Yüksekliklerin Belirlenmesine ilişkin Plan değişiklikleri 2

İmar planlarında yüksekliğin “serbest” olarak belirtildiği  ilgili adalarda yakın çevre kat yükseklikleri, mevcut plan durumu, ruhsatlı yapılar ve gelecekteki yapılaşma beklentileri de dikkate alınarak, plan müellifince hazırlanan teklif plan üzerinde  İmar Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda;  Çepni mahallesi, 4743 ada Y.ençok: 30.50 metre (8 katı geçemez), 4283, 4284 adalar da Y.ençok :45.50 metre, 4073, 4074, 4075 adalarda Y. ençok: 12.50 metre, 4555, 1296, 4548 adalarda Y.ençok: 70 metre, ayrıca plan notlarında; “plan üzerinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin altına düşülmemek kaydıyla, 4 kat ve üzeri yüksek katlı yapı yapılması durumunda ön, yan ve arka bahçe mesafelerinin tayininde Planlı Alanlar Yönetmeliği Madde 23’de belirtilen hükümler geçerlidir.” ifadesinin eklenmesi, Tepecik Mahallesi, 2043 ada Y.ençok: 12 kat, 2044, 2061, 2068 adalarda Y.ençok: 5kat, 2056 ada da Y.ençok: 2 kat, Ulukavak Mahallesi, 3131 ada Y.ençok: 5 kat, 3156 ada Y.ençok: 5 kat, Çöplü Mahallesi, 1571 ada, Y.en çok: 6 kat, Gülabibey Mahallesi, 3843 ada 2 parselde Y.ençok: 30.50 metre olarak belirlenmiştir. Şeklindeki İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.

Yapılan işaretle oylama sonunda; Çepni Mahallesi, 4743, 4283, 4284, 4073, 4074, 4075, 4555, 4548, 1296 adalar, Tepecik mahallesi, 2043, 2068, 2056, 2061, 2044 adalar, Ulukavak Mahallesi, 3131, 3156 adalar, Çöplü Mahallesi 1571 ada ve Gülabibey Mahallesi, 3843 ada 2 parselde belediyemiz tarafından, A grubu plan müellifine hazırlattırılan1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 19382542) değişikliği, Meclis üyelerinden; Nazik Bulut, Ahmet Özdel, Erkan Özbal, Didem Tokgöz Semiz, Tuncay Yılmaz, Mustafa Gürbüzer, Meserret Adeviye Gariboğlu, Şentürk Gülnaz, Tuncel Gürgen, Hüseyin Gazi Uysal’ın “4555, 4548, 1296, 2043, 3843, 4283 ve 4284 adalarında yapılan düzenleme alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özellikleri olumsuz etkileyeceğinden bu adalar için karar uygun bulunmamıştır.” Şeklinde şerhlerine karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA 08.06.2021 tarih ve 104 sayılı BMK  ile onanmıştır.

Onaylı uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  14.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

14 Haziran 2021
260 kez görüntülendi