Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C az bulutlu

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

14°C az bulutlu

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
01.02.2022 22
Celilkırı Köyü, 150, 334, 452, 335, 155, 152 nolu adalarda ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19146325) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19867642) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 21
Şehir içi ulaşım hatlarında kullanılmakta olan ücretsiz kart sahiplerinin taşınması hususunda toplu taşıma gerçekleştirilen yüklenici firmalara 01.02.2022 tarihinden itibaren 31.01.2023 tarihinde kadar taşıma yapılan her ücretsiz kart sahibi yolcu için 1 tam kontör ücreti aylık maksimum 200.000 (ikiyüzbin) biniş için gelir desteği verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 20
5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddenin “p" fıkrası gereğince, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesi İşinin yeniden 10 yıla kadar kiraya verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 19
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden; İlimiz, Çepni Mahallesi 5010 ada 3 nolu parsel, Kuruçay Mahallesi 271 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 nolu parseller, 272 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 nolu parseller, 273 ada, 1 nolu parsel, 274 ada 1 nolu parselde bulunan arsaların satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, trampadan Belediye lehine fark çıkması halinde farkın tahsiline veya feragatine, aleyhine fark çıkması halinde farkı ödeyebilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesinde evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 18
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince; 55.487.325,00 TL ayni ve 24.250.000.00 TL nakit olmak üzere toplam 79.737.325,00 TL olan şirket sermayesinin, halk et hizmetlerinin büyütülmesi ve şehir içi toplu ulaşım projesinin uygulamaya geçirilmesi için 21.000.000,00 TL artırılarak toplam 100.737.325,00 TL’ ye çıkartılması ve artırılan 21.000.000,00 TL sermaye tutarının nakit olarak verilmesi, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 17
Maliye Bakanlığınca belirlenen, 2022 Mali Yılı Bütçe Kanununun ilgili cetveli gereği en son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu 250.001 den 1.000.000’na kadar olan yerler için belirlenen; Belediyemizde görev yapan Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan fiilen mesai yapan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline unvan farkı aranmaksızın, 2022 Mali yılında uygulanan 575,00 TL aylık tavan ücreti ödenmesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 16
1. Ulukavak Mahallesi, 4905 ve 3127 nolu adaların bir kısmına yönelik A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyası, 2. Gülabibey Mahallesi, 1401 ve 1418 nolu adalar ve çevresine yönelik A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyası, 3. 20.01.2022 tarih 2078 sayılı başvuru evrakıyla teklif edilen, Yaydiğin Köyü, 2821 ada, 9 nolu parsele yönelik A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif dosyası olmak üzere; 3 adet ilave imar planı/imar planı ve imar planı değişikliği taleplerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 15
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden, Sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması, sokak hayvanları doğal yaşam parklarının teşekkül ettirilmesi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin hizmetlerin yapılabilmesi için birlik kurulması, kurulacak olan Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (ÇOSHAYKOB)’ ne Belediyemizin üye olması, Birlik tüzüğüne imza atması ve Birlik katkı payını vermesi için, Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 14
Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 188 Sayılı Kararı ile onaylanan, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 13.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılan, Çepni Mahallesi 4381 ada için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19278251) değişikliğine yapılan itiraz, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA reddedilmiştir.
İndir
07.01.2022 13
İşin büyüklüğü, kapsamı, süresi, şehrin 30 yıllık gelişme vizyonunu ortaya çıkaracak önemde bir plan olması dikkate alınarak “1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım çalışmasının bütüncül olarak hazırlanması ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının yenilenme işinin İller Bankası A.Ş. tarafından yaptırılması için İller Bankası AŞ.’ ye 08.04.2021 tarih ve 61 sayılı Belediye Meclis kararı ile verilen yetkinin” geri alınması ve ihalenin iptal edilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 12
Çorum genelinde muhtelif bölgelerde “Genel Otopark" yerlerinin İmar Planlarında belirlenmesine yönelik yaklaşık 3.5 hektarlık alanda Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19106389) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.01.2022 11
Yavruturna Mahallesi, 732, 1018, 795 nolu adalarda ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19912597) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19421525) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
07.01.2022 10
Karakeçili Mahallesi, 139 ada, 151 ve 29 nolu parseller ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesine Meclisce OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
İndir
07.01.2022 9
Çepni Mahallesi, 4667 ada, 4 parselde A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif dosyası, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 8
Belediyemizde 5393 Sayılı Kanununun 49 uncu maddesine göre, 2022 yılı içerisinde çalıştırılacak olan 5 mimar, 2 şehir plancısı, 30 Mühendis, 3 Kimyager, 7 Ekonomist, 3 Avukat, “ 1 Jeofizikçi, 18 Eğitmen, 3 Veteriner, 2 Tekniker ve 1 Peyzaj Mimarı sözleşmeli personelin ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genelge eki (1) sayılı Sözleşmeli Ücret Tavanları Cetvelinde gösterilen, Belediyeler için 2022 yılında unvan bazında belirlenen taban ücretten ödenmesi, Sözleşme ücretine ilaveten, sözleşmeli personelin, taban ücretinin üzerine Belediyede çalıştıkları her yıl için sözleşme ücretinin % 1’i kadar tutarın hesaplanarak eklenmesi ve tespit edilen sözleşme ücretinin tavan tutarını aşmayacak şekilde belirlenmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 7
5393 Sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesinin (L) fıkrası, ayrıca Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin 1. Bendi gereği, Belediyemiz teşkilat kadrolarında bulunan, Kararda belirtilen Kadroların iptal edilerek, Norm Kadro Standardı gereği kullanılmak üzere, Kararda belirtilen Kadroların ihdas edilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir
İndir
07.01.2022 6
Belediyemizin devam eden ve 2022 yılı yatırım programı içerisinde ihale edilecek projeler ile gerektiğinde gayrimenkul satın alma, kamulaştırma giderleri, cari giderler ile mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren İller Bankası, Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından 60.000.000,00 TL (AltmışmilyonTürkLirası), 120 aya kadar vadeli kredi kullanılması için İller Bankası A.Ş’ den temlik verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68'inci maddesinin (d) ve (e) bentleri gereğince, Belediye Başkanına yetki verilmesi Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA Kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 5
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çepni Mahallesi, 4167 ada, 1 nolu parsel üzerinde Belediyemiz tarafından inşa edilen Millet Bahçesindeki restoran, kafeteryalar ile büfeleri ticari olarak kullanmak ve üçüncü şahıslara kiraya vermek üzere Maliye Hazinesinden alt kiracı olarak 10 (on) yıl müddetle kiralanmasına, üçüncü kişi ve kuruluşlara 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine, bununla ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 4
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Gayri Menkullerden İlimiz, Ayarık Mahallesi, Kararda belirtilen ada ve parsellerde bulunan arsaların satışı, takası, tahsisi ve trampa edilmesi, trampadan Belediye lehine fark çıkması halinde farkın tahsiline veya feragatine, aleyhine fark çıkması halinde farkı ödeyebilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesinde evrakları imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
07.01.2022 3
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e-fıkrasına istinaden; Meclis Kararı'nda yüzölçümleri belirtilen bedeller üzerinden karşılıklı trampa edilmesi, ortaya çıkan aradaki farkında Belediyemizin Vergi Borçlarından mahsup edilmesine, trampa işlemi sırasında güncel vergi borcumuzun aradaki farktan fazla olması halinde vergi borcumuzun aradaki fark kadar olan kısmının mahsup edilmesine, trampa yapılmasına, trampadan doğacak ve ödenecek fiyat farklarının alınmasına ve ödenmesine, her türlü sözleşmenin yapılmasına, trampa iş ve işlemlerinin yapılmasına ve ayrıca diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşme, anlaşma, protokol ve sözleşme, takas protokolü vb. yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü