Çöplü Mahallesi, 4005 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde plan değişikliği

Çöplü Mahallesi, 4005 ada, 13 ve 14 nolu parseller için 2. Etap 160(+2 kapıcı dairesi) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin 30.04.2015 tarih ve 1767 sayılı yazılarında belirtmiş olduğu yapılaşma ve ifraz işlemi aşamalarında yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek maksadıyla plan notlarına;

1-Konut Ada/Parsellerinde Toplam İnşaat Alanının % 2 sini Geçmemek Kaydıyla Ticari Birimler Yer Alabilir. Yapılacak Ticari Birimlerin Yerleri İle Büyüklükleri Vaziyet Planına Göre Belirlenir Ve İfraz Edilebilir. Bu Alanlar İnşaat Emsaline Dahildir.

2-Konut Ada/Parsellerinde; Yaşayacak Nüfusun İhtiyacını Karşılamak Üzere Ve Toplam İnşaat Emsaline Dahil Olmak Koşulu İle Dini Tesisler Yapılabilir. Yapılacak Dini Tesislerin Yerleri Ve Büyüklükleri Vaziyet Planına Göre Belirlenir. Bu Yapıların İmar Yoluna Cephesi Bulunmaması Durumunda Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Göre Belirlenir.

3-Planlama Alanında İhtiyaç Duyulması Halinde, İmar Planı Değişikliği Yapılmadan İmar Ada/Parselleri İçerisinde İlgili Kurum Görüşü Alınarak Teknik Altyapı Alanları Ve Özel Teknik altyapı Alanları Yapılabilir.

4-Teknik Altyapı Ve Özel Teknik Altyapı Alanlarında; Trafo, Telekom Yapıları, Santral Binaları, Arıtma Tesisi, Su Deposu Vb. Kullanımlar Yer Alabilir. Bu Alanlar Vaziyet Planına Göre İfraz Edilebilir. 5-İmar Ada/Parsellerinin Yola Cephesi Olmayan Bölümlerinde, Kurum Görüşü Doğrultusunda Yapılması Gerekli Teknik Altyapı Ve Özel Teknik Altyapı Alanlarının Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Göre Belirlenir. Hükümlerinin eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-5010,2) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/108 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
469 kez görüntülendi