YUNUS EMRE KATLI OTOPARKI KİRA İHALESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen  katlı açık  otopark;

S.NO KİRALANACAK OTOPARK Pafta No Ada Alanı m² Araç Sayısı (Adet) 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL(KDV hariç) GEÇİCİ TEMİNAT

 

1 Yunus Emre Katlı Otoparkı  

450

 

29

 

2.374,34

 

345

95.000,00.-TL

5.000,00.-TL

hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak Açık Teklif Artırma Usulü ile 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname :Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri :30.05.2019 Perşembe günü saat : 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler :A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve ayrıca irtibat için telefon fax ve varsa elektronik posta adresi,  C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri,(faks ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.) E- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F)-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. I- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K-Çorum il sınırları içerisinde en az 2 yıl müddetle 1 adet kapalı otopark işlettiğine dair Vergi Dairelerinden veya ilgili resmi kurumlardan alınan onaylı belge ihale dosyasında komisyona sunulacaktır. Keyfiyet ilan olunur.

22 Mayıs 2019
535 kez görüntülendi