Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

29°C kapalı

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
08.03.2022 38
Sağlıklaştırma projeleri ve kentsel tasarım projeleri hazırlanarak Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ na onaylatılan, Çorum İli Merkez Çöplü arastası içerisinde bulunan 371, 372, 390 ve 389 adalarda tamamı Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere sağlıklaştırma uygulaması yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 37
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereği, 1- Ahçılar Bağları Kümeevler isminin, Ahçılar Cadde ve Sokak ismi olarak değiştirilmesi, 2- Ilıca Bağları Kümeevler isminin, Ilıca Bağları Cadde ve Sokak ismi olarak değiştirilmesi, 3- İbrahimçayırı Bağları Kümeevler isminin, İbrahimçayırı Cadde ve Sokak ismi olarak değiştirilmesi, 4- Yukarı Kapaklı Bağları Kümeevler isminin, Yukarı Kapaklı Bağları Cadde ve Sokak ismi olarak değiştirilmesi, 5- Çoraklık Bağları Kümeevler isminin, Çoraklık Cadde ve Sokak ismi olarak değiştirilmesi, 6- Kadife Çeşmesi Kümeevler isminin, Kadife Çeşmesi Cadde ve Sokak ismi olarak değiştirilmesi, 7- Melik Gazi yolu Kümeevler isminin, Bahar Caddesine bağlanması, 8- Kırkgöz Çayırı Kümeevler isminin, iptal edilmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 36
Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesi gereği Belediyemiz Teşkilat kadrosunda bulunan; Huzur Evi Müdürü iptal edilerek yerine. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kadronun ihdas edilerek, Müdürlüğün kurulması ve 03.07.2005 tarihli, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan yönetmelik, Meclice OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 35
Belediye Hizmet Binası Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 25.000.000,00TL (Yirmibeşmilyontürklirası) kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
İndir
08.03.2022 34
Belediye Meclisinin 01.02.2022 Tarih ve 22 Sayılı kararı ile onaylanan, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 04.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılan, Celilkırı Köyü, 150, 334, 452, 335, 155, 152 nolu adalar ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19146325) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19867642) değişikliğine yapılan itirazlar, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.03.2022 33
Bağımlılıkla Mücadelede İş Birliği Projesi Protokolü çerçevesinde kullanılmak üzere, Kamu Yararına Çalışan Derneklerimizden Türkiye Yeşilay Derneği Çorum Şubesine ortak hizmet projesi kapsamında 50.000,00 TL (Ellibintürklirası) nakdi ödeme yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 32
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin “n” fıkrasınca Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 5. Sokakta bulunan Beyaz Parka, Gazeteci Mustafa Yolyapar isminin verilmesi, Aynı Kanunun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 31
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre; Belediyeler bu kanunda vergi, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmetler için; Kararda belirtilen şekilde, tarifenin Meclis Kararının yürürlük tarihi itibariyle uygulanması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 30
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çomar Mevki, 152 ada, 84 ve 85 nolu parseller de plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19599721) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19929133) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 29
3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve İmar Komisyonu Karar Tutanağında belirtilen hususlar göz önüne alınarak, Çorum İli, Merkez İlçesi, Elmalı Köyü, 376 nolu parsel için teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19019179) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19083441) talebini, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir
İndir
01.02.2022 28
Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni Mahallesi 4463 ve 4464 adalar ile yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19229760) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19075451) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
İndir
01.02.2022 27
Çorum İli, Merkez İlçesi, Yavruturna Mahallesi, 776 ada, 6 nolu parselde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19810117) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19209352) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 26
Üçtutlar Mahallesi, 120 ada 71, 133, 186, 69, 67, 66, 203 nolu parsellerde ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19636923) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19264007) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 25
Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 171 ada 79 parsel için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19786841) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP: 19807289) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
İndir
01.02.2022 24
Yavruturna Mahallesi, 215, 217 ve 218 nolu adalar ve yakın çevresi için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı(NİP:19789625) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19094960) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 23
Çorum İli, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 420 ve 421 nolu adaların plan değişikliği sınırları içerisindeki kısımlarına yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 19996378) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19559714) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 22
Celilkırı Köyü, 150, 334, 452, 335, 155, 152 nolu adalarda ve yakın çevresi için plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19146325) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19867642) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
01.02.2022 21
Şehir içi ulaşım hatlarında kullanılmakta olan ücretsiz kart sahiplerinin taşınması hususunda toplu taşıma gerçekleştirilen yüklenici firmalara 01.02.2022 tarihinden itibaren 31.01.2023 tarihinde kadar taşıma yapılan her ücretsiz kart sahibi yolcu için 1 tam kontör ücreti aylık maksimum 200.000 (ikiyüzbin) biniş için gelir desteği verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 20
5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddenin “p" fıkrası gereğince, Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü İşletilmesi İşinin yeniden 10 yıla kadar kiraya verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
01.02.2022 19
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e- fıkrasına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden; İlimiz, Çepni Mahallesi 5010 ada 3 nolu parsel, Kuruçay Mahallesi 271 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 nolu parseller, 272 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 nolu parseller, 273 ada, 1 nolu parsel, 274 ada 1 nolu parselde bulunan arsaların satışı, takası, tahsisi veya trampa edilmesi, trampadan Belediye lehine fark çıkması halinde farkın tahsiline veya feragatine, aleyhine fark çıkması halinde farkı ödeyebilmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesinde evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili kılınması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü