Sarmaşa Köyü, 130 ada 97 nolu parsel uygulama imar planı

Sarmaşa Köyü, 130 ada 97 nolu parsel için;

Teklif imar planında söz konusu parselin Bağ Alanı (Düşük Yoğunluklu Konut Alanı) olarak planlandığı, bağ alanları için Emsal: 0.15 (toplam inşaat alanı 150 m² yi geçemez), Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarının belirlendiği, ulaşım aksı olarak 10 metrelik taşıt yolları planlandığı ve paftasında aşağıda belirtilen plan notları yer aldığı yapılan incelemede anlaşılmıştır.

►Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri, Planlı Planlar İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

► Enerji nakil hatları ve koruma kuşakları altında kalan parsellerde ilgili kurum ve/veya kuruluştan uygun görüş alınmadan yapılaşma yapılamaz.

► İfraz ile oluşturulacak bağ parsellerinde parsel büyüklüğü 1000 m² den küçük, parsellerin yola bakan cepheleri 20 metreden dar olamaz.

► 1000 m² büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir.

Dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde birden fazla konut kullanım oluşturulamaz,

► Her bir bağımsız bölüm için 1 araç olacak şekilde otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.

► Komşu parsellere ve yollara minimum yaklaşma mesafesi 5 metredir.

► Yapılar; yapı yaklaşma mesafeleri ihlal edilmemek şartı ile parselin istenilen yerine yapılabilir.

►Yapıların yola yaklaşma mesafesi planda öngörüldüğü ölçüde ise yoldan kotlandırma yapılır. Aksi takdirde yola yaklaşma mesafesinin daha fazla olması durumunda kotlandırma tabii zeminden yapılır.  Kottan dolayı bodrum kat tabii zeminde açığa çıkarılamaz.

►Bir parselde bir birim bağımsız bölüm yer alacak olup toplam inşaat alanı 150 m²’yi geçemez. Kat irtifakı / mülkiyeti kurulamaz.

►İki kattan fazla inşaat yapılamaz.

►Parsellerin sınırlarına yapılacak duvar yüksekliği yönetmeliğin öngördüğü yüksekliği aşamaz.

►Parsel içinde bina haricinde yapılacak müştemilat binaları toplam inşaat alanına dahildir. Şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 33273) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 33274)  ,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.06.2018 tarih  113  sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11.06.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

11 Haziran 2018
694 kez görüntülendi