Sıklık Mahallesi, 165 ada 5 ve 8 nolu parsellere ve yakın çevresi hazırlanan plan değişikliği

Sıklık Mahallesi, 165 ada 5 ve 8 nolu parsellere ve yakın çevresi için:

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 1. bendinde “Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.” Denilmekte olup,

İmar planı değişikliği hakkında 12 adet kamu kurum ve kuruluşlarına plan değişikliği hakkında görüş sorulmuş olup DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, YEDAŞ ve MTA’ nın plan değişikliği hakkında şartlı uygun görüş verdikleri diğer kurumların ise uygun görüş bildirdikleri;

165 ada 5 ve 8 nolu parsellerin yaklaşık 1,95 hektarlık kısmının Emsal: 0.60, Yençok: 11.50, yapı yaklaşma mesafeleri karayollarından 25 metre diğer kısımlardan ise 10 metre olacak şekilde “Ticaret Alanı” işaretlendiği, parselin kalan kısmının ise park alanı olarak işaretlendiği,

Plan notlarına;

  • Her türlü taşkın tedbirinin taşınmaz malikince alınması, DSİ’ den zarar ziyan talep edilmemesi, su basman kotunun tabi zemin kotundan yeterince yukarıda yapılması, taşınmazdaki yapılaşmadan dolayı oluşabilecek ve 3. Kişilerin görebileceği zarar ziyandan DSİ’ nin sorumlu tutulmaması, su ihtiyacının yer altı suyundan temin edilmesi halinde 167 sayılı kanun gereği izin alınması ve atıklar konusunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile Katı Atık Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulacaktır.
  • Derece zon için belirtilen tedbir ve öneriler ile 5686 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Ek-8 hükümlerine göre işlem yapılmalıdır.
  • Alandan Enerji Nakil Hattı geçmesi nedeniyle Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulacak olup yapılaşma koşullarında TEİAŞ ve YEDAŞ’ dan görüş istenilecektir.
  • Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.
  • İki kattan fazla yapı yapılamaz.
  • Söz konusu alanda birden fazla parsel oluşturulması durumunda minimum parsel cephesi 100 metre ve komşu parsele yapı yaklaşma mesafesi 10 metre olarak uygulanacak olup, ifraz veya tevhit işlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü istenilecektir. Şeklinde plan notu eklendiği,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 2/b Bendinde “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” Denilmekte olup imar planı değişikliği ile kaldırılan yeşil alanların yine aynı bölge içerisinde aynı miktarda karşılanması Şeklinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8325,7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5784,9) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince  06.09.2019 tarih 105 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  09.09.2019 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

09 Eylül 2019
434 kez görüntülendi