ÇAY OCAĞININ KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Belediyemiz Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan 42 nolu, 50,00 m2 yüzölçümlü çay ocağı 3 (üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Hal Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 12.06.2017 Pazartesi  günü saat : 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 1 Yıllığı 10.400,00 TL + KDV Geçici Teminatı : 312,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- T.C. Vatandaşı olmak, D- Reşit ve Mümeyyiz olmak, E- Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak, F- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak. G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarda istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

29 Mayıs 2017
278 kez görüntülendi