150 adet Tekstil Atık Kumbara Yerinin 3 Yıl Müddetle Kiraya Verilmesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve yüklenici tarafından geri dönüşüm ve geri kazanım ile değerlendirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla toplanması için belediyemizin belirleyeceği yerlere konulacak 150 adet Tekstil Atık Kumbara yeri;

Sıra NO Malzemenin Cinsi Miktarı (Adet) 3 (Üç) Yıllık Tahmini Bedel (Kdv Dahil) Geçici Teminat
1 Tekstil Atık Kumbarası (TAK) 150 1.562.000,00-TL 46.860,00-TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 18.01.2022 Salı günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

Gerçek Kişiler için; A- Kanuni İkametgah Belgesi (Son 1 ay içerisinde alınmış), B-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, C-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair,ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) D-Bağlı olduğu meslek odasından alınacak oda kayıt belgesi, E-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(Faks ile gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G-İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03,Vakıfbank Şubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439 01,Halk Bankası Şubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. H-İhaleye katılacak olanların, Belediyemize borcu olmadığına dair(taksitli borçlar hariç)Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ- Sabıka kaydı(Son 1 hafta içerisinde alınmış), J- 04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastoner), 04 02 21 (işlenmemiş tekstil elyafı atıkları), 04 02 22 (işlenmiş tekstil elyafı atıkları), 19 12 08 (tekstil malzemeleri), 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler, 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodlarından en az biri ile ilgili toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” a sahip olması. (İhale tarihi itibari ile geçerli) K- En az 1 Yıl Kullanılmış giyim/tekstil atıklarının toplaması ve ayrıştırılması işini lisanslı olarak yapmış olmak, (İş Deneyim Belgesi). L-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. M-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri yukarıda istenilen belgeleri hazırlayarak İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. N- İhaleye katılacakların ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Tüzel Kişiler için; A-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, B- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmesi gerekmektedir. C-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel kişiliği oluşturan ortakların hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte), E- Tüzel kişiliği oluşturan ortakların sabıka kaydı(Son 1 hafta içerisinde alınmış), F-Tüzel kişiliği oluşturan firmanın (şirket) ve firma ortaklarının Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair belgelerin sunulması.(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) G-İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03,Vakıfbank Şubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439 01,Halk Bankası Şubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. H- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,(Faks ile gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) İ- İhaleye katılacak olanların, Belediyemize borcu olmadığına dair(taksitli borçlar hariç)Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, J- 04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastoner), 04 02 21 (işlenmemiş tekstil elyafı atıkları), 04 02 22 (işlenmiş tekstil elyafı atıkları), 19 12 08 (tekstil malzemeleri), 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler, 20 01 11 (tekstil ürünleri) atık kodlarından en az biri ile ilgili toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikesiz Atık Toplama- Ayırma “Geçici Faaliyet Belgesi” veya “Lisans” a sahip olması. (İhale tarihi itibari ile geçerli) K- En az 1 Yıl Kullanılmış giyim/tekstil atıklarının toplaması ve ayrıştırılması işini lisanslı olarak yapmış olmak, (İş Deneyim Belgesi) L-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) M-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri yukarıda istenilen belgeleri hazırlayarak İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir. N- İhaleye katılacakların ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

05 Ocak 2022
165 kez görüntülendi