Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

0°C kar yağışlı

Çözüm Merkezi

0 364 333 0 333

Çorum Hava Durumu

Çorum

0°C kar yağışlı

Meclis Kararları

Detaylı arama:
Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
08.08.2022 100
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; 26.07.2022 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak ataması yapılan Ünsal YETER’e Belediye Başkanına ödenen ücretin 2/3’ ü oranında ödeme yapılması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
08.08.2022 99
Yeni Belediye Hizmet Binası yapım işi için İller Bankası A.Ş ‘den 25.000.000,00TL (Yirmibeşmilyontürklirası) ek kredi kullanılmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
İndir
08.08.2022 98
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince; 55.487.325,00 TL ayni ve 45.250.000.00 TL nakit olmak üzere toplam 100.737.325,00 TL olan şirket sermayesinin, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan enflasyondan kaynaklı toplu taşıma giderlerinin artması ve şehir içi toplu taşıma hizmetinin geliştirilmesi için toplu taşıma araç alımına ihtiyaç duyulması nedeniyle; Şirket sermayesinin 25.000.000,00 TL artırılarak toplam 125.737.325,00 TL’ ye çıkartılması ve artırılan 25.000.000,00 TL sermaye tutarının nakit olarak ödenmesi, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.07.2022 97
Belediyemizin 2022 Yılı Ek Ödenek Kararnamesi ve Bütçesi, Kararda yazılı şekliyle Meclisce onanmıştır.
İndir
05.07.2022 96
Filsitin’in Qalqilya Belediyesi ile Kardeş Şehir Protokolü imzalamak ve resmi ziyaretler gerçekleştirmek üzere 01- 06.08.2022 tarihleri arasında; Kararda ismi geçenlerin ziyareti, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesine istinaden, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
05.07.2022 95
Çöplü Mahallesi, 17 ve 18 adalar ile Kunduzhan Mahallesi, 368 ve 438 nolu adalar için Belediyemiz tarafından A grubu plan müellifine hazırlattırılan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19993) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19955916) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
İndir
05.07.2022 94
Tepecik Mahallesi, 2026 ada 1 nolu parsele yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19104099) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19415916) değişikliği, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA reddedilmiştir.
İndir
05.07.2022 93
Karakeçili Mahallesi, 1844 ada 1 nolu parsele ve kuzeyinde bulunan alana yönelik olarak plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP:19333542) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP:19505969) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE reddedilmiştir.
İndir
05.07.2022 92
Karaca köyü, Çomar Mevkii, Karakeçili, Çomar, Sıklık ve Bahçelievler Mahallesi sınırlarında yaklaşık 192 hektarlık alanda, Çepni Mahallesi, Çöplü Mahallesi bulunan ada ve parsellerde, Toplam 6 adet imar planı/imar planı değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. ve 24. Maddeleri gereğince İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
05.07.2022 91
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdası, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
05.07.2022 90
Selçuklu ve Beylikler Döneminden kalan kıymetli eserlerin belge ve bilgilerin kazandırılmasını sağlayarak, gelecek nesillere aktarılması ve bölgemizin kültürel ve turizm gelişimine katkı verecek, tarihi ve kültürel değerlerimizin ortaya çıkarılması-korunması adına gerçekleştirilmesine ilişkin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi işlemlerinin yürütülmesi ve ihtiyaçların karşılanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE Kabul edilmiştir.
İndir
05.07.2022 89
Belediyemize ait harcama birimlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 2022 yılı Ek ödenek kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 gün süre verilerek, 06.07.2022 tarihinde görüşülmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.
İndir
06.06.2022 88
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince; Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 1. Cadde ile Cemilbey Caddesinin birleştiği yerde bulunan parka, Gaziler Parkı ismi verilmesi, Aynı Kanunun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 87
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince; Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi ile İğdeli Sokağın birleştiği alanda bulunan parka Ethem ERKOÇ Parkı, Üçtutlar Mahallesi Anadolu 4. Sokak İle Anadolu 1. Sokağın birleştiği yerde kalan parka Abdulkadir OZULU Parkı, Yeniyol Mahallesi Kulaksız 1. Sokakta bulunan parka Hasan TULUK Parkı isimlerinin verilmesi, Aynı Kanunun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 86
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait Akkent Mahallesi Akkent 2. Sokak ve Akkent 3. Sokağın birleştiği alanda bulunan parka, Şehit Ömer EMİROĞLU Parkı isminin verilmesi, Aynı Kanunun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 85
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince; Ulukavak Mahallesi Buharaevler Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan, Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Tekceviz 33. Sokağın birleştiği alandaki parka Şehit Bekir Eren DENİZ Parkı ve Gülabibey Mahallesi Bağcılar 10. Sokak ile Bağcılar 47. Sokağın birleştiği yerde bulunan parka Mustafa ÇELENLİ Parkı isimlerinin verilmesi, Aynı Kanunun 81. Maddesi gereğince Mülki İdare Amirinin onayına sunulması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 84
237 Sayılı Taşıt Edinme Kanununun 10. Maddesi gereğince; İlimiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Yer altı Çöp Konteynırı Toplama Aracının alınması ve T cetveline işlenmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 83
393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden, Hamur İlçe Belediyesinin imkânlarının kısıtlı olmasından dolayı, İlçedeki hizmetlerin aksamaması için, talepleri doğrultusunda, Hamur Belediyesine ait Hidromek marka HMK 1025GC25090755 şase nolu aracın bakım ve onarımının yapılması, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 82
Kunduzhan Mah. G33C19C3C ve G33C24B2B Paftalarda bulunan 2708 Ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan Ekli krokisinde A ile işaretli ihdas işlemi gerçekleştirilecek alan ile ilgili olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Talebe bağlı işlemler ile tescile konu harita ve planların yapım ve kontrolü genelgesinin 46. Maddesine göre; Mekansal Planlar Alanlar Yönetmeliğinin 26’ ncı maddesinin 3. Fıkrasına göre eş değer alanın sağlanmasına ilişkin gerekli terk ile ihdas işlemi birlikte yapılır. (26/12/2019 tarihli ve E.4922678 sayılı Olur ile ek cümle) Gerekli terk ve ihdas işlemleri birlikte sunulamayacak olup 07.12.2021 Tarih 189 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan imar planı revizyonu ile eş değer alanı ayrılmıştır. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre haritasında A harfi ile gösterilen kısmın ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil olması, 2708 Ada 1 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. (Değişik fıkra:4/7/2019-718/8md.) ve 16. Maddeleri gereğince B ve Z olarak ikiye ifraz olması, B ile işaretli kısmın A harfi ile gösterilen yer ile Tevhit edilerek C parsel olması, C parselinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre D ve E olarak 2 parçaya ifraz olması, oluşacak D, E ve Z parsellerin Hazine, İl Özel İdaresi ve Belediye arasında hisseli olacağından rızai taksim işlemine esas olmak üzere 95,29m²’ye isabet eden Hazine Hissesinin tamamının D parselinde, 46,77 m²’ye isabet eden Belediye Hissesinin E parselinde, Z işaretli alanın tamamının İl Özel İdaresi Hissesinden karşılanarak imar planına göre kamu yararına bedelsiz olarak yola terk edilmesi, kalan İl Özel İdaresi hissesinin de D ve E parsellere dağıtılmasına muvafakat verilmesi, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir
06.06.2022 81
5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereğince, Merkez Kızılpınar Köy Alanı Kösedağ mevkiinde kalan 297 ada, 1 nolu parselde 179,12 metrekare yüzölçümlü alanda kalan vericilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için bina ve alçak gerilim kafes direk yapılmasıyla ilgili Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çorum Şube Başkanlığıyla Ortak Hizmet Projesi yürütülmesinde, Belediye Başkanın yetkili kılınması, Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
İndir

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır © 2022

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Hızlı Menü

Duyurular
Etkinlikler
Haberler
Vefat Edenler
Hızlı Menü