Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

0°C kar yağışlı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

0°C kar yağışlı

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
06.06.2022 80
5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e fıkrasına istinaden, maliklerin mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla, Gülabibey Mahallesi, 2779 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin, Belediyemize ait Gülabibey Mahallesi, 2777 ada, 19, 20, 21, 22 numaralı parsellerle karşılıklı olarak trampa edilmesi, trampadan Belediye lehine fark çıkması halinde farkın tahsiline veya feragatine, aleyhine fark çıkması halinde farkı ödeyebilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesinde evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 79
Yaydiğin Köyü, 2821 ada, 9 parsel için malikleri tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılarak Belediyemize sunulmuş olan, İmar Komisyonunca da uygun bulunmayan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (UİP: 19645498) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA reddedilmiştir.
İndir
06.06.2022 78
1- Çorum İli, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, 1844 ada 1 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 2- Çorum İli, Merkez İlçesi, Gülabibey Mahallesi, 2603 nolu adaya yönelik 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi olmak üzere; Toplam 2 adet İmar Planı Değişikliği teklifinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 31. Maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 77
5393 Sayılı Belediye Kanununa istinaden; Çorum İli Merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 2426 Ada 180 Numaralı Parsele ilişkin, Milli Savunma Bakanlığının, 26 Mayıs 2022 tarihli ilgi yazısına istinaden yapılması gereken; çevre emniyet duvarı ve çevre düzenleme iş ve işlemlerinin Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yapılması ve veya yaptırılması koşuluyla, 2426 Ada 180 Numaralı Parselden 30 metrekarelik kısmının yola terki ile ilgili düzenlenecek protokolü imzalamak, yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 76
Çorum Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çorum Gençlik Merkezi Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezleri; Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla, sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve sportif faaliyetleri düzenleyen merkez olduğundan, Piri Baba Parkı Sanat Sokağında bulunan 2/6 numaralı iş yerini “Genç Ofis” olarak kullanılmak ve devamlı faaliyette bulunmak, başka amaçla kullanmamak şartıyla, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Çorum Gençlik Merkezine tahsis edilmesi, amacı dışında kullanılmasının tespit edilmesi halinde tahsisin iptal edilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
09.05.2022 75
2021 Yılı Bütçesi Kesin Hesabı ve Taşınır Yönetim Hesabı, Kararda yazılı şekli ile oylaması tamamlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesap cetvelleri ile Taşınır Yönetimi Hesabı cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiştir.
İndir
06.05.2022 74
22.02.2018 tarihinde yayınlanan Otopark yönetmeliğinin 4. Maddesinin j bendinde “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edilirken Otopark olarak ayrılan alanların, gereken hallerde ilgili idare meclisinde bu yönde karar alınmak suretiyle eklenti olarak ilgili bağımsız bölüme tapuda tahsisi gerçekleştirilebilir. Eklenti otoparkların ortak alan olarak yönetilmesi hususu yönetim planında belirtilir. (Ek cümle:RG-31/5/2019-30790) Bu tür eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde) birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesi yeterli kabul edilir.”Olarak belirtilen bağımsız bölümlere ait otoparkların tapuda eklenti olarak tahsisinin yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.05.2022 73
Bahçelievler Mahallesi, 1994 ada 1 parsel, 1981 ada, 448 parsel; Tepecik Mahallesi, 2040 ada 1 parsel; Çoraklık Mevki, 3073 ada 1 parsel ve 2489 ada 2 parseller için belediyemiz tarafından plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19466833) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
06.05.2022 72
Çöplü Mahallesi, 17 ve 18 adalar ile Kunduzhan Mahallesi, 368 ve 438 nolu adalar için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesi uygundur şeklinde, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.05.2022 71
Çorum İli, Merkez İlçesi, Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adalara yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19460688) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19317851) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
06.05.2022 70
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddeleri gereğince, Belediyemizin 2021 Yılı Bütçesi Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna 2 gün süre verilerek, 09.05.2022 tarihinde görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
İndir
06.05.2022 69
Türkiye Güreş Federasyonu 2022 Yılı faaliyet takviminde yer alan, Çorum Belediyesi Tevfik KIŞ Geleneksel Yağlı Güreşleri 21 Mayıs 2022 Tarihinde ilimiz Dr. Turhan KILIÇCIOĞLU Stadyumunda yapılması planlanmıştır. Yapılacak olan güreşlerin İlimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle düzenlenecek olan yağlı güreşlerde ekte belirtilen listede yer aldığı şekli ile 392.650,00 TL (Damga vergisi dahil) ödül dağıtılması, Yine aynı Güreş organizasyonu nedeni ile Türkiye Güreş Federasyonunun Yağlı Güreş Müsabaka Talimatının hükümlerine göre, 14 kategoride dereceye giren güreşçiler için toplam net ödül tutarının % 5 lik kısmının Türkiye Güreş Federasyonuna yatırılması gerektiğinden, 21 Mayıs 2022 tarihinde İlimizde yapılacak olan Tevfik KIŞ Geleneksel yağlı güreşlerinin düzenlenmesi ve dereceye giren güreşçilere ödül verilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. Maddelerine istinaden, Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.05.2022 68
237 Sayılı Taşıt Edinme Kanununun 10. Maddesi gereğince; Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Toplu Taşıma Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5 adet Minibüsün alınması ve 2022 yılı bütçenin T cetveline eklenmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 67
Belediyemizin 2022 yılı ek ücret tarifesi görüşülme üzere, Tarife Komisyonunun, Mali Hizmetler Toplantı Odasında Tarife Komisyon Üyeleri Cevdet Yalçınkaya, Meryem Demir, Reha Kip, Uğur Soyocak ve Mustafa Gürbüzer’ in katılımı ile, 28 Mart 2022 ile 30 Mart 2022 tarihlerinde toplam 2 iş günü toplandığını, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan Belediyemizce ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilen her türlü hizmetler için alınan ücretler, Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınmakta olup, 2022 yılı ek ücret tarifesinin Şehrimizin sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi gerektiği için Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait tarifenin Komisyonca müzakeresinin yapıldığını belirterek, Tarife Komisyon Raporunu oya sunmuştur. Kararda belirtilen tarifenin Meclis Kararı yürürlük tarihi itibariyle, Su satış ücretleri tarifesinin 01.05.2022 tarihi itibariyle, uygulanması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 66
Denetim Komisyonunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca, Çorum Belediyesinin 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini incelemek ve belirtilen süre içerisinde denetimini yapmak üzere toplanıp, Yapılan incelemeye ilişkin Denetim Komisyon Raporunu tanzim ederek, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi uyarınca hazırlanan; 2021 Yılı Denetim Komisyon Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre 2021 yılı Muhasebe kayıtları ve hesap cetvelleri üzerinde yapmış olduğu sondajlama usulü incelemelerde ilgili Kanun ve Yönetmeliklere aykırı görülebilen herhangi bir işlemin bulunmadığı görülmüştür.” Şeklinde meclise bilgi verilmiştir.
İndir
08.04.2022 65
16. Maddenin Çorum İdare Mahkemesinin 2022/79 Sayılı yürütmeyi durdurma kararı gereğince gündemden geri çekilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 64
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çöplü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 62 hektarlık alana yönelik olarak, plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
İndir
08.04.2022 63
İmar planı değişikliği teklifinin değiştirilerek; Kunduzhan Mahallesi, 4474 ada 2 parselin batısında bulunan yaklaşık 200 m²’lik konut alanı ile yaklaşık 420 m²’lik park alanın Emsal:1.00, Yençok:5 Kat yapılaşma koşullarına sahip Aile Sağlığı Merkezi Alanı olarak işaretlenmiş, batı ve kuzey cephelerinden 5 metre, doğu ve güney cephelerinden ise 3.5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir. Ayrıca Cami Alanı ve Konut Alanı olarak planlı kısmın bir bölümü park alanı olarak planlanmıştır. Plan değişikliği sınırları içerisindeki alana yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19268260) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19504970) değişikliği teklifi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
08.04.2022 62
1. Çorum İli, Merkez İlçesi, Tepecik Mahallesi, 2026 ada 1 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, 2. Çorum İli, Merkez İlçesi, Kadıkırı Köyü, 141 ve 144 nolu adaların bir kısmına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 3. Çorum İli, Merkez İlçesi, İlice ve Çomar Mahallesi, 113,116 ve 118 nolu kadastro paftası dahilinde kalan yaklaşık 38 hektarlık alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı teklifi, 4. Malikleri tarafından, plan müellifine hazırlattırılan Yaydiğin Köyü, 2821 ada, 9 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği teklifi olmak üzere; 4 adet İmar Planı ile ilgili taleplerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.04.2022 61
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, plan müellifine hazırlattırılan Çöplü Mahallesi 17,18 adalar ile Kunduzhan Mahallesi 368,438 adalar ve civarı koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği teklifi, 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, plan müellifine hazırlattırılan Bahçelievler Mahallesi 1994 ada 1 parsel, Bahçelievler Mahallesi 1981 ada 448 parsel, Tepecik Mahallesi 2040 ada 1 parsel, Çoraklık Mevkii 3073 ada 1 parsel, Çoraklık Mevkii 2489 ada 2 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği teklifi, 3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, plan müellifine hazırlattırılan Ayarık Mevkii 2117 ada ve civarı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği teklifi olmak üzere; 3 adet İmar Planı ile ilgili taleplerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü