ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemiz Oto Terminalinde bulunan 11/F ve P21 nolu işyerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 2 (iki) yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 28.02.2013 Perşembe günü saat:14.00`de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri.E-Geçici Teminatlarını vermeleri. F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır, H- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. İ-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getireceklerdir.

S.NO

İş Yeri No

Yeri

Niteliği

M2

1 Yıllık Tahmini Bedeli + KDV

Geç.Tem (TL)

1

11/F

Oto Terminalinde

Minibüs Yazıhanesi

12

3.000,00.-TL

90,00.-TL

2

P21

Oto Terminalinde

Otobüs Yazıhanesi

45

12.000,00.-TL

360,00.-TL

15 Şubat 2013
153 kez görüntülendi