ARSA SATIŞI İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait  15 adet arsa aşağıda belirtildiği üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

S.NO: MAH. ADA PARSEL  TOPLAM m² TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 
1. AYARIK 88 566 3302,86 3.000.000,00 90.000,00
2. BAHÇELİEVLER 2651 452 335,32 130.000,00 3.900,00
3. BAHÇELİEVLER 2651 453 543,37 220.000,00 6.600,00
4. ULUKAVAK 4467 6 702,17 500.000,00 15.000,00
5. ULUKAVAK 3135 52 504,63 700.000,00 21.000,00
6. ULUKAVAK 3135 53 472,28
7. ULUKAVAK 3137 49 414,46 600.000,00 18.000,00
8. ULUKAVAK 3137 54 407,88
9. ULUKAVAK 3137 50 408,35 550.000,00 16.500,00
10. ULUKAVAK 3137 51 361,26
11. ULUKAVAK 3177 1 557,89 400.000,00 12.000,00
12. ULUKAVAK 3177 2 581,72 410.000,00 12.300,00
13. ULUKAVAK 3180 142 492,33 340.000,00 10.200,00
14. GÜLABİBEY 2377 185 687,99 510.000,00 15.300,00
15. GÜLABİBEY 2377 186 758,24 900.000,00 27.000,00

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 11.07.2019 Perşembe günü saat: 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Ç- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. D- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F- Geçici teminatlarını vermeleri, G- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) Ğ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H)- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

Not: Ulukavak Mahallesi 3135 ada 52 ve 53 nolu parseller, 3137 ada 49 ve 54 nolu parseller ile 3137 ada 50 ve 51 nolu parsellerin ayrı ayrı tevhid şartı olduğundan satışları; 3135 ada 52 ve 53 nolu parseller birlikte, 3137 Ada 49 ve 54 nolu parseller birlikte ve 3137 ada 50 ve 51 nolu parseller birlikte yapılacaktır.

27 Haziran 2019
848 kez görüntülendi