16 cm x 9 cm. ebadında yayınlanacak olup, Fazlası için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

04 Mart 2010
282 kez görüntülendi