ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Merkez Yavruturna Mahallesi, Cumartesi Pazarı Mevkiinde Bahabey Caddesine cepheli tapu kütüğünün 11/1 pafta, 826 ada, 885 parsel numarasında kayıtlı 2.994,85 m² miktarındaki imar planında Çarşı + Konut işaretli, kat karşılığında yaptırılan üzerine bina inşa edilen ve kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulde, aşağıda nitelikleri belirtilen 4 adet mesken hazırlanan şartnameleri dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. İşin ihalesi 28.04.2011 Perşembe günü saat 14.00′ de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümenimiz huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi. C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A-B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge, E- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, F-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) G-Geçici Teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. Keyfiyet İlan olunur

SN

Bul.Kat-Bağ.Bl.No:

Arsa P.

Niteliği

Mes.Alanı m²

Tah.Bed.(TL)+ KDV

Geçici Tem.(TL)

1

B Blok 8.Kat-No:29

48/5316

Mesken

140 m²

70.000,00 + % 1

2.100,00

2

B Blok 8.Kat-No:30

48/5316

Mesken

140 m²

75.000,00 + % 1

2.250,00

3

B Blok 8.Kat-No:32

48/5316

Mesken

140 m²

75.000,00 + % 1

2.250,00

4

C Blok 8.Kat-No:32

48/5316

Mesken

140 m²

75.000,00 + % 1

2.250,00
15 Nisan 2011
202 kez görüntülendi