ATM YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: İlimiz Ulukavak Mahallesi, Varinli Caddesi, No:73’deki Zübeyde Hanım Apartmanının kuzeyinde bulunan ve şartnamede yeri ve koordinatları belirtilen10 m2’lik alan ATM (Otomatik Vezne Makinesi) yeri olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Tahmini Bedel: 1 Yıllığı 12.000,00TL+ KDV

Geçici Teminat: 360,00TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.02.2022 Salı günü saat: 13.30’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B– Kanuni İkametgâh Belgesi, C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, D– Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri, E-  İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, G– İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. H- İhaleye katılacak tüzel kişilikler; tüzelkişiliği temsilen genel kurul, yönetim kurullarından veya şube müdürlüklerinden ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmeleri gerekmektedir. İ- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. J- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Keyfiyet ilan olunur.

02 Şubat 2022
151 kez görüntülendi